گل آزاله، کاشتن و نگهداری گل آزاله - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل آزاله، کاشتن و نگهداری گل آزاله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +آزاله را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل زاله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930112340.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل زالهa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <div> <div class=item-page> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930112340.html"><div class="mzc"><strong>ل زاله، اشتن نگهداری گل زاله strong>div>گل آزاله,قیمت گل آزاله,کاشتن و نگهداری گل آزالهa>span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل زاله" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2014930112340.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل زالهa>span>span>div> <div>&nbsp;div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یاه وق لعاده زیبا زینتی ه تصویر ن ا ر الا شاهده یکنید ام ارد.زالیا یاهی زینتی سیار عمومی ست ه م رای تزئین اغ م لخانه ه ار ی ود. ونه ای ر سترس ز ظر یاهشناسی سیار اهمگن ستند ز تلاقی نواع ختلف ه ست مده ند نها ا طابق ا عضی ز صوصیات اهری ر روه ایی سته ندی رده ند.span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یاه ه صورت رختچه ا رخت ای سبتاً وچک ست. رگ ای تناوب ارد ه غلب ر سمت نتهایی اخه جتمع ی اشند. رگ ا امل رمی، زان ونده ا پایا ستند. ل ای رشت پرپر ن ارای نگ ای ختلف رمز، نفش، سفید زرد ست. ل ا نفرد ستند ا غلب ه صورت روهی رار ارند. اسه ل زالیا ارای پنج اسه رگ ست ام ل امتقارن ن یفی کل وله ی ست. یوه ن پسول کل راز ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زالیا ه ۲ تا ۳ سال قت یاز ارد تا ه ل نشیند ر وره شد یاز زیادی ه ب ارد.: ل زالیا ر زمانی ه ل ارد اید ر حل نک گهداری ود تا ول زمان اندگاری ل فزایش ابد یاه ر ین زمان ه ب زیادی یاز ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک: زالیا اک ای سیدی ا pH ین تا ۵ ا ترجیح ی هند ستفاده زپیترای ین یاه سیار وب ست اید زهکشی اک عالی اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر: ز ریق لمه نجام ی یرد&nbsp; لمه نواعی ه ر یرون پرورش اده ی ود ر اه ای ول تابستان نهایی ه ر لخانه پرورش اده ی وند ر هار رفته ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
گل آزاله، کاشتن و نگهداری گل آزاله گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات