درخت ابریشم، نگهداری درخت ابریشم

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد درخت ابریشم، نگهداری درخت ابریشم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +درخت +ابریشم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="درخت ابریشم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html" style="text-decoration:none;color:inherit">درخت ابریشمa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html"><div class="mzc"><strong>درخت ابریشم، گهداری درخت ابریشمstrong>div>درخت ابریشم,نگهداری درخت ابریشم,درخت ابریشم مصریa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="درخت ابریشم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html" style="text-decoration:none;color:inherit">درخت ابریشمa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام ارسی :رخت ب سب ا بریشم ار ا اقوز ( اغوز ار )&nbsp; ا زار رگspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ام علمی : Albizia julibrissinspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>شخصات اهری :strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بریشم ار ک رخت سبتا وچک زان پذیر ه لندی پنج تا 12 تر ا تاج پوشش سترده ست. رگ ای ریف سرخس انند ن امل 10 تا 30 فت رگچه وچک تقریبا ستطیلی کل ست ه ر و دیف انه ی رار ی یرند. ین رگچه ا ا تاریک دن وا وی م مع ی وند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ل ای سفید صورتی نگ ارای تعداد سیار زیادی پرچم ازک بریشمی ست ه ز واخر هار ر تمام ول تابستان ی کفند. ل ا ه کل نبوه ر ل ذین ای وشه نتهایی ی ویند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html">درخت ابریشم,نگهداری درخت ابریشم,درخت ابریشم مصریa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="درخت ابریشم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html" style="text-decoration:none;color:inherit">درخت ابریشمa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یازها:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp; ر اکهای ومی ارای شد وبی وده ه حیط ای شک سازگاری ارد. ر قابل بیاری امناسب یز قاومت اشته ویش ناسبی ارد. حیط فتابی ا یمه سایه ا ه وبی تحمل رده ر رابر آلودگی هوا سرمای تا 10ـ رجه سانتیگراد یز قاوم ی اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html">درخت ابریشم,نگهداری درخت ابریشم,درخت ابریشم مصریa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="درخت ابریشم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html" style="text-decoration:none;color:inherit">درخت ابریشمa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وش تکثیر :strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> ا شت ستقیم ذر ر واخر سفندماه زدیاد ی ابد (رای رم ردن پوسته سخت ذر، راردادن ر سید سولفوریک سپس ستشوی قیق بل ز اشت روری ست).span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> لمه یشه ی ه ر وایل هار رفته ده دود 5/7 سانتی تر ول 12 یلی تر ا یشتر طر اشته اشد، لمه ای ساقه یشه ار می وند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رس :strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین رخت ه علت اخه زایی زیاد اید ز سالهای ولیه شد رس رم ده اخه ای سمتهای پائینی ذف وند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html">درخت ابریشم,نگهداری درخت ابریشم,درخت ابریشم مصریa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گهداری <a class="hlink" title="درخت ابریشم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/2012101322417.html" style="text-decoration:none;color:inherit">درخت ابریشمa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله درخت ابریشم، نگهداری درخت ابریشم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درخت گل ابریشم , درختان کم آب , ابریشم درخت , درخت ابریشم , گیاه ابریشم , درخت کم آب

درخت ابریشم، نگهداری درخت ابریشم گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات