گیاه خریق زرد

گیاه خریق زرد - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه خریق زرد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +خریق +زرد را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه ریق زرد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26302.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ریق زردa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a class="hlink" title="یاه ریق زرد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26302.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ریق زردa>span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ه قل ز کاایران: یاهی ست میشه سبز ا رگ ای سه سمتی ه نگ سبز ه سطح زیرین ن سبز ایل ه رغوانی ست. رگچه ای ن تخم رغی ایل ندانه ار ی اشند. ل ای ن وشه ی زرگ نجانی کل ه نگ رغوانی پررنگ زرد ایل ه سبز وده ه ر واخر زمستان از ی وند...&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26302.html"><div class="mzc"><strong>یاه ریق زرد strong>div>گیاه خریق زرد,پرورش گیاه خریق زرد,کاشت گیاه خریق زردa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a class="hlink" title="یاه ریق زرد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26302.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ریق زردa>span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"> انواده: Ranunculaceae<br/> ام علمی: Helleborus argutifoliusspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"> یازها:<br/>کان یمه سایه مراه ا اک گهدارنده طوبت ا زهکش وب ا ترجیح ی هد. داقل مای ابل تحمل رای ین یاه صفر رجه سانتی راد ی اشد.<br/>&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر تازه تقسیم وته ر پائیز ا وایل هار یسر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
گیاه خریق زرد گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات