در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد گیاه آنتوریوم را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

گیاه آنتوریوم  

به نقل از آکاایران: آنتوریوم از خانواد هٔ آراسه و از گیاهان زود رنج و حساس است. این گیاه به علت د ارا بود ن گل های برجسته و بسیار زیبا و قرمز براق و مومی شکل، مورد توجه همگان قرار د ارد .از وسط گل، د نباله زرد پرزد اری خارج شد ه که با رنگ قرمز گل، هماهنگی زیبایی د ارد . مد ت گل د هی آنتوریوم چند ین ماه است و هر گل نیز چند ین هفته بر روی بوته خود نمایی می کند . با آنکه بیش از پانصد گونه آنتوریوم شناخته شد ه است، ولی تعد اد محد ود ی از آنها از جمله آنتوریوم چرزریانوم (فلامینگو) به راحتی د ر آپارتمان د وام آورد ه و رشد می کند ...

گیاه آنتوریوم,گیاه آنتوریوم,نگهداری گیاه آنتوریوم

گیاه آنتوریوم

▪ نگهد اری
ـ حرارت بسیار بالا و مد اوم برای آنان مناسب نیست و د ر زمستان حد اقل ۱۶ د رجه را تحمل می کند .
ـ از نور مستقیم آفتاب و نور زیاد د ر تابستان برای آن احتراز کنید ، ولی د ر زمستان آن را د ر محل پرنور قرار د هید .
ـ هرچند روز یک مرتبه سطح برگ ها را با غبارپاش مرطوب کنید .
ـ د ر فصل بهار و تابستان احتیاج به آب فراوان د ارد ، ولی نباید به هیچ وجه خاک گلد ان را لجن کرد . د ر فصل زمستان با آب نیم گرم که سختی آن زیاد نباشد ، یک مرتبه د ر هفته آن را آبیاری می کنند .
ـ مخلوطی از پیت (تورب) ـ ماسه و خزهٔ پوسید ه خرد شد ه که به طور مساوی مخلوط شد ه باشد ، خاک مناسبی برای آن خواهد بود . د ر هر صورت لازم است هر ماه گلد ان را با کود مایع تقویت کنید .
ـ هرچند سال یک مرتبه د ر فصل بهار گلد ان را تعویض می کنند .
ـ د ر موقع تغییر گلد ان با تقسیم بوته آن را زیاد می کنند . همچنین آن را با استفاد ه از بیوروت د ر گلخانه گرم مرطوب قلمه می زنند . بذر آن را نیز د ر بهار د ر حرارت ۲۱ د رجه د ر گلخانه گرم مرطوب و د ر ماسه نرم شسته شد ه، همراه با خاک برگ پوسید ه می کارند .  
 
گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گل زرد وسط گیاه آنتاریوم , روش تکثیر گل آنتوریوم , علت گل نکردن آنتوریوم , خاک آنتوریوم چیست؟ , غذذای آنتوریوم , گل آنتوریوم , گل آنتريوم

آکا

گیاه آنتوریوم - آکا

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد گیاه آنتوریوم را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. گیاه آنتوریوم   به نقل از آنتوریوم از خ
تبلیغات