گل نرگس - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل نرگس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #ff0000">مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - ل رگسspan>strong> <br/><br/>کی ز یاهان سیار زیبا وشبو ه ی توانید در آپارتمان گهداری نید رگس ست. نواع سیاری رگس جود ارد ه رخی ز نها ومی زادگاه ن روپای نوبی ا رقی ست. عروف ترین ین ل رگس یپوری، رگس ی متا رگس عرا ست. ما رگس سته ل ا رگس ستانبولی ه ز ر ساقه ش ند ل ی وید ر روپا متر تداول ست...p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><div class="mzc"><strong>ل رگس strong>div>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">نواع رگس ا ی توان ر لدان ا تغارهای ل پرورش اد. اهی نها ا ر لدان ر خلوطی ز اک ن ار <span style="COLOR: #ff0000"><span><span><span style="COLOR: #000000"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>زمانی نهاspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span> ا ر تغار قط ر وی یگ ای غوطه ر ر ب ی ارند. رای ین ار ز رشت ترین پیازها ستفاده نید نها ا ر نار کدیگر املا سبیده ه م وی یگ ا چیند. ما توجه نید ه پیازها ه ب رسد. <br/>ر صورتی ه پیازها ا ر لدان ی ارید وی نها اید اک یخت. رگس ستانبولی ا در آپارتمان ی ارند پیازهایی ا ه ر ذرماه ه شت صنوعی رمی ورند ر بانگاه عید وئل ل ی هد. وش پرورش رگس ه ین صورت ست ه بتدا یاه ا ر ای تاریک نکی رای یشه ردن گه ی ارند سپس ه حل رمی ی ورند. رارت ناسب رای ین یاه ۵ رجه سانتیگراد ست. نانچه ای نها سیار رم اشد ساقه رگ ای نها لو ده ه طراف م ی ود دت ل ادنشان یز یلی وتاه ی ود. ر اشتن رگس ا ر وی یگ ای ناور اید قت مود ه سطح ب مواره کسان اشد رارت قیقا نترل ود. ون پیازها شیمنگاه دارد ر صورت زیاد دن رما پژمرده دن رگ ا ا طر اژگون دن واجه ی وند.&nbsp;&nbsp;<br/>یرایش تلخیص:کاایران<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گل نرگس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درباره گل نرگس

اخبار اکاایران

تبلیغات