گیاه گندمی، گیاه گندمی یا سنجاقی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه گندمی، گیاه گندمی یا سنجاقی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک گیاه گندمی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="گیاه گندمی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154140600.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه گندمیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شخصات: سم علمی <a class="hlink" title="گیاه گندمی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154140600.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه گندمیa> Chlorophytum comosum ، ز انواده Liliaceae یباشد. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154140600.html"><div class="mzc"><strong>گیاه گندمی، گیاه گندمی ا سنجاقیstrong>div>گیاه گندمی,گیاه گندمی آکواریوم,گیاه گندمی ابیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="گیاه گندمی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154140600.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه گندمیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین نس ارای ۲۱۵ ونه ختلف ز گیاهان همیشه سبز لخانه ی ی اشد. رتفاع ین یاه ر دود ۲۵ تا ۳۰ سانتی تر ی سد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگهای طی اریک ن دود ۲۵ سانتی تر ول ارد ه صورت وارهای سبز ه ظر یرسد ه ر یان ر ک وار سفید نگی شاهده ی ود ر عضی ز ونه ا ه رگها سفید سمت یانی سبز یباشد. ر تابستان <a class="hlink" title="گیاه گندمی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/201292012154140600.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه گندمیa> ه ل فته ه مگل ویلی ه ول ۰ سانتیمتر ارد. ل ذین ن ه کل پانیکول وده لهای سفید ستاره ی ن ارای طری دود ۵/۲ سانتیمتر ستند. ر نتهای مگل زدیک ل، یاهچه ای دید یزتولید ی ود ه ی توان نها ا ز یاه دا موده ، یشه ار رد. ندمی ا اید زدیک پنجره رار اد، زیرا نانچه ور ز ور رار گیرد، رگهایش ویل ی وند ه ندان زیبا یست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">راقبت: ین یاه ه ور م تا توسط، رمای عمولی ، اک میشه یس، طوبت وای تا ۰ رصد اک لیابی حتیاج ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ود: ود ورد یاز ندمی ا یتوان ه یزان ۲ رم ر یتر، ر فته کبار، ز روردین تا هر، ورد ستفاده رار اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اک: خلوطی ز خاک باغچه اسه، اک ناسب شد ین یاه ی اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زدیاد: گیاه جالب ندمی ا سنجاقی ا یتوان ه وشهای ختلف تکثیر رد. یاه ادری ، ساقه ای لند ونده ی تولید ی ند ه سته ای وچک رگ ا ا ود ارد ین یاهچه ای وچک ی توانند ا رار رفتن ر جاورت اک یشه دهند. برای اینکه وفقیت عمل تکثیر یشتر ود، یاهچه ا وی سطح اک، ر ک لدان ا طر هانه ۹ سانتیمتر، اوی مپوست لدانی ا پایه پیت، خوابانید ه رامی شار هید. زمانی ه یشه هی ه ندازه افی نجام د یاه توسعه افت، ی توانید رتباط ساقه ا ا پایه ادری، طع نید تا ستقل ود. ین یاهچه ا ، ر ب یز ی توانند یشه هند ه تنهایی دا ز پایه ادری، ر پودر ورمون یشه زایی رو رده ده ر اک رار گیرند. هترین زمان تکثیر ، صل هار تابستان ست یاهچه ا اید ر مای ۸ تا ۲۰ رجه سانتیگراد ور ناسب لی ور ز تابش ستقیم ورشید گاداری ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عوارض رمان: ر صورتی ه شاهده ردید سط یاه ز اعده رگها، پوسیده ست، بیاری یش ز ندازه نجام اده ید اید بیاری ا طع نید. رگهای رم فاف ر ثر وای یلی سرد یجاد ی ود. هوه ی دن وک رگها یز ربوط ه تشنگی ا شعه ستقیم فتاب ست. گر رگهای یاه سجافی، عیف اغر ویل م یش شک دند نگ ود ا ز ست ادند عنی رجه رارت یلی الاست. ی توانید رای بران ین ایعه، لدان ا ه حل نکتری نتقل نید ۵ قیق رون تشت گذارید. حیط تاریک ی تواند وار سفید رگ ا حو ند. سعی نید ا تغذیه صنوعی ناسب لوی عف پژمردگی یاه ا گیرید. ر صورت یدن شرات سبز نگ ه اشیه رگ ا یخورند، ر ۴ وز کبار یاه ا سمپاشی مایید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه گندمی، گیاه گندمی یا سنجاقی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مدل گیاه کندمی , گیاه گندمی

گیاه گندمی، گیاه گندمی یا سنجاقی گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات