گل سن سی ویرا

گل سن سی ویرا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل سن سی ویرا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +سن +سی +ویرا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل سن سی یرا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19297.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل سن سی یراa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل سن سی یرا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19297.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل سن سی یراa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>▪ ز یاهان ورد ستفاده زیاد رخانه استstrong><br/>ه قل ز کاایران: ز انواده سوسنیان ا یلیاسه ومی فریقاست، رگ ا لند شیده اردار ا اشیه زرد ه کل سرنیزه، رتفاع رگ ا ه ک تر ی سد تکثیر ن ز ریق رگ ا ساقه ای زیرزمینی ست، سیار م توقع قاوم ر رابر شکی سایه لی ر ین اریته ه علت بلق ودن رگ ا ه ور یشتری حتیاج ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19297.html"><div class="mzc"><strong>ل سن سی یرا strong>div>گل سن سی ویرا,نگهداری از گل سن سی ویرا,مراقبت از گل سن سی ویراa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل سن سی یرا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19297.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل سن سی یراa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong> ● یازها:strong><br/>▪ ور: ور امل&nbsp; هترین رایط وری ین یاه ست لی ر سایه م ادر ه دامه زندگی ست، تابش ستقیم فتاب ا تحمل می ند.<br/>▪ ما: ر زمستان تا رجه رارت ۰ رجه سانتیگراد درت تحمل ارد لی رجه رارت طلوب ر ین صل ۶ ست، ر تابستان ر رجه رارت طلوب رای نسان ۲۴ رجه ست. سبت ه سرما ساس ست ه سرمای یش ز د تاب می ورد چار خ زدگی ی ود.<br/>▪ بیاری: ر زمستان ر ۳ فته کبار ر تابستان کبار ر فته بیاری افی ست ه لیل ساقه وشتی یاه ه سرشار ز ب ست ز بیاری زیاد ز ندازه پرهیز نید ون اعث پوسیدگی یاه ی ود. ر ین و بیاری جازه هید تا سطح اک شک ود.<br/>▪ اک: هترین اک، اک وم ست (خلوطی ز ن، س واد لی «رگ پوسیده ا ود امی ه قدار م») ست. ستفاده یش ز د ز واد لی اعث پوسیدگی ساقه یاه ز ین فتن ن ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">▪ تکثیر: تکثیر ین یاه ساده ست ا ز یاه ادری ز یشه ه ند سمت تقسیم ی ود ه ر سمت ارای یشه رگ داگانه ست ر لدان دید اشت ی ود. ا ز ریق لمه: ساقه یاه ا ه طعات وچک دود سانتیمتر تقسیم رده ر اسه شت ی نند قت ود طعات ارونه اشت شود. رای یشه هی سریع تر ی تواند زانه ا ا پلاستیک پوشاند تا طوبت فظ ود. پس ز هور ۲ تا ۳ رگ لمه ا ا ه لدان صلی نتقال هید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">▪ کته هم: یاه م توقعی ست قط ز بیاری یش ز ندازه پرهیز نید ه اعث پوسیدگی ساقه ی ود ه کثر وارد ز ین فتن ین یاه در آپارتمان ه مین لیل ست.&nbsp;&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گل سن سی ویرا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سن گیاهان

گل سن سی ویرا گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات