عروس هلندی، علائم بیماری عروس هلندی و روش درمان آن - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عروس هلندی، علائم بیماری عروس هلندی و روش درمان آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +عروس +هلندی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <div> <div class=item-page> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html"><div class="mzc"><strong>عروس هلندی، علائم بیماری عروس هلندی وش رمان ن strong>div>عروس هلندی,عروس هلندی سخنگو,عروس هلندی لوتینوa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علائم یماری <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> وش رمان نspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وش رمان رخی یماری ای <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> ه وش بیعی:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین طلب ه رمان رخی یماری ای ایج یان وطی سانان ز مله <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> ا پردازیم.<br/>بل ز ستفاده زاین اروها توصیه یگردد وع یماری <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> ود ا تما ک رده&nbsp; سپس قدام ه رمان مایید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علائم یماری <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> عبارتند ز :span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عفونت وده-سهال-اقی-فس صدادار ا س س سینه-سرماخوردگی-سم-اسی-پرکندنspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عفونت وده:<br/>علائم ن عبارتند ز: پاشیده دن ضله ه یرون ر الیکه ه نگ سبز ی اشد.مچنین سبب اتوانی ر فتگیری نان واهد د.<br/>رمان یماری: رما حیط گهداری پرنده یمار ین 30تا32 رجه اشد. ستفاده ز ای عمولی ، غال پرنده.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سهال:<br/>علائم: ضله بکی ، ثیف ودن طراف خرج ، م شتهایی ی تفاوتی سبت ه حیط طراف.<br/>علل یماری: ترس یجان ،ریانات تغییر وا ،تغییرات دید ما ،وراک اسد.مچنین صرف غذاهای اسد ده ثیف توسط پرنده ی اشد انند انه ای پک زده ، ب ثیف سبزیهای ترشیده ا رطوب پر ز طرات ب.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رمان: ستفاده ز ک طره وغن رچک ا روغن زیتون رای د ردن عامل یماری ه هان پرنده یخته ود. پس ز هبود&nbsp; <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> اید تا ند وز ز خلوط زرده تخم رغ سفت ده نده ده ه علاوه یسکویت وبیده ده رای تغذیه <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> ستفاده رد.<br/>لبته نانچه قعد پرنده ه ضولات لوده ده ست ا پرهای ن ه م سبیده ند اید ا یچی پرهای وضع ا چینید. حل نرا ا وغن د سوزش رب نید. هتر ست بل ز ن یز پرنده ا ا ب یم رم مام هید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اقی:<br/>علائم: سنگینی ، عدم علاقه ه پرواز ، تنفس دید ، جود شکلاتی ر وقع تولک<br/>علل اقی: تغذیه غلط ، جود یش ز ندازه انه ای پر ربی انند تخم فتاب ردان ، اهدانه انه تان ررژیم غذایی <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa><br/>داوای اقی: تغذیه پرنده ا وراک ایی مچون رزن ، یوه سبزی . پرواز ادن پرنده ر حیطی مچون پاسیو ا تاق ه صورت وزانه<br/>توجه : بارزه ا اقی <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa>&nbsp; توسط رسنگی ادن ا ن مری شتباه ست ه یتواند شکلات دی ی ا رای پرنده ه مراه اشته اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html">عروس هلندی,عروس هلندی سخنگو,عروس هلندی لوتینوa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گهداری <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">فس صدا ار ا س س سینه :<br/>ین یماری ه و علت وجود ی ید: 1- تغییرات دید اگهانی ما 2- تغذیه ز انه ای ثیف لوده ه رد ضولات ود ا <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> ای یگر.<br/>علامت ین یماری تنفس ا صدا ا نقار یمه از ست ر عین ال فس ریده ریده ی اشد.<br/>رمان: خلوط ردن ک اشق ایخوری لکل بی قیق ا و طره لیسیرین ر ب شامیدنی پرندهspan>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سرماخوردگی:<br/>علائم: پف ردن ، رز ، عطسه ، فسهای تند اهی یز ک طعه سفید فاف ز ینی پرنده سرازیر ی ود. ین یماری ر عضی ز<a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> ا ا سهال سفید یز مراه ست. ین یماری ا باید ا سم شتباه رد.<br/>رمان : ستفاده ز غذاهای قوی ، لوگیری ز وران تغییرات ما ر حل نگهداری قناری یمار.ک اشق ایخوری وغن کالیپتوس ر ک نجان ب وش یخته ر لوی سوراخ فس گهدارید طوری ه پرنده ز خار تصاعد ده ستنشاق ماید لی ین ار باید زیاد اشد زیرا مکن ست وجب فگی پرنده ود.<br/>غذای سبزی پرتقال یرین اید مه وزه ه پرنده اده ود عنی وزی و ار صبح عد ز هر تعویض ود تا ز پلاسیدگی ترشیدگی ن لوگیری ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یماری سم:<br/>علائم: ین یماری تمامی علائم یماری سرماخوردگی ا ارد ه ضافه تنفس سخت ا هان از ،اهی یز تنفس پرنده مراه ا صدا ی اشد.<br/>رمان: و طره د وراکی ا ر28گرم ب وشیدنی ل رده وزی سه رتبه ز ن ه پرنده اده ود. ای پرنده اید رم اشد. یتوان می خار کالیپتوس یز ر حل تاق پرنده ستفاده مود ما ین خار باید زیاد اشد زیرا وجب فگی پرنده واهد د. ین رمان اید تا هبودی امل پرنده دامه ابد . ا فزایش ثار هبودی اید رمان یز ا اصله نجام ود، تغذیه پرنده یز اید قوی اشد.خلوط یر ا ان مراه ا و ا سه طره وغن اهی سیار فید ست. ستفاده ز سبزی تازه م وب ست.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اسی:<br/>ین پیشامد ا میتوان زء یماریها رشمرد زیرا رخی وقات ین اسی ی تواند ر ثر سوء تغذیه رسیدن عضی واد عدنی ه پرنده وجود ی ید.<br/>رمان: الیدن ازلین لیسیرین ر وی سر پرنده.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ویج نده ده سبزیجات تازه یز اید داقل فته ی و ار ه پرنده اده ود.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پرکندن :<br/>علت: صولا ین ار ر ثر جود پشه ر دن <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa>(ه لیل عدم عایت ظافت ستحمام نها) وجود ی ید. گر ر ازرسی دنی نین یزی ر دن پرنده افت شد سلما <a class="hlink" title="عروس هلندی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011519.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عروس هلندیa> ما ه شکی پرها عدم جود ربی بیعی ازم ر نها بتلا ده ست. ندن پر ا باید ا راستن پرها شتباه رد. راستن ظافت پرها ر وز یش ز ند ا تفاق می فتد ر الی ه ندن پر ر تمام دت وز دامه ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رمان: رای رمان ن اید وغن ندم ا ه وی یسکویت تخم رغی وبیده ، یخته مه وزه ن ا ه عروس&nbsp; لندی اد(فراط شود؛سمومیت ه نبال واهد اشت). مچنین ه غذای و غز ندم شک ا م ضافه مایید کی و فته ین رنامه غذایی ا دامه هید تا ندن پرها توقف ود. پرنده ا یز باید ر حیط شک گهداشت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله عروس هلندی، علائم بیماری عروس هلندی و روش درمان آن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چه غذا هایی باید به پرنده ی عروس داد , آموزش دادن تخم مرغ ب طوطی عروس , سیاه شدن داخل بینی عروس هلندی , سیاه شدن داخل دماغ عروس هلندی , دانه های مورد نیاز عروس هلندی , طوطی عروسم پوف کرده مریض شده , بیحال شدن عروس در موقع تخم , پف کردن پشت عروس هلندی , بیماری های عروس هلندی , سیاهی نوک عروس هلندی , دان پارس عروس هلندی , چاق شدن عروس هلندی , عروس هلندی بیماری , بیماری عروس هلندی , بیماری رزیلا , طوطی عروس

عروس هلندی، علائم بیماری عروس هلندی و روش درمان آن گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات