گیاه فلفل زینتی

گیاه فلفل زینتی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه فلفل زینتی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +فلفل +زینتی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاهان لدانی <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> ا ی توان ر صل تابستان، ارج ز لخانه گاهداری رد. ونه ذکور، کساله وده ومی واحی رم مریکا ست. رگهای <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> سبز سبتا وشن ستطیلی کل ی اشند. ولتیوارهای وناگون ین ونه ارای یوه ایی ه شکال ختلف ستقیم ا بشاری ست. نگ یوه ای ک وته مکن ست رمز، زرد ا سبز اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html"><div class="mzc"><strong>یاه فلفل زینتیstrong>div>گیاه فلفل زینتی,پرورش گیاه فلفل زینتی,نگهداری گیاه فلفل زینتیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa>strong><br/>شخصات: سم علمی <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> Capsicum annuum، ز انواده solanaceae ی اشد. یاهان لدانی <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> ا ی توان ر صل تابستان، ارج ز لخانه گاهداری رد. ونه ذکور، کساله وده ومی واحی رم مریکا ست. رگهای <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> سبز سبتا وشن ستطیلی کل ی اشند. ولتیوارهای وناگون ین ونه ارای یوه ایی ه شکال ختلف ستقیم ا بشاری ست. نگ یوه ای ک وته مکن ست رمز، زرد ا سبز اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">راقبت: ین یاه ه ور توسط تا زیاد، رارت الا، اک میشه یس، طوبت ۵ تا ۰ رصد اک لیایی حتیاج ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ود: ود ورد یاز <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> ا می توان ه یزان ۳ رم ر یتر، ر و فته کبار، ز ردیبهشت تا هریور، صرف مود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک: خلوطی ز و سمت ود امی پوسیده، ک سمت خاک باغچه اسه رای پرورش ین یاه ناسب طلوب ی اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زدیاد: رای تکثیر ین یاه، ی توانید ذرها ا ر واخر زمستان وایل هار ر رف م عمقی، اوی مپوست خصوص ذر کارید اک ا رطوب گاه اشته وی ن ا ا یشه ا پلاستیک پوشانید. عد ز شد شاءها نها ا ه لدان صلی اوی مپوست لدانی نتقل نید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض رمان: strong>گر ر ول دت شد ین یاه شاهده ردید رگها پرپشت سر ال ستند ما ل اهر میشود. یاه ا ه لدان وچکتری نتقل نید زیرا اپسیکوم وست ارد یشه ایش ر م اشند. حتمالا لدان صلی یلی زرگ ست. گر ور حیط افی باشد یوه ای <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> زرد اقی ی انند رمز می وند. ین یاه ور ستقیم ا ه احتی تحمل یکند. اخه ای راز د کل <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> عرف وای رم حیط رم ست. لدان ا ه حل نک تری رده ا ب اقد ملاح املا لرم غبار پاشی نید. مچنینن وای یلی رم ا بیاری یش ز ندازه اعث زرد دن تمام رگها سقوط نها یشود. گر رگها پژمرده وند سقوط مایند اید یاه ابه حل پر ورتری نتقل نید. رگهای دید یاه ر ثر عالیت شره فت، د کل سبناک یشوند. یاه ا ا سم شره ش فوذی سمپاشی نید. ر صورتی ه بینید شد یاه توقف ده، دانید وا سرد ست نابراین اید لدان ابه حل رمتری برید. رگهای <a class="hlink" title="فلفل زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154423689.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فلفل زینتیa> ر ثرهوای سرد ا صدمه ربوط ه واد راق ننده یمیایی، مکن ست سیاه وند. گر م ا زردی رگها واجه دید، ورا بیاری نید حتمالا یاه تشنه ست نه یز رمز رگها ا زرد تار عنکبوتی یکند، سطح زیرین رگها ابا سفنج رم تمیز نید ا ر وهفته کبار، اسم نه ش، یاه ا سمپاشی مایید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه فلفل زینتی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گل فلفل زينتي , گل فلفل تزینی , گیاه فلفل , گل فلفلی , گل فلفل

گیاه فلفل زینتی گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات