کاشت کدو، آموزش کاشت و برداشت کدو در خانه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کاشت کدو، آموزش کاشت و برداشت کدو در خانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کاشت +کدو را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div> <div> <div> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد&nbsp;<a class="hlink" title="کاشت کدو" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاشت کدوa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: گر ه تازگی ه اغبانی کاشت گیاه ای وراکی علاقه ند ده ید، توصیه ی نیم ین ار ا ا <a class="hlink" title="کاشت کدو" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاشت کدوa> غاز نید. دو سبز ا زرد ه ر هار تابستان شد ی نند، اشت پرورش سیار سانی ارند وجب ی وند تا ه اغبانی شاورزی یشتر علاقه ند وید.<br/><br/>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;وره شد ز نگام اروری تا رداشت حصول: 45 تا 65 وز دو سبز/زرد60 تا 110 وز دوحلوایی<br/><br/>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;قدار ور وردنیاز: فتاب ستقیم<br/><br/>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;یزان ب وردنیاز: ر وز اید بیاری ود. اک اید ایم رطوب اشد.<br/>&nbsp; span>span> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html"><div class="mzc"><strong>کاشت کدو، موزش اشت رداشت دو ر انه strong>div>کاشت کدو,کاشت کدو حلوایی,کاشت کدو حلواa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کاشت کدو" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاشت کدوa>&nbsp;span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>راحل اشت گهداریstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای <a class="hlink" title="کاشت کدو" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاشت کدوa> اید ای رم ا ور ستقیم فتاب ا نتخاب نید ه زه شی سیار وبی م اشته اشد. اک اید ود واد عدنی ازم ا اشته اشد ر وزهای ولیه هار اید ذر ن ا کارید. هتر ست بذر کدو ا بتدا ر انه ک فته پیش ز اشت ر لدان وچکی کارید سپس ه اک نتقل نید.<br/><br/>رای <a class="hlink" title="کاشت کدو" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاشت کدوa>سبز اید ذر ا ر عمق 2 تا 5 سانتی تری اک کارید یان ر دام ز نها 30 تا 35 سانتی تر اید اصله اشد. لبته گر زمین زرگی ارید، ر ه ین اصله ا یشتر نید، هتر ست. رای دوهای لوایی زمستانی اید داقل 45 تا 75 سانتی تر یان و یاه اصله اشد.<br/>&nbsp;span>span>p> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html">کاشت کدو,کاشت کدو حلوایی,کاشت کدو حلواa>span>span>div>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کاشت کدو" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاشت کدوa>span>span><br/>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>راقبتstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پس ز کاشت گیاه اید اک ن ا سابی بیاری نید. ر ول فته یز باید گذارید اک یاه یلی شک ود. ما بیاری زیاد اک ا رگ ای زیاد یز وجب یجاد پک ی ود. رای ود ادن اک یز اید نتظر ولین کوفه وید. نگامی ه خستین ل ای دو ا شاهده ردید، ی توانید ه اک ود هید.<br/><br/>نگامی ه دو می شد رد، زیر ن وم رار هید تا وی زمین یفتد تا گندد. رای یاه ی توانید اربست لزی ا وبی رست نید تا امت ن ا است گه ارد ز فتادن دو وی زمین لوگیری ود. لبته دو لوایی زن سنگینی ارد اید ه ین کته توجه اشته اشید.<br/><br/>ز یماری ای دو ی توان ه شره، ب پره، سوسک یار، پشه یاه، ایت (نگل یاهخسانه (رم نگلی) شرات منده شاره رد.<br/><br/>پک ای رکی پودری یز ز یگر یماری ای دو ستند ه ی توانند ه ن سیب رسانند. ی توانید وی اک ین یاه ک ایه اور کشید تا ز مله شرات ر مان ماند.<br/>&nbsp;span>span>p> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html">کاشت کدو,کاشت کدو حلوایی,کاشت کدو حلواa>span>span>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اشت رداشت دوspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رداشتstrong><br/><br/>دو سبز صولا وماه پس ز اشت ابل رداشت ست. کدو قلیانی (ا سر اریک) دوی صدفی نگامی ه ه ندازه 5 تا 8 سانتی تر سیدند ابل رداشت ستند. نواع دوسبز اید ه لندی 10 تا 15 سانتی تر رسند. دو ا اید ز ساقه زدیک ه یوه ا یچی ا اقوی تیز چینید. ساقه دو تیغ ارد اید تما ست ش ه ست نید.<br/><br/>رای رداشت دوحلوایی اید نتظر وید تا پوست ن املا سفت ود ه وری ه ا اخن توانید وی ن راش یجاد نید.<br/>&nbsp;span>span>p> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html">کاشت کدو,کاشت کدو حلوایی,کاشت کدو حلواa>span>span>div> <div>&nbsp;div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کاشت کدو" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاشت کدوa> لواییspan>span>div>div><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>واص دوstrong><br/><br/>دو ز حاظ ب&nbsp; دیم، سرد ست دن ا لیایی ی ند. ود دو رای اغری سیار فید ست تخم دوی ام ثر فع رم وده ارد ون سمی یست طفال یز ی توانند ز ن ستفاده نند. رای ین نظور اید قدار 50 رم تخم دو ا پودر ا عسل خلوط صرف نید پس ز هار ساعت ک سهل مچون وغن رچک خورید تا رم ا ا فع وند.<br/><br/>ز یگر واص دو اید فت ه&nbsp; لین در ست رای فع بوست، فع سوءهاضمه، اهش تب، فع ندان رد (رقره ب دوون ساز (ه مراه ب غوره ا سرکهرمان وش رد (ند طره ب دو ر وش چکانیدرطرف ننده لتهاب عده، بد لیه، درمان بواسیر ونریزی عده وده (پوست دو ا شک نید خوریدفع تب ل پیچه پیشگیری سرطان ناسب ست.<br/><br/>دو لوایی یز قدار می الری ارد رای اغری ژیم وبی ه مار ی ود. مچنین نبع غنی پتاسیم ست رای فراد چار شار ون فید ی اشد، لی رای فراد چار اراحتی لیوی ناسب می اشد. ذب هن نیزیوم ن یز وب ست.<br/><br/>دو لوایی نبع غنی تاکاروتن ست نگ ارنجی ن ه لیل جود مین ترکیب ست. تاکاروتن پیش ساز یتامینA&nbsp; ک نتی کسیدان هم ر دن ی اشد ه دن ا ز مله ادیکال ای زاد ثر تخریبی نها فظ ی ند.<br/>&nbsp; span>span> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html">کاشت کدو,کاشت کدو حلوایی,کاشت کدو حلواa>span>span>div>div>div>div>div>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="کاشت کدو" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201441023122.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاشت کدوa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;رداوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله کاشت کدو، آموزش کاشت و برداشت کدو در خانه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آموزش پرورش کدو تنبل , کدو قلیانی در ایران , نحوه کاشت کدو , بذر کدو زینتی , کاشت بذر کدو , پرورش کدو , کاشت کدو , بذر کدو

کاشت کدو، آموزش کاشت و برداشت کدو در خانه گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات