پرورش کبوتر

پرورش کبوتر - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پرورش کبوتر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +پرورش +کبوتر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=item-page> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="پرورش کبوتر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930113134.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پرورش کبوترa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: نشاء بوترهای انگی ا هلی Columba livia domestika ا ز بوترهای ای columba liuia liuia ی انند ه ر تمام روپا مال فریقا تا فقاز سیاری ز قاط سیا پراکنده ستند بوترهای هلی ز 3000 زار سال قبل از میلاد ر نطقه اورمیانه جود اشته ند .span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930113134.html"><div class="mzc"><strong>پرورش کبوتر strong>div>پرورش کبوتر,پرورش کبوتر گوشتی,پرورش کبوتر زینتیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="پرورش کبوتر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930113134.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پرورش کبوترa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نشاء هلی دنstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوترهای هلی ا خصوصا ر ین بین سلام سمبل وستی صلح ی انند . ر مصر باستان ، ونان وم دیم ز بوتر ه عنوان ک نبع غذایی ستفاده ی ود . بوترهای وم مروز بوترهای زرگ ثه النسیا ه زو سنگین ترین بوتران حسوب ی وند ز عقاب نها ه مار فته زمان هلی دنشان املا شخص یست .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ژادهاstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز تعداد ژادهای یشمار بوتران ا نگهای تنوع رمهای ه عنوان وشتی ورد ستفاده رار ی یرند ز شخصات بوتران وشتی ی توان زن زیاد (داقل 800 - 600) رم سینه عمیق راخ ، درت اروری بنیه وب ا ام رد ختلف قط تعداد می. ر الیکه ر روپا سیا نتخاب یشتر ر ساس نگ رم صورت ی یرد ر مریکا بوترها ر هت تولید وشت پرورش اده ی وند . شورهای روپایی نواع بوترهای وشتی ا ز مریکا اردکرده ر وی نها ار رده ند . ز نها ی توان بوترهای اهی سفید ، اهی ناساو ارینه - ون این ، بوتر امه سان، بوترهای ناسای تکزاس ا ام رد .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930113134.html">پرورش کبوتر,پرورش کبوتر گوشتی,پرورش کبوتر زینتیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوترspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: بوتر اهی سفید ر مریکا ز سفید ومی ، سفید التز (Maltese) سفید اکس (Duches )ه جود مده ست . ین بوتر ر و تیپ ختلف اهر ی ود . تیپ صرفی اهی سفید ه ز اروری ناسبی رخوردار ی اشد ، ا زنی ر دود 850 - 750 رم ز تیپ املا وشتی ن سبک زنتر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوترهای وان ماده ه بح; نها ه زن550 رم ی سند ز ر فت ی توان تعداد 16 طعه ر سال تولید سل اشت نها سینه ی عمیق پر وشت ارند . بوتر اهی قره ی یز ر تلاقی ابجائی اکسی ا وند ین وجود مده ثه ی زرگتر التی زرگتر رامتر ز اهی سفید ارد .span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوتر اهی ناسا یز ر سال 1940 ر مریکا پرورش اده دند ز حسنات ین ژاد تشخیص وجنس رو اده ن ز کدیگر ی اشد ه ه علت جود تفاوت نگ پرها ر و نس مکان پذیر ی ردد .span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوترهای ارنیه (Carneau) ز بوتر نوب لژیک شمال رانسه ه جود مده ر وائل رن یستم ر مریکا ر وی نها ار ده ست ین بوتران ه زنی ر دود 750 - 600 رم ی سند . ر بوترهای وان ماده بح نها زن ر دود 500 رم رم سینه ویلتر دون م ال پهن تر ودن سر ، ین ژاد ا ز اهی سفید تمایز ی ند .span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوترهای وند ین Mondain کی ز دیمی ترین بوترهای رانسه ه مار مده زنی ر دود 0 - 750 رم پیدا ی نند . بوتر وان ماده بح ن ر دود 600 رم زن ارد ین ژاد ر نگهای ختلف اهر ی ود .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930113134.html">پرورش کبوتر,پرورش کبوتر گوشتی,پرورش کبوتر زینتیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گهداری ز بوترspan>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوترهای امه ر ه یشتر ر روپا اورمیانه سترش ارد ا زنی ین 480 - 420 رم سیار قاوم ر تولید وده درتا تخم ای ود ا ی کنند نها ز وجه ای ود ا مال قت واظبت ی نند . بوتران امه ر ادرند سافتهای ولانی ین 120 - 100 یلومتر ا ی نند زمان ازگشت نها ا ی توان ر ابطه ا سرعت پروازشان قیقا پیش ینی مود هت ابی ، ین بوتران نوز زو سائل پیچیده ه مار ی ود .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گهداری<br/>ر عکس سایر یور بوتران زندگی املاً نوگام اشته ر سن 7 - 5 اهگی ه سن لوغ ی سند ر در زن نها سنگین تر اشد ه مان سبت یرتر الغ ی وند عد ز ینکه بوتر اده ی ری ا ه عنوان فت رگزیند علام مادگی نسی مزیستی مود ووسیت ا ر تخمدان روع ه شد رده پس ز تقریبا4- 5روز ولاسیون نجام رفته دت وتاهی عد ز ن م فت یری نتقال سپرم صورت ی یرد . تقریبا 40-44 ساعت پس ز زمان فتگیری ند ساعت عدازظهر ولین تخم ا ی ذارد , رعکس سایر یور ذاشتن قط و تخم ز حاظ نتیکی تثبیت ده ست یچگاه فزایش اهش دارد .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تخم بوترها دود 20 رم زن 4 سانتی تر ول 5/2 سانتی تر پهنا نگ سفید ارند . سبت زرده ه زن تخم ا 19 رصد ین سایر یور ر مترین د ست لی پوسته هکی ا 10% رصدی ختلافی ا یگر یور دارند . انه سازی ا مکاری ر و نس 3-2 وز بل ز ذاشتن تخم غاز شته تی پس زآن یز دامه ی ابد . پس ز 17 - 18 وز وجه ا ز تخم ارج ده ه درت ر و وجه ا م تولد ی ردند . اصله زمان تولد و وجه غلب 24 - 12 ساعت ست.بوتردر ین یور تنها پرنده ی ست ه وجه شیانه شین ارد سایر اکیان ر وقع تولد املاً خت ستند دوداً پس ز ک فته پرهایشان وانه ی زند . وجه ا ر دود 6 فتگی توسط ادران تغذیه وند. ر 5-4 وز ول تولد غذای وجه ا ا یرابه ینه ان تشکیل ی هد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یرا ه سیار غذی وده توسط سلولهای ین ورده ینه ان ترشح ی ود. ینه ان ر تعدادی ز ونه ای پرندگان صوصاً ر انواده بوترها ولد یر خصوص ینه ان ست تکثیر سلولهای خاطی نده دن تولید یر توسط نها ه سیله ورمون پرولاکتین، صورت رفته نترل ی ود ین پرندگان یر یجاد ده ر ینه ان ا ه هان ازگردانده وجه ا ا ه سیله ن غذا ی هند. ساختمان یکروسکوپیک ینه ان شابه ه ساختمان ری ست .span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ترشح یرابه تا 8 وز پس ز تولد وجه ا یز ی تواند دامه ابد. عمولا ز وز پنجم ه عد تغذیه وجه ا ا غذایی ه ود پدر ادر ی ورند غاز ی ردد یره کثر پرندگان زینتی, ه صورت انه ای امل ه ه صورت وراک امل پلیت ده ی اشد . تغذیه پرندگان بق اهنمایی ای رائه د سیار نطقی ی اشد . ما ه ظر می سد ه تغذیه صرفا عامل عمده ی هت نتخاب غذا توسط صاحب پرنده اشد .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930113134.html">پرورش کبوتر,پرورش کبوتر گوشتی,پرورش کبوتر زینتیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="پرورش کبوتر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930113134.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پرورش کبوترa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ستفاده ز وراکهای امل پلت, ده ا قاومت صاحبان پرنده وبرو ده ر من مه ونه ای پرندگام یز نین وراک ایی ا راحتی می پذیرند . ما ا ستفاده ز پلت ای کسترود ده (کسترودینگ) (Extruded) فزودنیها ه پرنده ا ا ستفاده ز وراک امل تشویق ند شخص شده ست .span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وره گهداری بوتران پرورشی ه ور توسط 5 سال وده عمولا ر سالهای وم سوم یشترین تولید ا اشته ه ز سال پنجم ر د شمگیری اهش ی ابد. ز ک فت بوتر, داقل 12 طعه بوتر وان ر سال ه جود ید. تولید 15-12 طعه وجه, ا ناسب ین 20-16 طعه ا زو سیار وب ه مار ی ورند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وفقیت ر ین مر ستگی ه تعداد تخم ذاشته ده وجه ای تولد ده سرزندگی سلامت وجه ا ارد .span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> سته ه رایط قلیمی تفاوت ست. کثر ونه ای غیر هلی ه ر ناطق عتدل سرد سیر زندگی ی نند. ارای سیکل تولید ثل سالیانه ستند. ر الی ه ونه ایی ه ا ب وای رمسیری صحرائی عادت پیدا رده ند مکن ست ارای سیکل ای تولید ثل ,متر ز ک سال ا واصل ش اه اشند . ا زمانی ه رایط طلوبی راهم ست فت یری نجام ی هند ه صولا ه ین ژاد رصت لب ی ویند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عمولا بوترها ر ر از عال تخمگذاری و عدد تخم ی ذارند ر ر سال ارای شت از عال تخمگذاری ی اشند . اصله ین ازهای عال تخمگذاری ر پاییز زمستان تقریبا وز ر هار وایل تابستان 30-32 ی اشد . ر بوتر سیکل تخمک گذاری ها سازی تخمک یزان تخمگذاری وفق ر ین بوترها 40 تا 44 ساعت زارش ده ست .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تولک فتن<br/>تولک فتن ز ظر اهری مراه ا پرریزی ایگزینی پرها غاز سیرقهقرای رگان ای تولید ثلی طع تخمگذاری ی اشد. ر ونه ای غیر هلی پریزی بل ز فت یری مکن ست بل ز غاز صل فت یری تفاق فتد ر الی ه پریزی پس ز فت یری ین پایان صل تولید ثل غاز پائیز ا هاجرت پائیزه تفاق ی فتد تاکنون کانیزم یزیولوژی ه اعث پریزی ی وند ناخته شده ند. ه ر ال ر ین پدیده غده یپوفیز ،تیروئید، تخمدان وق لیه ه عنوان اسطه عمل ی نند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">فتار رچی انه زینیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">فتار رچی عبارت ست ز: اتمه تولید تخم، وابیدن ر وی تخمها راقبت ز وجه ای وان ی اشد .span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: رصد اروری 96 - 85 رصد یزان وجه رآوری 85 -80 رصد ست فتار وابیدن وی تخم ر بوتر وجب تحریک شد توسعه یسه ینه ان ی ردد ه ظر ی سد ه شد تزایداین غده تحت نترل ستقیم پرولاکتین اشد تصور ی ود ه ر مری تولید ستروژن، ندروژن ه ا ترشح FSH تحریک ی ود وجب فتار انه سازی ر نس اده ی ردد ر قابل غاز عالیت انه سازی ر نس ر ستگی ه رایط ورمونی فتار نسی اده ارد. ر پرندگان فتار انه سازی ه ور سیعی ر تخمک گذاری رتبط ی اشد 100% ز تخمک گذاری 24 ساعت پس ز فتار انه سازی 99% انه سازی بل ز تخمک گذاری نجام ی ود ا ین ال تنها - 60% ز تخمک گذاری پس ز ک سیکل تخمگذاری نجام ی ود . تخمهای کسته اشی ز بارزات ر سر انه یز ر دود 6 رصد رآورد ی ردد . تلفات ر ین وجه ا تقریبا 9% اهی یشتر ی اشد . رای فزایش اندمان تخمگذاری تعدادی ز بوتران ا قط خصوص ذاشتن تخم نتخاب ی نند . دین ترتیب ه پس ز ذشت 10 وز ز تاریخ تخمگذاری تخمها ا ز زیر بوتران رداشته در تیجه پرنده ر عرض 2-1 فته جددا تخم واهد ذاشت ا ین وش ی توان تا 60 رصدبه اندمان تخمگذاری فزود .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930113134.html">پرورش کبوتر,پرورش کبوتر گوشتی,پرورش کبوتر زینتیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پرورش&nbsp;بوتر&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر یتالیا ه جرد تخمهای ذاشته ده مع وری ی ردد, رچنین تدی تخمها ا ه ور توسط ز 15 عدد ر سال ه 47 عدد زونی ی خشد .span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تخمهای رداشته ده ا ا ه مک اشین وجه شی ه وجه تبدیل رده تحویل بوترهای ادر ه ر مان وز وجه ایشان تولد ده ی هند ا ر تخم ا ه عنوان تخم سوم زیر بوترهای یگر ی ذارند م سن ودن ین سه تخم املا روری ست .بوترها ادرند تا سه وزاد ا گهداری نند لی کثرا ز عهده تغذیه سیدگی 4 وجه عاجزند شار اری زیادی ا اید تحمل نند . ر وجه شی صنوعی بوترهانسبت ه رغها ه رجه رارت متر 7/36 - 1/36 رجه سانتی راد طوبت یشتری یاز ست .span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کوردهای مودارهای وق اقعی ستند ز ک یرنده ساسی ه ر لوی سینی اوی تخمهای بوتر رار اده ده ود ه ست مده ند ر سی قیقه سینی ه ندازه رجه ه سمت لو عقب رخانده ی ود ه وری ه ر وره یم ساعته عدی یرنده ساسی بل ز ینکه ر وی تخمها رار گیرند ر عرض ریان وا رار ی یرند سپس ر وی نها رار ی یرند. پس ز عبور ز وی تخم رغهای تازه رجه رارت وا زیاد می ود لی ر تخمهای زدیک وجه شی ما 75/1فارینهات فزایش پیدا ی ند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تفاوتهای وناگونی ر رجه رارت طلوب جود ارد ه امل رارت اخل دن پرنده الغ ، ندازه تخمها تناسب نها ا دن پرنده ، لل رج پوسته ول وره وجه شی ی اشد .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نوز زیات زیادی ر ابطه ا یجاد رایط ناسب وجه شی رای پرندگان یگر جود ارد ه اید ورد طالعه رار یرد . تحقیقات پایه ی سیاری ر وی رایط طلوب ورد یاز رای وجه شی بوتر نجام رفته ست مچنان ه ر مودار شاهده ی ود تخم بوترها ا ی توان ر مای ین 97 -2/97 رجه ارنهایت (1/36 - 7/36)سانتی راد ر صورت تعدیل طوبت ریان وا ه ور طلوب وجه شی رد داکثر وجه شی ا مکان 100%تنها ر مای F 2/97 F 97 اصل ی ود .ه ین رجه رارت ر وی تخمهای تر رغ مریکایی ، غاز ردک - ه ترتیب ر مای F 97 (c 1/36 ، c 2/37 F 2/99 c 3/37( ی اشد . رای ه زینی ر هت تولید ناسبتر اید ه وارد زیر توجه مود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تولید تخم زیادتر زودرس ون ه تولید یشتر تخم نتج ی ردد . عبا تند ز:<br/>1- ول عمر درت قاومت یشتر<br/>2- تولید تخم تی ر زمان تولک<br/>3- اروری ناسب اهش تلفات زمان نینی<br/>4- وحیه رام ، زن زیاد دن ر صورتی ه تولید وشت دف اشد. دن شرده ا عضلاتی یشتر ه عبارتی وشت یشتر .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وسیله یبریداسیون ی توان اندمان تولید ا فزایش اد . یبرید ا میخته Hybrid ین صلاح ا ر ورد وجودات تروزیگوت ه ار ی رند . گر الدین ز ظر ک فت صفت الص ا کدیگر ختلاف اشته اشند . ز نوهیبرید فتگو ه یان ی ید لعکس گر الدین ز ظر ندین صفت الص ا کدیگر تفاوت اشند پلی یرید فتگو ه یان واهد مد .span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای ه جود وردن له ای وشتی توصیه ی ود ز تجربیات شورهایی انند یتالیا رانسه سود رد. بوترهای وشتی ر سنین 3-2 اهگی غلب ر 4 اهگی تحویل ی ردند .ه ین بوترها ا ی توان عد ز بح ه صورت اشه امل -سینه امل- ان امل -اشه ه صورت طعه طعه ده ه صورت تازه نجمد ر ختیار صرف نندگان رار اد. فت پس ز شتار ر بوتر ر دود 20-25 رصد زن زنده ی اشد. ر وشت ماده رای بخ یز فت ستخوان بوتر متر ز وشت سایر ا یان یگر ی اشد. دین ترتیب ز ک یلو زن زنده بوتر وشت ر تیجه پروتئین یشتری ر ختیار صرف نندگان رار ی یرد. ز وشت بوتر تقریبا یچ ونه یماری ه نسان نتقل می ود تنها یماری ابل نتقال یماری سالمونلوز , ه غلب وشت نواع پرندگان یگر ر رحله ماده سازی ا ن لوده ی ردد ز ین و نانچه پس ز سر ریدن بوتر پرکنی تهیه وشت خیره ن ه ور هداشتی صورت یرد یچگونه طری ز ظر نتقال یماریهای شترک ین نسان جود دارد. سرعت شد ر بوتر سبتا الا ر دود 60-90 وزگی ه زن ناسب شتار واهد سید یچ ونه ز یور صنعتی اید ابل قایسه ا بوتر باشند. زیرا بوترها ادرند ه علت سهولت تغذیه وباره ه انه ود ازگردند ر اقع ی توانند ز واقع سیع بیعی ا شتزارهای طراف ه عنوان نبع تهیه وراک ستفاده نند .span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div>&nbsp;div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صرفه ویی ر ایگاه زمین ه نظور تامین خشی ز پروتئین یوانی ز بوترها یازی ه حداث سالنهای ن نانی یست .span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> ی توان ا حداث ایگاه شیانه ی ه قط پرنده ا ز رما ور رارت سرما ر اقع عوامل حیطی عضی یگر حافظت ندنسبت ه تهیه ایگاه قدام رده ه ین ایگاه ه لیل نکه ر غلب وارد ر رتفع ترین سمت ساختمان عنی پشت ام حداث ی ود ی تواند ازده قتصاد راوانی ا ه مراه اشته اشد . زیرا ر اقع ز سطح ام (نازل ، ارخانجات ، . . .) ی توان ه عنوان ک جتمع تامین حتیاجات غذایی سبد انوار ستفاده رد خشی ز حتیاجات انوار هری وستایی ا ز نابع پروتئین یوانی ر رف ند .span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وشت بوتر ز حاظ حصولات یور ی تواند ر دیف م تراز ا وشت وجه ، رار یرد زیرا زن ین رآورده ر دود 600 تا 800 رم ست سته ه ژاد ر سن ین 4-5 فتگی ه ازار رسال ی ود ه ین وع وشت ی تواند ه علت سهولت ضم ، ودن وشت رم ودن ستخوان غلب رای تغذیه کودکان یماران سالمند ه حتیاج ه غذای غذی سهل لهضم غذی سبک ارند ورد ستفاده رار یرد .span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>div>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله پرورش کبوتر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

انواع کبوترها , کبوتر پرورشی , وزن یک کبوتر , پرورش کبوتر , پرورش گبوتر

اخبار اکاایران

تبلیغات