گیاه بلپرون، گیاه آپارتمانی بلپرون - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه بلپرون، گیاه آپارتمانی بلپرون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +بلپرون را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه لپرون" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لپرونa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <div> <div class=item-page> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html"><div class="mzc"><strong>یاه لپرون، یاه پارتمانی لپرون strong>div>گیاه بلپرون,گیاه آپارتمانی بلپرون,نگهداری گیاه بلپرونa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="یاه لپرون" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لپرونa>strong>p>span>span>div> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="یاه پارتمانی لپرون" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه پارتمانی لپرونa>strong><br/>ام علمی : Justicia brandegeeana/Beloperone guttata<br/>ام نگلیسی : Shrimp Plant<br/>ام ارسی صیل : اوک (=تبرشاره ه ل پیکان انند ن ست.<br/>ترجمه نگلیسی ن ه یگویی ه لیل باهت راکته ای سرخ ا جری نگ یگویی کل ست، زیبایی ن ر قیقت اشی ز زیبایی مین راکته ای لس انند ست رنه ل ای یز اریک سفید نگ ن ابل توجه یست، ل ا ه صورت سنبله ر نتهای اخه اهر ه رف پائین م ی ردند، پس ز ریداری یشه ا ا ازدید ر صورت تراکم ودن نها، وراً لدان ا تعویض نید گرنه اعث تغییر نگ ر رگ مگل یشود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وای شک نک&nbsp; هترین حیط ا رای وام اسبرگ ا راهم ی سازند، ر تمام ول سال ه ز ر زمستان ه یاه حتیاج ه ستراحت زمستانی ارد غرق ر ل تعلق ه انواده «کانتاسه» ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازهای لپرون:strong><br/>ور: ه ور زیاد حتیاج ارد، ور ستقیم ورشید ا تی ر تابستان م تحمل یکند، ر زمستان ر سایه گه اری نید.<br/>ما: داکثر رجه رارت ر هار تابستان ۸ رجه ر زمستان ا روع برگ ریزان رجه ست.<br/>بیاری : اک ا ر تابستان میشه رطوب گه ارید، زهکش ا میشه ازدید نید، ر صورتی ه رجه رارت الا ست ر وز بیاری نید، ر زمستان ر صورتی بیاری نید ه سطح اک شک ده اشد، صولاً فته ی کبار ر زمستان افی ست.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">طوبت : غبارپاشی اعث پوسیدگی راکته ای طراف ل یشود، ز طوبت ائمی پایدار ستفاده نید، رای ین نظور ه اخل زیر لدانی سنگریزه ار ب ضافه نید، قت نید ه ته لدان ا ب ر رتباط باشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html">گیاه بلپرون,گیاه آپارتمانی بلپرون,نگهداری گیاه بلپرونa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>ل لپرونstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تغذیه : ا روع لدهی ر سه فته کبار تا خر تابستان ا واد غذایی ایع ا امد حلول ر ب&nbsp; بق ستور سازنده یاه ا تغذیه صنوعی نید. (صف یزان توصیه ده ز رف روشنده افی ست)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک ناسب: هترین اک وم ست، زهکش اید وب اشد.<br/>تعویض لدان : ر وایل تابستان اخه ای راز نحرف ا طع نید لدان ا ا ک ندازه زرگتر تعویض نید. ر سالهای عد حتیاج ه تعویض لدان یست قدام ه تعویض اک ای سطحی لدان ا اک و غنی مایید.span>span>p> <p>&nbsp;p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html">گیاه بلپرون,گیاه آپارتمانی بلپرون,نگهداری گیاه بلپرونa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="یاه لپرون" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لپرونa>strong>p>span>span>div> <div>&nbsp;div> <div><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تمیز مودن رگ ا: یازی ه تمیز مودن رگ ا یست، غبارپاشی رای ین مر افی ست، ز واد راق ننده یمیایی&nbsp; ستفاده کنید، راکته ای لس انند شک ده طراف ل ا ا ذف مایید.<br/>تکثیر: یشه ار مودن لمه ز اخه ای وان ر هار ر تابستان ر مای ۸ رجه.span>span>div> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض رمان:strong><br/>- رگ ا د کل شرات ا واد سبناک وی رگ ا شاهده یشوند : یاه ا ه دت هار فته ا سم شره ش بق ستور سمپاشی نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- رگ ا زرد یشوند : بیاری زیاد ز ندازه اک اتلاقی ده ست، زهکش ا ازدید ه اک ای ه اک ای سطحی لدان ا جازه هید تا بل ز بیاری عدی املاً شک وند، رگز جازه دهید ب ضافی ر لدان ا اقی ماند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- اخه ای یاه راز نحرف یشوند : وا یلی رم یاه حتیاج ه رس ارد، یاه ا ه حل سردتری نتقل نید اخه ا ا رس نید.span>span>p> <p>&nbsp;p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html">گیاه بلپرون,گیاه آپارتمانی بلپرون,نگهداری گیاه بلپرونa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="یاه لپرون" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه لپرونa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;- راکته ا نگ پریده ستند : علت ن ر تابستان مبود ور ست، لی ر زمستان مکن ست ه علت رمی وا اشد، رایط ا ازدید موده حیط ا ساعد سازید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- ل ا یریزند : املاً بیعی ست، ل ا قط ک فته لی راکته ا عمر یشتری ارند.<br/>- راکته ا ا لس ای وی ل سیاه یشوند : صدمه ربوط ه غبارپاشی ست، ر وقع اهر دن راکته ا غبارپاشی کنید، طوبت ا ز ریق یختن ب ر زیر لدانی اوی سنگریزه تأمین نید، راکته ای صدمه یده ا ذف نید.span>span>p> <p>&nbsp;p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201493011042.html">گیاه بلپرون,گیاه آپارتمانی بلپرون,نگهداری گیاه بلپرونa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>ل لپرونstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;- رگ ا پس ز تمیز ردن سیاه نگ یشوند : علت ن ستفاده ز واد راق ننده یمیایی ست، ز نها ستفاده کنید، رگ ا ا ا غبارپاشی تمیز نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- رگ ا زرد سطح زیرین نها ملو ز تار عنکبوت ست : نه یز رمز عامل ن ست،یاه ا ا سم نه ش ر و فته کبار بق ستور سمپاشی نید تا علائم ر رف ردند. واظب راکته ا اشید، تأمین طوبت ر اهش فت وثر ست.<br/>- ر تابستان رگ ا یریزند : یاه تشنه ست، سطح اک ا ر تابستان میشه رطوب گه ارید لی جازه دهید خاک گلدان ا اتلاقی وند. گر ر زمستان ین علائم شاهده د ه اطر سردی وا ست، یاه ا ه حل رمتری نتقل نید.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- رگ ا نگ پریده ستند : یاه ز مبود عناصر غذایی ر اک نج یبرد، ا هور وانه ا تا خر تابستان ر سه فته کبار ا واد غذایی صنوعی بق ستور یاه ا تغذیه نید.<br/>- رس : بل ز تعویض لدان ا شد وانه ا ر هار، اخه ای راز &nbsp; نحرف ا رست ز الای حل رگ طع لها راکته ای شک ا ز حل تشکیل الای رگ ا ا ذف نید.<br/>علت ساسیت ن ه طوبت الا غبارپاشی، یاه ا ر مام ا حل رطوب رار دهید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رداوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
گیاه بلپرون، گیاه آپارتمانی بلپرون گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات