گل استاپلیا

گل استاپلیا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گل استاپلیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گل +استاپلیا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ل ستاپلیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19165.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ستاپلیاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="ل ستاپلیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19165.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ستاپلیاa> ز انواع گیاهان زینتی زیبا ا ابلیت اشت سان ر ضای پارتمان ست. ین یاه ز انواده یاهان وشتی وده رای شد یازمند حیطی رم رطوب ست. رای کاشت گیاه، مای تاق ا وری تنظیم نید ه متر ز شت رجه سانتیگراد باشد.&nbsp;span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19165.html"><div class="mzc"><strong>ل ستاپلیا strong>div>گل استاپلیا,نگهداری از گل استاپلیا,نحوه نگهداری از گل استاپلیاa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ل ستاپلیا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/19165.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ل ستاپلیاa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: سم علمی ین یاه Stapelia ، ز انواده Asclepiadaceae ی اشد. ین نس ومی فریقای نوبی ست، ساقه ن وابیده اخه ایش هار وش، الدار ا ندانه ار دون رگ ست. ین یاه لها رک ارد زرگی ارد ه ه کل ساره ریایی ه نگ زرد، رمایی رغوانی ستند. لها ز رداد تا هر ر نتهای اخه ا اهر ی وند وی دی ارند سیستم یشه ی ین یاه وری ست ه ی توان نها ا ر لدان ایی ه عمق زیاد دارند پرورش اد. تعویض لدان ردو سال کبار صورت ی یرد. ر زمستان ه یاه ل ورباغه ی ب می ی هند ن ا ر10 رجه سانتیگراد گاه اری ی نند.&nbsp;<br/><br/>راقبت:ل ورباغه ی ه ور زیاد، رارت عمولی تا زیاد، بیاری ندک، وای شک، خاک لیایی حتیاج ارد.&nbsp;span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span>ود: ود ورد یاز ین یاه ا ی توان ه یزان 3 رم رلیتر، ر سه فته کبار، ز روردین تا هریور، صرف رد.&nbsp;span><br/><br/>اک: خلوطی ز خاک باغچه ا می تورب رای شد مو ل ورباغه ی ناسب ی اشد.&nbsp;<br/><br/><span>زدیاد: ل ورباغه ی ا ز ریق اشت ذر لمه ر واسط هار تکثیر ی نند. ذرها ا ر سینی ذر، اوی مپوست خصوص یاهان وشتی کارید ردمای 20 تا21 رجه سانتیگراد گاه ارید. هالهای ذری ر 2 فته شد واهد رد. ین یاه ا ز ریق لمه یری ا تقسیم وته م ی توانید تکثیرکنید. زمانی ه یاه شد افی رده ه کل نبوه ر ی ید، ر واخر هار، ه رامی ساقه ایی ا زگیاه دا نید سعی مایید ین ساقه ا مراه یشه اشد. سپس نها ا ر لدانی ا طر هانه 6 تا 9 سانتیمتر اوی مپوست یاهان وشتی اکتوس کارید. اک ا سبتا رطوب گه ارید. لمه ای ساقه ی ا یز ز وایل تا واسط تابستان، ا ک اقوی تیز، ز پایه ادری دا نید. سپس نها اچند وزی نار گذارید تا ر حل رش ساقه ال تشکیل ود، نگاه نها ر لدانی ا طر هانه 6 تا 9 سانتیمتر اوی مپوست خصوص یاهان وشتی اکتوس کارید.span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای اشت لدانی ا ر ندازه توسط نتخاب رده ن ا ز اک غنی ز وموس، اسه ارورکننده ای لی پر نید. اشت ین یاه ه و صورت ذر لمه مکان پذیر ست. لدان ا ا ر کانی ورگیر ر عرض ور ستقیم ورشید رار هید ما ر ساعات رم تابستان نها ا ر کانی یمه سایه رار هید.&nbsp;span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بیاری یاه ویژه ر وزهای رم تابستان اید طور نظم داقل سه ار ر فته نجام ود.&nbsp; کوفه زدن ر صل پائیز ا هار تفاق ی فتد.&nbsp; توصیه ی ود، ر سه فته کبار یاه ا ا ارورکننده ای حلول تقویت نید. تکثیر ین یاه ز ریق قلمه زدن ر صل تابستان مکان پذیر ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گل استاپلیا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خوابیدن کاکتوس , گل گلیسیرین , گل دم نا

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات