گیاه ارانتیس

گیاه ارانتیس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه ارانتیس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +ارانتیس را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه رانتیس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25100.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رانتیسa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">&nbsp;<a class="hlink" title="یاه رانتیس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25100.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رانتیسa>span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ین یاه ارای یشه غده ی ست لندی ن ه ۵ - ۰ ستردگی ن ه - ۰ سانتی تر ی سد...span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25100.html"><div class="mzc"><strong>یاه رانتیس strong>div>گیاه ارانتیس,پرورش گیاه ارانتیس,نگهداری از گیاه ارانتیسa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a class="hlink" title="یاه رانتیس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/25100.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه رانتیسa>span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"> انواده: Ranuneulaculaceae<br/> ام علمی: Eranthis hyemalisspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">&nbsp;ارای رگ ای سبز راق ست ل ای زرد نگ ن ه کل ل اله واخر زمستان وایل هار اهر ی وند.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"> یازها:<br/>کان یمه سایه ا ترجیح ی هد ه اک غنی ز وموس ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ست. پیازها ا ر عمق ۵ سانتی تری اک ه اصله - ۰ سانتی تر ز کدیگر ی ارند.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر سیده ر ول تابستان ا تقسیم غده ای زرگ ز وایل تا واخر پائیز مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">رداوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
گیاه ارانتیس گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران
تبلیغات