گیاه بگونیا، مراقبت از گیاه بگونیا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه بگونیا، مراقبت از گیاه بگونیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +بگونیا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه گونیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20129272270.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه گونیاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاهی ست ند ساله میشه سبز رای رگها لهای زیبایش پرورش اده یشود.غلب ونه ا ا ر لخانه پارتمان ه عنوان یاه لدانی ا ویزی پرورش ی هند.یاهی ست تک پایه عنی لهای ر ماده ر وی ک یاه رار ارند.لهای ر عمولا زیباست لهای اده ا ا تخمدان الدارش یتوان ه سانی ز لهای ر تشخیص اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20129272270.html"><div class="mzc"><strong>یاه گونیا، مراقبت از گیاه گونیاstrong>div>گیاه بگونیا,گیاه بگونیا عروس,گیاه بگونیا رکسa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه گونیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20129272270.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه گونیاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گونیا ا ه ۳دسته غده ار یزوم ار یشه یبری تقسیم ی نند.لی لهایش مانند م ست لهای ر ارای گلبرگ ست ه وگلبرگ وچکتر ز لبرگهای یگر ست ل اده ۵- لبرگ م ندازه ارد.گونیای غده ی زان ننده ست لی نواع یگر میشه سبز ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>راقبت:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک می سیدی بیاری توسط تا زیاد رارت توسط ور توسط<br/>زدیاد:اشت ذر ر ۶ رجه سانتیگراد ر هار گونیای غده ار ا لمه پاشنه ار ه ول ۲- ساتیمتر ر رارت ۲۱-۸ رجه<br/>ود:ک رم ر یتر فته ی کبار ز روردین تا بان<br/>وع اک:خلوطی ز تورب اکبرگ رم اسهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>انواع بگونیا:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>1- گونیا کس:strong> ارای رگها ه کل لب وده ه ین رگها ارای که ا اشیه ایی رنگ سفید سبز قره ی اکستری سیاه رمز ی اشد.ین ل یاز ه طوبت ارد ز هار تا پاییز اید رتبا ن ا بیاری مود.ردوهفته کباربا ود ایع تقویت ود.لدانها ا سال کبار عوض رد نرا ر اکی ز پیت اسه سیلیسی ی ارند.تکثیر ا لمه رگ ا تقسیم وته ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>2- گونیای تکمه ی:strong> ین روه ارای ساقه بدار رگهای وشت لود اداب ست.ه جز نگ بی ر لیه رنگ ها یده یشود.غده ا ا اید ر رارت ۳ رجه ر زیر اسی ر اک پیت ا خلوطی ز پیت اسه شت مایند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">قتی ه وته ا ه رتفاع ۵ سانتی تر سیدند اید نها ا ه لدانهای وچک نتقال اد می ود سبی ا اوی ه نها دهند.لهای ین گونیا ر وشه ای ۳تایی وی اخه اهر یشوند گلهای ناری اده ستد اید لهای ناری ا ید تا لهای یانی رشت وند. ین گونیا خصوص لخانه ست ه طوبت یلی زیاد حل سایه فتاب ا ور غیر ستقیم یاز ارد.پس ز تمام لریزان بیاری ا اید م مود.پس ز پژمرده دن لدانها ا ه ال ود ی ذارند تا شک ود عد غده ا ا یرون ورده عدا ن ا ه لدان نتقل یکنند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>3-گونیای میشه ل:strong>ین مونه رای شت ر لدان ناسب ست یتوان نرا ر اغچه شت مود.رتفاع ن ۳۰-۵ سانتیمتر ست رگهای ن سبز اهی رغوانی ست.<br/>ین وع گونیا ه حل رم ور فتاب اک زه شی ده یاز ارد. ین ل ا ز ریق شت ذر ا لمه تکثیر ی نند.ذر ر واخر زمستان ر عبه زیر یشه شت یشود باید نرا ا اک پوشاند لکه ا اله تخته ی شار یدهند تا انه ا ه اک چسبد. ر ول دت شد طوبت زیاد ازم ست باید سطح اک شک ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه بگونیا، مراقبت از گیاه بگونیا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مقدار ابیاری گل بگونیا , بگونیا هلندی , انواع بگونیا , گل بگونیا

گیاه بگونیا، مراقبت از گیاه بگونیا گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات