گل لیندا، نگهداری گل لیندا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل لیندا، نگهداری گل لیندا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +لیندا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="گل لیندا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20129201215482212.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گل لینداa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: ین یاه ه خل م سبی یندا شهور ست . ومی نوب غرب مریکا کزیک ست ه زندگی یابانی عادت ارد. رگ ای ن اریک شیده خیم قاوم ، جنون ویزان نری ست. ین رگ ا سطح قطع می ارند تا انع ز در فتن ب یاه وند. الت زیبای ن اشی ز سرازیر دن رگ ا ه رف پایین خصوص ر سنین الاست. نتهای ساقه خیم ی ود کل عجیبی ه ود ی یرد ام نگلیسی ن ه عنی پای یل ه مین علت ست. پایه سیار زرگ رم رده یاه، ب ا ر ود خیره ی ماید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20129201215482212.html"><div class="mzc"><strong>گل لیندا، نگهداری گل ینداstrong>div>گل لیندا,گل لیندا تکثیر,نگهداری گل لینداa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="گل لیندا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/20129201215482212.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گل لینداa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: رتفاع یندا مکن ست ه و تر م رسد. ا الا فتن سن یاه ز ساقه ن وانه ایی ی وید ه ه اطر فظ کل رم ن اید وراً ذف ردند. گهداری ز ن رای اغبان ای ماتور یز ساده ست. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازهاstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور :ر ور امل هترین شد ا ارد، ما یاه ود ا ه ور توسط م عادت ی هد ر یم سایه یم فتاب م شد وبی ارد. ر ند قت کبار لدان ا ه حل پر ور برید. لاً سعی نید ور ن افی اشد (ور ستقیم فتاب رجحیت ارد). span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما :رارت ناسب رای ین یاه، «سیار رم» ست. ما ا رارت توسط م تطبیق ی ابد (گر ر حل نک پرورش افته ست هتر ست ه درت بیاری ود). ر زمستان رارت 10 تا 13 رجه رای ن ناسب ست. ر صورت فت ما بیاری ا طع نید. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری :ون ین یاه توانایی گهداری ب ا ر رون ود ارد، اید ذاشت تا خاک گلدان ، ین و بیاری، تقریباً ه ور امل شک ود. سطح طوبت یز هتر ست پایین گه اشته ود. هت رطوب گهداشتن لدان 2 تا 3 ار ر فته ر تابستان بیاری مایید. ر هار پاییز فته ی کبار ر زمستان ه ن ر سه فته کبار ب هید. ر زمستان مای پایین ر صورت بیاری زیاد ز ندازه، رگ ا یزش ی نند. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک :هترین اک اک یمونی ست ( ترکیبی ز س ، ن ، واد لی ه هتر ست ر واد لی ز اک رگ یشتری ستفاده ود تا اک می ز وم سبکتر اشد ). رای تعویض لدان میشه ک ترکیب سبک - ا ن اسه - نتخاب نید ه زه شی وبی اشته اشد... رار ادن یاه ر لدان زرگ تر، اعث شد یاه ی ود. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکثیر :span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اشت ذر ر اک پیت ر وای رم ا یشه ار مودن وانه ای اهر ده وی ساقه ؛ لبته تکثیر ین یاه رای ماتورها ر نزل سیار شوار تقریباً اممکن ست. span>span>p> <h4><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>کته:strong>span>span>h4> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگ ای رده نتهای یاه ا دا نید. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گل لیندا، نگهداری گل لیندا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شل شدن برگ های سانسوریا قد بلند , دانلود آموزش گیتار لیندا , آموزش تکثیر گل لیندا , روش نگهداری لیندا , آموزش تکثیر لیندا , لیندای ایران , گل زاموفيليا , گل سینگنیوم , گل لیندا

گل لیندا، نگهداری گل لیندا گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات