ماهی شیشه ای (Glassfish) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ماهی شیشه ای (Glassfish) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +ماهی +شیشه +ای را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=item-page> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ماهی شیشه ای" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011716.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ماهی شیشه ایa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: لاس یش ا اهیان یشه ی تعلق ه انواده Chandidae ا Ambassidae امل مه اهیانی ست ه ارای دن فاف ی اشند. نها ومی سیا ه صوص پاکستان ، ند ،پال ،نگلادش ،یانمار تایلند وده تا ندازه ۹- سانتی تری شد ی نند.دن اهی سیار وچک وده ارای قاط سیاه رمز ر وی لس ا ست. خاع اهی ز یان دن ن ابل شاهده ی اشد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011716.html"><div class="mzc"><strong>ماهی شیشه ای (Glassfish) strong>div>ماهی شیشه ای,ماهی شیشه ای آکواریوم,ماهی شیشه ای اب شیرینa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ماهی شیشه ای" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011716.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ماهی شیشه ایa> (Glassfish)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ین اهیان ه رامی ر بها ، شمه ای تمیز ، انالها ، ستخرها ر الیزارها نا ی نند. نها ناگرهای اهری ر سطح یانی کواریم ا وده ر سارت ر صورت یجاد رایط ناسب ب ، ر سلامت امل واهند ود.<br/>یفیت پایدار ب ، رجه رارت سطوح PH ز رایط زیستی ین اهیان ی اشد. مای ب ین ۳۰۲۶ رجه PH 8/6 ناسب ست. عضی ز ونه ای لاس یش ر بهای ب ور یز زندگی ی نند. اهیان هلی زندگی روهی ا ترجیح ی هند. تمایل نها ه از رفتن اله ای سایر اهیان ه صوص گر حل زندگی ه ندازه افی زرگ باشد ، زیاد ست. ر حیط حشی نها وشتخوار وده ه مین لیل ه غذای وشتی تحت رایط کواریوم علاقمندند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا جود ینکه لاس یش ای حشی تقریبا فاف ستند لی غلب ه نظور تجارت ، واد نگی غیرسمی ه لیل یجاد نگ ای ئون رخشان ه اهی تزریق ی ود ه وام نگ تا -۳ اه ی اشد. عملیات نگ ردن وجب سترس اهی ده ستعد یماری ی وند یز تزریقات نجر ه تلفات دید اهی ی ردد. ررسی خیر ر شور نگلستان شان ی هد ه الغ ر ۰% لاس یش ای نگی ه یروس نفوسیت ا عروف ه ارچهای پنبه ی بتلا ی وند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011716.html">ماهی شیشه ای,ماهی شیشه ای آکواریوم,ماهی شیشه ای اب شیرینa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گهداری <a class="hlink" title="ماهی شیشه ای" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011716.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ماهی شیشه ایa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نها ا تتراها ، ارب ا ، اس وراس ، ماهی رنگین کمان ، live bearers ، ورامی ت یش سازگار ستند. یماری رسوم نها پوسیدگی اله ا لودگی پوستی ست. ونه ز ین اهیان امل : Chanda ranga , C lala , C nama &amp; C baculis عمومارای تجارت ر ظر رفته ی وند .<br/>ونه Chanda ranga عرف ه گلاس فیش هندی ا لاس perch ندی ارای دنی شرده ز پهلو، اهی وقات ارای شکال تخم رغی ی اشد.پیشانی اهی رجسته، پشت اهی مانی کل ارای ۲ اله جزا ه ضافه ک اله لند خرجی ست. دن فاف اهی ر ازتاب ور ه نگ هربایی ایل ه سبز نگین مانی شاهده ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اله ا فاف ستند،نگ دن ستگی ه حل زندگی اهی ارد، نها تحت رایط ورهای رابنقش ا ر کواریوم ای درن ارای ایه ای تاریک ا هترین نگ ابل شاهده ند. داکثر ندازه ابل سترسی ۹ سانتی تر ست . نها ه ب ا رایط PH ین ۵/ مای ین ۳۰- ۲۸ رجه یاز ارند ضافه ردن ۵/ % مک ه ب یده ل ست .رها ارای نگ زرد یشتری ستند ر صل تخم یزی ، نگ بی نگین مانی ر اشیه اله ای پشتی یده ی ود.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">Clala عروف ه گلاس فیش هندی ر واحی لیج هانه ودخانه ا شور ند ، تایلند یانمار افت ی وند. اده ا رخلاف رها ارای نگ بی ر اشیه اله ای پشتی خرجی می اشند. ین اهیها ر نیای حش ر روههای زرگ یده ی وند ه مین لیل هتر ست ه صورت روهی ر کواریوم گهداری وند. سختی توسط ب ا PH یش ز نثی ( ۵/۲/ ) مای ب ین ۲۶۲۴ رجه ( ۲۵ رجه یده ل ست ) رای ین ونه ناسب ست. نها غذای زنده ا ه ای غذاهای پولکی پلت ترجیح ی هند . ین ونه ر کواریوم اوی یاهان بی ه لیل رایط ناسب ب تکثیر ی ابد.span>span>p> <p>&nbsp;p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011716.html">ماهی شیشه ای,ماهی شیشه ای آکواریوم,ماهی شیشه ای اب شیرینa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اهی یشهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">C nama عروف ه glass-perchlet راز ا گلاس فیش هندی ومی لیج هانه ودخانه ا ر به اره ند ی اشند. ر تجارت ، یشتر ونه ای ین اهی ا ا نگهای لورسنت نگ ی نند. سختی توسط ب ا PH می یش ز نثی رای نها ناسب ست. مای ب ی تواند ین ۲۸۲۶ رجه اشد ما ر ر صورت نها ر حیط ای سردتر ا رم تر خوبی سازش ی ابند. ه لیل ب ور ودن ین اهی، ب ا وری پایین رای نها ناسب ست. رها ارای اله ای می لندتر نگ ای وشنتری ی اشند. ین وع اهی ر رایط سارت تکثیر ی ابد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">C baculis ا عنوان لاس یش Burmese وچکترین نها ر ین لاس یش ا ست. نها صلح و ما جالتی وده حل ای فتابی ا ترجیح ی هند. می وری ب ا PH 7 مای ۲۷-۲۴ رجه رای نها ناسب ست. نها ناگرهای سطوح یانی ب وشتخوارند.تغذیه ا غذاهای پولکی رای نها شکل ست. داکثر ندازه نها سانتی تر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ماهی شیشه ای (Glassfish) شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تکثیر شیشه ای هندی , مرگ ماهی نئون , ماهی شیشه ای , شیشه ماهی

ماهی شیشه ای (Glassfish) گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات