سرو زینتی

سرو زینتی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سرو زینتی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +سرو +زینتی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="سرو زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19302.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرو زینتیa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: رخت <a class="hlink" title="سرو زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19302.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرو زینتیa> (Monterey cypress) ز انواع گیاهان زیبا تزئینی ست ه ی توان ن ا ه احتی ر حیط پارتمان لخانه پرورش اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19302.html"><div class="mzc"><strong>سرو زینتی strong>div>سرو زینتی,انواع سرو زینتی,روش نگهداری سرو زینتیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سرو زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19302.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرو زینتیa> span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: رای اشت ن&nbsp; ر صل زمستان، لدانی ا ر ندازه زرگ نتخاب رده ن ا ز اک غنی ز اک رگ، اسه ودهای لی پر نید. سپس هال ا ا ر اک رار اده ا ستفاده ز ک پوشش پلاستیکی رای سه فته یاه ا ز سرما حافظت نید.<br/>لدان ا ا ر کانی یمه سایه ر عرض تابش غیرمستقیم ور ورشید رار هید. بیاری یاه اید طور نظم ر وز نجام ود. رای زهکشی هتر ی توان و ا سه سوراخ ر ف لدان یجاد رده ا ز ک زیرگلدانی زرگ ستفاده ود، قت نید اک یاه بل ز بیاری جدد رطوب اشد.<br/>PH ناسب رای شد یاه ش تا فت یم ست.ستفاده ز ودهای ایع ر سه فته ک ار ه تقویت شد یاه مک ی ند.تکثیر <a class="hlink" title="سرو زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19302.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرو زینتیa> ز ریق قلمه زدن مکانپذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای اشت ن&nbsp; ر صل زمستان، لدانی ا ر ندازه زرگ نتخاب رده ن ا ز اک غنی ز اک رگ، اسه ودهای لی پر نید. سپس هال ا ا ر اک رار اده ا ستفاده ز ک پوشش پلاستیکی رای سه فته یاه ا ز سرما حافظت نید.<br/>لدان ا ا ر کانی یمه سایه ر عرض تابش غیرمستقیم ور ورشید رار هید. بیاری یاه اید طور نظم ر وز نجام ود. رای زهکشی هتر ی توان و ا سه سوراخ ر ف لدان یجاد رده ا ز ک زیرگلدانی زرگ ستفاده ود، قت نید اک یاه بل ز بیاری جدد رطوب اشد.<br/>PH ناسب رای شد یاه ش تا فت یم ست.ستفاده ز ودهای ایع ر سه فته ک ار ه تقویت شد یاه مک ی ند.تکثیر <a class="hlink" title="سرو زینتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19302.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرو زینتیa> ز ریق قلمه زدن مکانپذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله سرو زینتی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درخت های سرو تزیینی

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات