گل استکانی

گل استکانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل استکانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +استکانی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل ستکانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ستکانیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل ستکانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ستکانیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: ل ای ستاره ی کل بی نگ ستکانی ر تابستان رم تأثیر نک ننده ی ارند. ین ل ای رخشان ز واسط تابستان تا وایل پائیز ی فکند، رگ ای سبز لمی کل ا افت رم طر سانتی تر ر وی ساقه ای نباله ار ین یاه رار رفته ند...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20265.html"><div class="mzc"><strong>ل ستکانی strong>div>گل استکانی,گل استکانی آبی,گل استکانی روندهa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گهداری <a class="hlink" title="ل ستکانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ستکانیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ل ستکانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ستکانیa> ا رتفاع دود ۰ سانتی تر ی تواند مچون ک یاه ک ساله ورد ستفاده رار یرد. توجه مائید ه اید ر نباله ی ا ر صورت کستن ا زرد دن طع مائید. <a class="hlink" title="ل ستکانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ستکانیa> ا ه و وش تقسیم وته ادری لمه ائی نتهائی ساقه تکثیر ی نند. لبته تکثیر ز ریق تقسیم وته ادری سان تراست من ینکه قت زیادی ازم ست ون من ست ه یشه ا ا اخ رگ طیف کننده یاه سیب ارد ود. رای اهش یزان سیب، بتدا اک ا یس نید سپس ا قت یاه ا ز م از رده ه سمت ای نظم تقسیم مائید. سپس ر سمت ا ر لدانی ا طر هانه ۳-۱ سانتی تر اوی مپوست لدانی ا پایه پیت رار هید. هتر ست قداری ز خاک گلدان یاه ادری ا ه اک دید ضافه نید ین عمل سرعت شد یشه ای دید ا الا ی رد. مناً اک ا یلی شرده کنید زیرا مکن ست یشه سیب بیند. ر وش لمه یری ی توانید ر صل هار لمه ای نتهائی ساقه ه ندازه ۵/ـ۵ سانتی تر ا ا ستفاده ز یچی اغبانی ز یاه ادر دا نید سپس نتهای نها ا ر پودر ورمون یشه زائی رو رده ا ستفاده ز ک وب وچک سوراخی ر خاک گلدان یجاد مایید سپس لمه ا ا رآن رار اده ه رامی ر ای ود حکم نید. سعی نید ز رفتن ساقه ودداری موده ه سیله رگ ا لمه ا ا ه ا نید. لمه ا ا ی توانی ه صورت سه تائی ر لدانی ا طر هانه ۹ سانتی تر یا ۵ تائی ر لدانی ه طر هانه ۳ - ۱ سانتی تر اوی مپوست خصوص ذر لمه کارید. ین یاه یشتر مپوست ا ا تحمل ی ند. تا نگام یشه هی ه عمولاً تا ک اه ول ی شد ن ا ا ر مای ۲۰-۸ رجه سانتی راد ور ناسب افی گه ارید. پس ز ین دت ه تدریج یسه پلاستیکی ا ردارید تا لمه ا ر عرض سرما رایط امساعد رار رفته ا حیط شنا وند. گر ن ا ا ه ور نظم ا ود ایع تغذیه مائید، ی توانند ر مان لدان تکثیر اقی انده ا ی توانید ن ا ا ه لدانی اوی مپوست لدانی ا پایه پیت نتقل مائید.&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات