بگونیا، گیاه جذاب - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بگونیا، گیاه جذاب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #ff0000">گونیا، یاه ذابspan>strong> <br/>&nbsp;<br/>راقبت ز گیاهان آپارتمانیگونیا گونیاسه BEGONIACEAE انواده گونیاسه ا رگ ای زیبا نگین توجه مه ا لب ی ند. <br/>ین انواده ز حاظ رقام عداد ستردگی راوانی ارد...p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><div class="mzc"><strong>گونیا، یاه ذاب strong>div>p> <p>&nbsp;<span><span><span><span style="COLOR: #000000">رچهspan>span>span>span>&nbsp; فته ی ود ه ین یاه ولین ار ر مریکای نوبی شف د، لی اهراً یاه ام ود ا دیون ک یاه ناس رانسوی ه ام ارل پلومیهCHARLES PLUMIER ست ه رای شاهده طالعه ین یاه ه ه راوانی ر ائیتی(زایر ارائیب) ی وید ز قیانوس طلس عبور رد. ین یاه یز ه امMICHEL BEGON اکم قت ن زیره، گونیا امیده د. <br/>نشأ گونیا نگل ای رم رطوب ست. تنوع تعداد ونه ای گونیا ناسایی ن ا شکل رده ست. صوصیات انواده گونیاسه ربوط ه عدم جود تقارن رگی ست، رگ ای یاهان انواده گونیا تقارن شخصی دارند. <br/>ر ساس وع یشه، گونیاها ا ه سه سته تقسیم رده ند:<br/><span style="COLOR: #ff0000">)span> یشه فشان؛ <br/><span style="COLOR: #ff0000">۲ )span> ساقه ای طور یزوم انند؛ <br/><span style="COLOR: #ff0000">۳ )span> پیازی. <br/><span style="COLOR: #ff0000">▪ گونیاها ا یشه ای فشانspan><br/>- ساقه املاً شخص، سبتاً طور لند؛ <br/>- رگ ا ه تناوب وی ساقه رار ارند؛ <br/>- یشه ای فشان سبتاً سطحی ارند؛ <br/>- ی تفاوت ه ول وز. <br/>ز نجا ه ین یاهان ه ول وز ی تفاوت ند ر تمام صول سال لدار ستند. <br/>هترین اخص ترین گونیاسه ربوط ه زیر انواده یشه فشان، گونیای سمپر لورانس ا گونیای میشه لدار ست. رگ ای سبز راق، ل ای رمز سیار فاف ساقه شیده ارد. ین یاهان ر مه رایط عمومی نازل لخانه ا، ابل شت ار گهداری ستند. ساقه ای ن ر اخل ب ه احتی یشه ی هند ر اخل اسه یز یلی سریع متر ز وز یشه ی هند. ین گونیاها نواع ختلفی ارند. <br/>رای پرورش گونیای میشه لدار، ک اک ناسب ا افت توسط حلی ور ز تابش ستقیم فتاب ناسب ست. <br/><span style="COLOR: #ff0000">▪ span><span style="COLOR: #ff0000">گونیاها ا ساقه ای طور یزوم انند:span><br/>- ساقه شخصی دارند؛ <br/>- ساقه ه کل یزوم تغییر کل اده؛ <br/>- رگ ا نگ کل تفاوتی ارند. <br/>کی ز گونیاهای رگ یزوم ار، گونیای پشت رگ رمز ست ه سطح ویی رگ ای ن الت خملی ارد. ر گونیاهای یزوم ار، ساقه ه کل یشه تغییر کل اده ست رگ ا وی یزوم ا ه کل ای ختلف ودنمایی ی نند. یش ز ۰۰ ونه گونیا تعلق ه ین روه ی اشد ه ز ظر یزوم قش گار رگ ا م تفاوتند. گونیای پشت رگ رمز ا می توان ر نزل گهداری رد زیرا ه اک سیار سبک حیطی ا طوبت سبی ۰ تا ۵ رصد یاز ارد. گونیاهای یزوم ار تحت ام عمومی گونیا کس ناخته ی وند (ولین ار کس توجه و گه ودن نها د). گونیاهای و گه رگ ای نگین ا لس ای رکدار وی رگ ارند. رخلاف سته ول، ه سیله تقسیم یزوم لمه ای رگی تکثیر ی وند. علاوه ر ین ا رگ امل م تکثیر ی وند.نواع گونیاهای کس عبارت ند ز: گونیای کس قره ی گونیای کس هوه ی. <br/><span style="COLOR: #ff0000">● گونیاهای پیازیspan><br/>ین گونیاها ساقه ودرویی ه کل پیاز ارند. پیازها ز وع پیازهای ساس ه سرما وده ر زمستان ر نبار گهداری ی وند. ارای رگ ای رشت ل ای نگین ستند. ین یاهان اربرد ضای سبزی شم ندازی ارند. ر شور ا گونیای پیازی م ست، زیرا یاه حتیاج ه اکی ا PH سیدی تابستان ای رطوب ارد لی ر شور ا تابستان ا رم شک ست نابراین ر ضای سبز شت ار ناسبی دارد. <br/>هترین رایط رای گهداری ین یاه، جود ک اک رطوب املاً سیدی ه ور ز ور ستقیم فتاب ست. ه لیل سهولت ر تولید یاهان و گه، گونیاها رقام راوانی ارند. کته: ضعیت رارگیری ل ا ر گونیاها وری ست ه ل ای ر اده وی ک وته رار ارند ز ظر مزمانی سیدن ایره رده لاله یچ شکلی یست ر تیجه تولید ذر ه فور صورت ی یرد. گونیاهای میشه لدار ه سیله ذر ه احتی ابل تکثیر ستند.&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;p>
بگونیا، گیاه جذاب گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران
تجاوز ناجوانمردانه سه پسر به زور چاقو_ دختری با ظاهر آشفته به پلیس پناه برد

اخبار اکاایران

تبلیغات