آشنایی با گیاه سدوم، گیاه سدوم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آشنایی با گیاه سدوم، گیاه سدوم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آشنایی +با +گیاه +سدوم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="شنایی ا یاه سدوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">شنایی ا <a class="hlink" title="یاه سدوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه سدومa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه سدوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه سدومa> (یاه خی)span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ل ای صورتی نگ ین یاه ایمی ز تابستان تا پائیز اهر ده پروانه ها ا ه سمت ود لب ی نند. رگ ای یاه وشتی، پهن، ر اشیه ندانه ار اکستری، سبز ستند. داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26310.html"><div class="mzc"><strong>شنایی ا یاه سدوم، یاه سدوم strong>div>آشنایی با گیاه سدوم,گیاه سدوم,انواع گیاه سدومa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه سدوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه سدومa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Crassnlaceae<br/> ام علمی: Sedum ,Autumnspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>رمکان فتابی اک ای عیف شک ه وبی شد ی ند (رگ ای وشتی ن ب ا ر ود خیره ی نند) ل ا ا وی یاه اقی ی ذارند تا ر صل زمستان یاه ا ز خ زدن حافظت ند. خر زمستان ا ول هار ل ای شک ا ذف ی نند تا ویش دید ا غاز ند.<br/>&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق تهیه لمه وب رم ز ساقه ائی ه ل می هند ا تقسیم یاه ز هار تا واسط تابستان ا اشت ذر ر پائیز ا هار مکان پذیر ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>span>p>
آشنایی با گیاه سدوم، گیاه سدوم گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات