گل آفلاندرا

گل آفلاندرا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل آفلاندرا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +آفلاندرا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل فلاندرا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19352.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فلاندراa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل فلاندرا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19352.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فلاندراa> span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: کی ز یاهان سیار زیبای انواده کانتاسه فلاندراست ه ارای رگ ای زینتی، شیده، رشت، سبزرنگ ا طوط سفید ر متداد گ رگ ا ک ساقه ل هنده هارگوش راکته ای نگی ست. ین یاه زیباترین وته لخانه ای رم رطوب وده ومی رزیل ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19352.html"><div class="mzc"><strong>ل فلاندرا strong>div>گل آفلاندرا,پرورش گل آفلاندرا,نگهداری از گل آفلاندراa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل فلاندرا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19352.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل فلاندراa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;نانچه ر زمان طوبت حیط&nbsp;ز د عینی متر ود علائم سوختگی اشیه رگی وی ن یده ی ود.<br/>فلاندرا ارای ل ای زرد ست ه ر طراف سنبله ی جتمع ده اسبرگ ایی ه نگ زرد ا رحسب وع سرخ ام ارد.<br/>عروف ترین نواع ن عبارتند ز؛ یپلدی ا اسبرگ ای سرخ ونه انیا ا اسبرگ ای زرد ه به نها سرخ نگ ست.<br/>شت ین یاه سان ست اید ر صل ویش ود ر ای املا وشن ر رارت سبتا زیاد رار یرد یزان طوبت ه ر وای حیط ه ر خاک گلدان افی اشد. ین یاه عمولا ر پاییز ل ی هد لی ر صول یگر یز ل ادن ن یده ده ست.<br/>پس ز تمام دن ل اید ل ای پژمرده ا ید بیاری ن ا م رد. رارت یز اید م ود لی ز ۰ تا ۲ رجه سانتیگراد پایین تر یاید. رای تکثیر ن ر هار قداری سرشاخه ای ن ا طع نید لمه ای ن ا ر لدانی ه خلوطی ز اک تازه اک رگ ست کارید.&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش&nbsp;اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات