گیاه اریترونیوم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه اریترونیوم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +اریترونیوم + را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه ریترونیوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25108.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ریترونیومa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="یاه ریترونیوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25108.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ریترونیومa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاهی ائمی پیازی ه لندی ۳۵ - ۵ ستردگی ۰ سانتی تر ست ارای رگ ای سبز یضی کل ا ال ای رنزی وده ل ای زرد ن ر هار اهر ی وند...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25108.html"><div class="mzc"><strong>یاه ریترونیوم strong>div>گیاه اریترونیوم,پرورش گیاه اریترونیوم,نگهداری از گیاه اریترونیومa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه ریترونیوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25108.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ریترونیومa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Liliaceae<br/> ام علمی: Erythronium Pagodaspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<br/> یازها:<br/>ه کان یمه سایه، اک غنی ز وموس ارای زهکشی وب یاز ارد. ب وای نک ا یشتر ی پسندد. داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی اشد. اید پیازها ر ول وره ستراحت می طوبت اشته اشند.<br/>&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق تقسیم یاه پس ز تمام ل هی مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
گیاه اریترونیوم گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات