گیاه ارینژیوم

گیاه ارینژیوم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه ارینژیوم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +ارینژیوم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد&nbsp;<a class="hlink" title="یاه رینژیوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25127.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رینژیومa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه رینژیوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25127.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رینژیومa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه ائمی فراشته ه لندی ۰ سانتی تر تا تر ستردگی ۰ - ۵ سانتی تر ه ارای رگ ای ندانه ار رگ ای پایه ی لبی کل ه نگ سبز تیره ست. ل ای بی ایل ه قره ی ن ر واخر تابستان اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25127.html"><div class="mzc"><strong>یاه رینژیوم strong>div>گیاه ارینژیوم,پرورش گیاه ارینژیوم,نحوه پرورش گیاه ارینژیومa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه رینژیوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25127.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رینژیومa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Umbelliferae<br/> ام علمی: Eryngium x oliverianum&nbsp;<br/>&nbsp;<br/> یازها:<br/>ه کان فتابی اک غنی ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی اشد.<br/>&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر پائیز، تقسیم یاه ر هار ا تهیه لمه یشه ر زمستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
گیاه ارینژیوم گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات