گیاه دیفن باخیا

گیاه دیفن باخیا - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه دیفن باخیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +دیفن +باخیا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه دیفن باخیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19348.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه دیفن باخیاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - <a class="hlink" title="یاه دیفن باخیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19348.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه دیفن باخیاa>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>ه قل ز کاایران: یاهی ست ا رگهای زیبا ز انواده راسه ه ر کثر پارتمانها جود ارد ه اهی ر صورت الا ودن سن یاه هیا ودن رایط ل ی هد ه لبته یلی م یده ی ود . ندین وع ارد یاهی قاوم ست ه لیل سادگی گهداری ر کثر پارتمانها یده ی ود ...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19348.html"><div class="mzc"><strong>یاه دیفن باخیا strong>div>گیاه دیفن باخیا,گیاه دیفن باخیار,گیاه دیفن باخیاa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه دیفن باخیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19348.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه دیفن باخیاa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یازها :strong><br/>ور : ور غیر ستقیم هترین ور رای یاه ست سبت ه ور ستقیم فتاب ساس ست سیب ی یند ر صورت مبود ور یاه علفی ساقه ایش راز ی ود<br/>عمولا ر ور عمولی ساختمان وب شد ی ندو ه ر وری ه ز تابش ستقیم سازگار ست .<br/>یاه ا ر ند قت کبار چرخانید تا رگها ه ک رف نحرف شود .<br/>ما :هترین رجه رارت ین ۳ تا ۸ رجه ست عمولا قط ر صل زمستان اید ر تاق گهداری ود ر قیه صول ی تواند مای حیط ا تحمل ند لبته سبت ه سرمای یش ز ندازه ساس ست .<br/>بیاری : ر تابستان فته ی ۲ تا ۳ ار افی ست ر زمستان فته ی ک ار لبته ون یشتر وقات ه لیل بیاری زیاد ز ندازه یاه پوسیده ده ز ین ی ود یاه سبت ه شکی قاومتر ست تا بیاری یش ز ندازه پس جازه هید ر ین و بیاری سطح خاک گلدان شک ود .<br/>ر یشتر نازل ه لیل بیاری یش ز ندازه یاه ز ین ی ود.<br/>اک : اک رگ رای ین یاه ناسب ست خلوط ک سمت اک س ک سمت ود یوانی و سمت رگ رای ین یاه ناسب ست . زیاد ودن ود یوانی اعث پوسیدگی ی ود .<br/>تکثیر : دا ردن پا وشهای یشه ار اشتن نها ا قلمه زدن ساقه رگ ار دون رگ دین ترتیب ه ساقه ای رگدار ا پس ز دا ردن ز یاه ند ساعت تا ک وز ر وای زاد ذاشته تا حلهای رش شک ود سپس ا ر ک رف ب رار اده تا یشه هد سپس اشته ود ا لمه ا ا ر اسه اید اشت ز لمه ای دون رگ ارای داقل ک وانه ا ه ندازه ۵ سانتیمتر ریده عداز و وز رار ادن ر وای زاد ه صورت فقی وری ه وانه ه سمت سطح اک اشد اشت مود تا پس ز یشه ار دن نها ا ر لدانهای داگانه شت مود .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کته : لبته رار ادن ند رص د ارداری ر خاک گلدان ا ل ردن ن ر ب بیاری یاه اعث فزایش ویش پا وشها ی ود ه تکثیر نها یلی احتتر ستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لبته میشه یاهان ود ا ا ودهای ایع وجود ر ازار ( انند زربار ) ر ۵ وز ک ار ه سبتهای شخص ه ز رف تولید ننده عین ی ود ر ب ل موده بیاری نیدspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر صورت روز ر ونه شکل رای یاهان پارتمانیتان ا ا تماس گیرید تا ر ونه مکی ه ز ستمان ر ی ید رایتان نجام هم .گر طلاعاتی درباره گیاهان ارید ا ا تماس گیرید تا ز ظرات ما ر ین بلاگ ستفاده ود .&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایران&nbsp;span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه دیفن باخیا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آموزش تصویری تکثیر دیفن باخیا , آموزش تکثیر دیفن باخیا , نگهداری گل دیفن باخیا , گل دیفن با خیا , دیفن باخیا

گیاه دیفن باخیا گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات