گیاه فیکوس - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه فیکوس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +فیکوس را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه یکوس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19700.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه یکوسa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - <a class="hlink" title="یاه یکوس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19700.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه یکوسa><br/><br/>ه قل ز کاایران: یکوس کی ز دیمی ترین حبوب ترین گیاهان خانگی زادگاهش ر ند الزی ست. ر وای زاد رتفاع ین یاه ه یش ز ۲۵ تر ی سد ر رایط عادی ه وبی شد ی ند تی یشه ای وایی ی هد. رگ ای ین یاه پهن راق رمی ا وک تیز ه صورت تناوب ر ول ساقه ی ویند...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19700.html"><div class="mzc"><strong>یاه یکوس strong>div>گیاه فیکوس,گیاه فیکوس بنجامین,نگهداری از گیاه فیکوسa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه یکوس" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19700.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه یکوسa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران:&nbsp;نگامی ه رگهای پیر ن روع ه یختن ی ند، یاه دمنظره ی ود ر ین الت ن ا ز زدیک سطح اک طع نید تا یاه وباره وان ود. ین یاه ه ور امل ما ه ور ستقیم ورشید یاز ارد می تواند ر سایه شد طلوبی اشته اشد.<br/>ون ین یاه سبت ه شکی قاوم ست ر تیجه ب زیاد ز د ه یاه سیب ی ساند. ر بیاری جازه هید سطح اک ر ین و بیاری املا شک ود. ر تابستان فته ی و ار ر زمستان فته ی ک ار بیاری افی ست. هترین اک رای شد ین یاه خلوطی ز رگ پوسیده ود یوانی اک س ست. تکثیر ین یاه ه صورت لمه ست. توجه اشته اشید ه لدان یاه ریض ا رگز عوض کنید ون اعث ز ین فتن یاه ی ود.&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه فیکوس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

فیکوس جنگلی , گل فیکوس

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات