گیاه تنباکوی زینتی

گیاه تنباکوی زینتی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه تنباکوی زینتی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +تنباکوی +زینتی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه تنباکوی زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25508.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه تنباکوی زینتیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه تنباکوی زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25508.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه تنباکوی زینتیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاهی ست ائمی ه غلب ه صورت ک ساله شد ی ند. رگ ای ن خیم سبزرنگ ل ای وله ی سفید نگ وشبوی ن جتمع ر ل ذین وشه ی ر واخر تابستان اهر ی وند. لندی ن ه ۵۰ سانتی تر ستردگی ن ه ۵ سانتی تر ی سد...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25508.html"><div class="mzc"><strong>یاه تنباکوی زینتی strong>div>گیاه تنباکوی زینتی,گیاه تنباکو زینتی,پرورش گیاه تنباکو زینتیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه تنباکو زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25508.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه تنباکو زینتیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Solanaceae<br/> ام علمی: Nicotiana Sylvestrisspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>کان پر ور مراه ا اک اصلخیز ا زهکش وب رای ین یاه ناسب ست. داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ست.<br/>&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر وایل هار مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش ین اندیشه کاایرانspan>span>p>
گیاه تنباکوی زینتی گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات