گل برگ خنجری، تکثیر سخت گل برگ خنجری - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل برگ خنجری، تکثیر سخت گل برگ خنجری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +برگ +خنجری را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=item-page> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل برگ خنجری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930112420.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل برگ خنجریa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930112420.html"><div class="mzc"><strong>ل برگ خنجری، تکثیر سخت ل برگ خنجری strong>div>گل برگ خنجری,آشنایی با گل برگ خنجری,تکثیر گل برگ خنجریa>&nbsp;span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل برگ خنجری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930112420.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل برگ خنجریa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="ل برگ خنجری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930112420.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل برگ خنجریa> ( پاندانوس )strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یاه عروف ه برگ خنجری ا رگهایی بیه مشیر نجر ا سم علمی پاندانوس ، ه سختی تکثیر ی ود. اک رگ، خصوصا اک رگ اصله ز من رای شد مو پاندانوس طلوب ست. ود ورد یاز ین یاه ا ی توان ه یزان ۳ رم ر یتر ر و فته کبار، ز روردین تا بان اه ، صرف مود.ین یاه ه ور توسط ، رارت زیاد، بیاری راوان، طوبت ۵۰ تا ۰ رصد خاک لیایی حتیاج ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر گیاه پاندانوس : نچنان ه ه ظر ی ید ه سانی تکثیر می ود تنها ا توجه قت زیاد یتوان ه تیجه طلوب سید. ر پای یاه پاجوشهایی ه جود ی یند ه اید ا ستفاده ز ک اقوی تیز ن ا ز پایه ادری دا نید. سپس نتهای ین لمه ا ر پودر ورمون یشه زایی روبرده ر لدانی ا طر هانه ۹ سانتیمتر، اوی مپوست در لمه کارید . یاه وان ا ا یسه پلاستیکی فاف پوشاید ر مای ۲۰ تا ۲۱ رجه سانتیگراد ور افی گاهدارید. ر ین رحله سیار قت نید ه حیط پاندانوس رطوب اشد. رای ین نظور رتب ه پاشی نید. هتر ست تکثیر ادر واسط هار روع نید تا یاه شد رده توانید ن ا ر وایل تابستان ر لدان زرگتر کارید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گل برگ خنجری، تکثیر سخت گل برگ خنجری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گل نگهدار سخت , گیاه خنجری , برگ خنجری

گل برگ خنجری، تکثیر سخت گل برگ خنجری گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات