گل خفاش، پرورش و نگهداری گل خفاش (+ عکس) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل خفاش، پرورش و نگهداری گل خفاش (+ عکس) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +خفاش را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <div> <div class=item-page> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران:&nbsp;<a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> ،ین یاه رگ ای زرگ زیبا کی ز ارق لعاده ترین ل ا ا ر یان یاهان ل ار&nbsp; ارد.&nbsp; <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> ومی فریقا، سترالیا نوب رقی سیاست یش ز ه ونه ارد ه ناخته ده ترین ر یان نها، و ونه امبرده ست.span>span>p> <div class=logoContent><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html"><div class="mzc"><strong>ل فاش، پرورش نگهداری گل فاش (+ عکس) strong>div>گل خفاش,گل خفاشی,گل خفاش سیاهa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام علمی : Tacca integrifolia <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> سفید<br/>ام نگلیسی:&nbsp; The White bat flower<br/>ام علمی:&nbsp; Tacca chantrieri <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> سیاه<br/>ام نگلیسی: The Black bat flower<br/>انواده: Taccaceaespan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html">گل خفاش,گل خفاشی,گل خفاش سیاهa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عکس &nbsp;<a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ل ای عجیب ین و ونه، بیه فاش ه نگ ای سیاه (ادمجانی تیره) ا سفید ستند پرچم ای لندی بیه وهای تابدار تیره ا ست پای فاش ا ارند. رگ ای <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشaکننده، شیده زرگ ستند ه احتی سیب ی ینند. <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> ثل فاش ه عاشق تاریکی ست وزها ی وابد، سایه وست رای گهداری در آپارتمان ناسب ست لی ون اید ر عرض ریان وا اشد ر قاطی ه مای وا ساعد اشد (شابه زادگاهش) توان وری ه ه ن ی تابد نترل رد، ز ن ا ی توان ر حیط ای ارجی یز گهداری رد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html">گل خفاش,گل خفاشی,گل خفاش سیاهa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;یاه فاشspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;کاایران: <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> سبت ه رایط حیطی ش ساس ست، گر رایط طلوبش راهم اشد پُگل اداب ست <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> ای وچک یز تولید ی ند، ما غیر ز ن، میده ی ود ر صورت عدم سیدگی ه زودی ی یرد. ر ند <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> یاه شواری رای گهداری ست ه تازه ارها توصیه می ود لی قت ریداری <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> ه اطر اشته اشید ر ه یاهی ه ی رید زرگ تر اشد گهداری ن سان تر واهد ود.&nbsp;span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز هم ترین عوامل ر گهداری <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشaراهم ردن اک طلوب ن ست اید ه اد اشت یشه ن باید ر الت شرده ر لدان رار گیرد. هتر ست ر هار لدان ن ا لدان زرگتری عوض ود. قتی لدانتان ه طر ۲۵ ا یشتر سید، قت رس ردن یشه است، ی توان ز اک دایشان رد ا اک تازه ر لدانی ر مان بعاد وباره اشت.<br/>زمان لدهی واخر هار تا وایل تابستان ست &nbsp; فعات لدهی ی تواند تا ار اشد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html">گل خفاش,گل خفاشی,گل خفاش سیاهa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;گهداری <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازمندی ای بیعی:strong><br/>شرایط نگهداری <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> سیار بیه گل ارکیده ست ریان وای وب، کی ز اکتور ای هم ر گهداری ین یاه ست.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک:<br/>اک سبک سیدی ا زهکشی عالی یاز ست. نان ه فته د کی ز هم ترین عوامل ر گهداری <a class="hlink" title="ل فاش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201537134258.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فاشa> تهیه اک ناسب ن ست: ترکیبی ثل ۰ رصد پیت اس ۳۰ رصد پرلیت ۰ رصد رمی ولیت ا ترکیبی ثل ۵۰ رصد پوسته اج ۰ رصد پیت اس ۰ رصد ن ا اسه رای شد ین یاه ناسب ست. مچنین لدان ین یاه اید عریض اشد.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری: طوبت اک یچ قت شک شود. ز غرقابی ردن لدان پرهیزید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور: ر ضای یرون ر حلی سایه در آپارتمان ر حلی پرنور رار هید.<br/>ما: مای ناسب رای&nbsp; ن ۲۶- ۵ رجه ست مای حل گهداری ن ه زیر ۵ رجه باید رسد.<br/>تکثیر: ا تقسیم یزوم ای یاه ند ساله ی توان ین یاه ا تکثیر رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
گل خفاش، پرورش و نگهداری گل خفاش (+ عکس) گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات