گیاه کامپانولا چیست، گیاه کامپانولا در سبدهای آویزان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه کامپانولا چیست، گیاه کامپانولا در سبدهای آویزان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +کامپانولا +چیست را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه امپانولا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/22316.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه امپانولاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه امپانولا ر سبدهای ویزان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/22316.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه امپانولا ر سبدهای ویزانa> span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: امپانولا ز انواد امپانولاسه زاد اه صلی ن ناطق عتد یتالیا ست. ین یاه رای ل ای زنگوله ی ست ه نام ل ستکانی یز شهور ست.<br/>زگونه ای د می ن، امپانولا یزوفیلا ست ه ل ای پرپشت ن وایل هار اهر ی ود ، اخه ای یاه ویزان ستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/22316.html"><div class="mzc"><strong>یاه امپانولا یست، یاه امپانولا ر سبدهای ویزان strong>div>گیاه کامپانولا چیست,گیاه کامپانولا در سبدهای آویزان,گیاه کامپانولاa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه امپانولا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/22316.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه امپانولاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> ه رف لدان پخش ی ود تا خر تابستان ل ن ام رد . رای سبد ای ویزان سیار ناسب ست تقریباً ل ای نفش بی ی نگ ن تمام لد ن سبد ویزان ا ی پوشاند ی توان صل تابستان ن ا ضای زاد پرورش د . ساقه ای ن سیمی کل ه نگ سبز ایل ه اکستری ست.<br/>ل ای ن رای پنج لبرگ نظم ست ه جموعاً ه کل ستاره ود مایی ی ند . ین ل ا ه ام ل زنگوله ی یتالیایی یز امگذاری رد ند .<br/>اید ه ور رتب ل ای پژمرد د ا ذف رد تا کوفه ای ن شت تر راق تر وند . وع گری ه ام امیانولا یزوفیلا لبا ه رای ل ای سفید ست، یلی ساس ود گهد ری ن شکل تر ست.<br/>ین یاه حتیاج ه حل پرنور نک رد پس ز تمام ل ای ر اخه، اید سعی رد تا ن اخه طع ود .هتر ست صل زمستان ز بیاری زیاد ن ود ری نید اک لد ن ین بیاری اید املاً شک ود جه رارت ین ـ۹ جه اشد . علاوه راین، راز ند د ت ازم ست سرشاخه ا طع وند تا وته، اخه ای وان تولید ند یاه اد ب تر ه ظر رسد .<br/>▪ گهد ری<br/> امپانولا زمستان رای ستراحت ه حل نک حتیاج رد ، ر صورت باید ای حیط ن ز جه سانتیگراد متر اشد .<br/> حل ای پرنور ساختمان ناسب ین یاه ست، اید ز تابش د د فتاب صل تابستان حفوظ ماند .<br/> اک سطح لد ن صل هار تابستان اید میشه رطوب اشد زمستان فته ی ک تا رتبه بیاری افی ست.<br/> ر سال صل هار اید لد ن عوض ود .<br/> سرشاخه ایی ه وقع تغییر لد ن رس ی نند ، رای لمه زد ا ستفاد ز یوروت سیار ناسب ست. مچنین ی توان تعدادی ز لد ن ا ا تقسیم رد ند لد ن گر اشت.<br/>وش یگر، اشت ذر ر صل هار ستر رم اسه سته مراه ا اک رگ پوسید ست ه شای ن ا و تا سه اه عد ه لدان ای ستکانی نتقال ی هند .&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
گیاه کامپانولا چیست، گیاه کامپانولا در سبدهای آویزان گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات