گیاه آنتوریوم

گیاه آنتوریوم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه آنتوریوم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +آنتوریوم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="گیاه آنتوریوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20259.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه آنتوریومa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="گیاه آنتوریوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20259.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه آنتوریومa>&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: نتوریوم ز انواد ٔ راسه ز یاهان زود نج ساس ست. ین یاه ه علت را ود ل ای رجسته سیار زیبا رمز راق ومی کل، ورد توجه مگان رار رد .ز سط ل، باله زرد پرزد ری ارج د ه ا نگ رمز ل، ماهنگی زیبایی رد . د ت ل ی نتوریوم ند ن اه ست ر ل یز ند ن فته ر وی وته ود مایی ی ند . ا نکه یش ز پانصد ونه نتوریوم ناخته د ست، لی تعد د حد د ز نها ز مله نتوریوم رزریانوم (لامینگو) ه احتی پارتمان ام ورد شد ی ند ...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20259.html"><div class="mzc"><strong>گیاه آنتوریوم strong>div>گیاه آنتوریوم,گیاه آنتوریوم,نگهداری گیاه آنتوریومa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="گیاه آنتوریوم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20259.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه آنتوریومa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>▪ گهد ریstrong><br/> رارت سیار الا د وم رای نان ناسب یست زمستان د قل ۶ جه ا تحمل ی ند .<br/> ز ور ستقیم فتاب ور زیاد تابستان رای ن حتراز نید ، لی زمستان ن ا حل پرنور رار ید .<br/> رچند وز ک رتبه سطح رگ ا ا ا غبارپاش رطوب نید .<br/> صل هار تابستان حتیاج ه ب راوان رد ، لی باید ه یچ جه اک لد ن ا جن رد . صل زمستان ا ب یم رم ه سختی ن زیاد باشد ، ک رتبه فته ن ا بیاری ی نند .<br/> خلوطی ز پیت (تورب) اسه زهٔ پوسید رد د ه ه ور ساوی خلوط د اشد ، اک ناسبی رای ن واهد ود . ر صورت ازم ست ر اه لد ن ا ا ود ایع تقویت نید .<br/> رچند سال ک رتبه صل هار لد ن ا تعویض ی نند .<br/> وقع تغییر لد ن ا تقسیم وته ن ا زیاد ی نند . مچنین ن ا ا ستفاد ز یوروت لخانه رم رطوب لمه ی زنند . ذر ن ا یز هار رارت ۲۱ جه لخانه رم رطوب اسه رم سته د ، مراه ا اک رگ پوسید ی ارند .&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه آنتوریوم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

غذذای آنتوریوم , گیاه آنتوریوم

گیاه آنتوریوم گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات