گل گندم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل گندم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +گندم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل ندم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19713.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ندمa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="ل ندم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19713.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ندمa> ز نواع گیاهان تزئینی زیبا ا ابلیت اشت سان ر ضای پارتمان ست. صل زمستان رای اشت ین یاه ناسب ست ما اید توجه اشت ه مای تاق وری تنظیم ود ه متر ز ۰ رجه سانتیگراد بوده ز ۲۵ رجه سانتیگراد تجاوز کند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19713.html"><div class="mzc"><strong>ل ندم strong>div>گل گندم,گیاه گل گندم,گیاه گل گندمیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل ندم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19713.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ندمa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای&nbsp;اشت ین یاه، لدان ا ا ز اک سبک، رطوب غنی ز اسه اک رگ پرکرده ذرها ا ر عمق ۲۵ سانتیمتری اک کارید. داقل اصله یان ذرها اید ۰ سانتیمتر اشد.<br/>لدان ا ا ر ورگیرترین سمت پارتمان ر عرض ور غیرمستقیم ورشید رار هید. بیاری یاه اید طور نظم داقل سه ار ر فته نجام ود. قت نید اک یاه بل ز بیاری جدد رطوب ود.<br/>ناسب ترین PH رای شد یاه، ش تا فت یم ست. رای تقویت گیاه ی توان ز ارورکننده ای غنی ز یتروژن پتاس ستفاده رد ر سه فته ک ار اک یاه ا ا ستفاده ز ودهای ایع تقویت رد.<br/><a class="hlink" title="ل ندم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19713.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ندمa> ز انواع گیاهان ک ا و ساله ست پس ز ذشت ین دت زمانی ل ی هد. تکثیر ین یاه ز ریق قلمه زدن ذر مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای&nbsp;اشت ین یاه، لدان ا ا ز اک سبک، رطوب غنی ز اسه اک رگ پرکرده ذرها ا ر عمق ۲۵ سانتیمتری اک کارید. داقل اصله یان ذرها اید ۰ سانتیمتر اشد.<br/>لدان ا ا ر ورگیرترین سمت پارتمان ر عرض ور غیرمستقیم ورشید رار هید. بیاری یاه اید طور نظم داقل سه ار ر فته نجام ود. قت نید اک یاه بل ز بیاری جدد رطوب ود.<br/>ناسب ترین PH رای شد یاه، ش تا فت یم ست. رای تقویت گیاه ی توان ز ارورکننده ای غنی ز یتروژن پتاس ستفاده رد ر سه فته ک ار اک یاه ا ا ستفاده ز ودهای ایع تقویت رد.<br/><a class="hlink" title="ل ندم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19713.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ندمa> ز انواع گیاهان ک ا و ساله ست پس ز ذشت ین دت زمانی ل ی هد. تکثیر ین یاه ز ریق قلمه زدن ذر مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات