نگهداری گل سوسن، پرورش و نگهداری گل سوسن آزتک - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نگهداری گل سوسن، پرورش و نگهداری گل سوسن آزتک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +نگهداری +گل +سوسن را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=item-page> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="نگهداری گل سوسن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گهداری <a class="hlink" title="گل سوسن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گل سوسنa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: زادگاه ین یاه ند ساله کزیک ست ه اطر ل ای زیبای ن، یاهی زینتی ه ساب ی ید. ه علت ساس ودن پیازهای ن ه خبندان (مانند وکب) یاهی ایج یست اشت ن ر لدان هتر ست. تک ل ای سوسن زتک ه ول داکثر 15 سانتیمتر ر ساقه ای 30 سانتیمتری ی ویند، ساقه ای سوسن زتک ستوانه ی کل، توخالی حکم ستند.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html"><div class="mzc"><strong>نگهداری گل سوسن، پرورش نگهداری گل سوسن زتک strong>div>نگهداری گل سوسن,نگهداری گل سوسن گرمسیری,طرز نگهداری گل سوسنa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="گل سوسن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گل سوسنa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پرورش <a class="hlink" title="نگهداری گل سوسن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نگهداری گل سوسنa> زتک<br/>ام علمی : Sprekelia formosissima<br/>ام نگلیسی : Aztec lily<br/>انواده : رگسیان&nbsp; (Amaryllidaceae)span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html">نگهداری گل سوسن,نگهداری گل سوسن گرمسیری,طرز نگهداری گل سوسنa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;یاه سوسنspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ل شمگیر رکیده انند ین یاه، ش لبرگ سبتا تقارن ارد ه سه لبرگ پایینی ر ل ه کدیگر تصال ارند ز تصال نها وندی ستوانه ی کل رفته ه پرچم ای لند ساک ای زرگ اوی رده ا ر ر رفته ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نگ <a class="hlink" title="گل سوسن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گل سوسنa> زتک عمولا رمز تا رمز تیره ست لی رقامی ا نگ صورتی م افت ی وند یز ه نگ سفید. مچنین رقامی جود ارند ه گبرگ ایی ه نگ وشن تر وی سطح لبرگ ا ارند رخی رقام ه لبرگ ای سرخشان به سفیدرنگ ارد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html">نگهداری گل سوسن,نگهداری گل سوسن گرمسیری,طرز نگهداری گل سوسنa>span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="نگهداری گل سوسن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نگهداری گل سوسنa>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاسفانه ل ای سوسن زتک عمری ه وتاهی ند وز ارند زود پژمرده ی وند. رگ ای لند ین یاه ه نگ سبز تیره، اریک واری کل ستند مزمان ا پیش ز کوفا دن ل ا، وانه ی زنند. ز ر پیاز سوسن زتک ندین رگ ی وید ه ر بتدا صاف و ه الا ی ویند لی ه رور ا لندتر دن، ود ا ه کسو ی ندازند. زمان لدهی ین یاه ر واخر هار وایل تابستان ست صوصا گر ه عنوان گیاه خانگی ا ر لخانه گهداری ود، لدهی ی تواند تکرار ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازمندی ای حیطیstrong><br/>اک:<br/>ه اکی ا زهکش عالی می سیدی یاز ارد. ستفاده ز اک رگ ن ر ترکیب اک ن فید ست. ر نگام اشت پیازها اید قت ود ه وک الایی پیاز یرون ز اک رار یرد. ستفاده ز الچ رای پیاز ا فید ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری:<br/>ر هار تابستان ه بیاری ر د توسط یاز ارد. مانند یشتر یاهان پیازی بیاری اید ر دی اشد ه اک مواره رطوب اشد لی غرقابی شود. ر زمستان ین یاه ه بیاری اچیز حتیاج ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور:<br/>ین یاه ر حل فتاب یر یم سایه ه وبی شد ی ند. ر ناطق رم شک ر صول رم تما کان یاه ه صورتی اشد ه ر سایه عد ز هر رار یرد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html">نگهداری گل سوسن,نگهداری گل سوسن گرمسیری,طرز نگهداری گل سوسنa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;اشت <a class="hlink" title="گل سوسن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20153131556.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گل سوسنa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما:<br/>ر ناطق عتدل ثل واحی ساحلی زر ین یاه ی تواند سرمای زمستان ا تحمل ند. لی ر ناطق سردتر، پیاز ین یاه تحمل خبندان ا دارد پس ز شک دن رگ ا، پیاز ن ا اید ر کانی نک شک گهداری رد. لبته ین ار اعث ی ود ه ر سال عد مکان ل ادن یاه اهش پیدا ند. رای لدهی وب، هترین وش ین ست ه پیازها ر لدان اشته وند ر صل سرما لدان ا ر کانی دون خبندان گهداری رد.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر<br/>ا تقسیم پیاز ین یاه ی توان یاهان دید دست ورد. تقسیم پیاز ا ر 4 سال کبار اعث ی ود لدهی ه تاخیر یافتد. ا اشت ذر ین یاه م ی توان یاهان دید دست ورد، لی لدهی ین یاهان سال ا ول ی شد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله نگهداری گل سوسن، پرورش و نگهداری گل سوسن آزتک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گل سوسن

نگهداری گل سوسن، پرورش و نگهداری گل سوسن آزتک گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات