پرورش گوجه فرنگی در گلخانه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پرورش گوجه فرنگی در گلخانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="color:#ff0000">پرورش گوجه فرنگی ر لخانهspan>strong>p> <p><br/> وجه رنگی ز مله صیفی اتی ست ه ه لایل راوان شت ن ابل صرفه ست.p> <p style="text-align:center"><div class="mzc"><strong>پرورش گوجه فرنگی ر لخانه strong>div>پرورش گل,باغچه,پرورش گوجه فرنگیp> <p>. زیرا ین حصول ر غذاهای ختلف ورد ستفاده رار ی یرد نجا ه ه صورت صلی جود دارد ه صورت ب وجه اعث وشمزگی غذا ی ود.ه مین لیل ست ه ر کشت گوجه رنگی اریته ایی ر ظر رفته ده ست ه قیقا ا رایط صرف وجه رنگی طابق ست. وجه رنگی یز ر ندازه ای ۵ تا ۲۰ رمی مین ور وجه رنگی ایی ا وزان تا ۲۵۰ رم تولید ده ست ه ه اطر ستفاده ز تکنیک ای دید علاوه ر قاومت الا ر رابر سیاری ز یروس ا یماری ا ستعداد وام تازگی ا تا دت ولانی ارا ی اشد. ایان کر ست ه علاوه ر تنوع کل ندازه نگ ای زرد ارنجی ه مک وجه رنگی ای رمز مده ست.p> <p><span style="color:#ff0000">نواع کشت گوجه رنگی:span>p> <p>&nbsp;ال ه تصمیم رفته ید ر لخانه ود ذر وجه رنگی ا شت نید بل ز ر یز اید دانید ه وع ذری ا نتخاب تهیه مائید. ذر وجه رنگی ا ر ساس حوه صرف ن ی توان تقسیم ندی مود زیرا ین یوه ا ه صورت تازه وری, ب, سس ا نسرو ی توان صرف مود. ه مین نظور ولین تقسیم ندی ر ساس تازه وری صنعتی ی اشد. ر ال اضر ر یران رای کشت گوجه رنگی ر لخانه تنها ز رقام تازه وری ستفاده ی ود. ومین تقسیم ندی ر ساس مرسی ستوار ست . ه ه سه سته مرس - غیر مرس ینابین تقسیم ی ود . عمولا ر لخانه ای یران ز اریته ای غیر مرس ر رداشت ای ولانی دت ز اریته ینابین ر ناطقی ه دت رداشت وتاه تر ست ستفاده ی ود. سومین تقسیم ندی ر ساس زن یوه ست . مروزه رای صرف تازه وری وجه رنگی ز وجه ری ا زن ۵ تا ۲۰ رم تا وجه ایی ه زن ۲۵۰ رم ستفاده ی ود. ا فته ماند ه ر ه زن وجه رنگی سنگین تر اشد دت یشتری رای سیدن ه اردهی یاز ارد . ثلا وجه ری ه دود ۵ تا ۲۰ رم ست پس ز شاء دود ۰ وز رای رداشت حصول یاز ارد. ه تازگی ر ازار تولید اریته ای یگری پا هاده ست ه لاستر ام ارد .صولا یدن یوه ه صورت وشه ی ا صطلاح لاستر وانده ی ود . ا پیشرفت تکنولوژی ر تولید ذر اریته ایی ه ازار عرفی ده ست ه ر رابر ماتد ا یروسهایی ه ر نطقه ی عال ستند قاومت اشته ی توان ا توجه ه شکلات وجود رقام ورد ظر ا نتخاب مود.<br/> &nbsp;<br/> <span style="color:#ff0000">ول وره وانه زنی:span>p> <p>&nbsp;ول وره وانه زنی تا هور رگ ای په ی ر سطح اک عمولا وز ست از تا فته شاء ماده نتقال ه زمین صلی ست . برای اینکه ذر وجه رنگی تواند ه وبی وانه زده شد ماید تا زمان شد طلوب وته هتر ست ن ا ر حل زانه گهداری مود ه م ر ستفاده ز مکانات لخانه توان صرفه ویی رد م یاه تواند ر بتدا شد وبی اشته اشد. ه مین نظور سمتی ز لخانه ا رای لدان ای شاء ر ظر رفته ا حلی ا رای زانه نتخاب ی نیم نتخاب لدان ناسب ه جم یشه رون ن ه وبی عالیت ند ائز همیت ست . ما طوبت ور اصله وته ا قش همی ر شد ک یاه سالم ر زانه ا ارد . رای ثال سطحی رابر ۰×۰ سانتی تر رای ر وته اید ر ظر رفت . منا اید ز حلهایی ستفاده رد ه املا د عفونی ده فات یماری ا ر حل شاء وجود باشد.p> <p><span style="color:#ff0000">مای ناسب:span>p> <p>&nbsp;هترین ما رای وانه زنی ۳۰ رجه سانتی راد ی اشد عد ز وانه زنی ما ا تا ۲۴ رجه ر واقع وز ۸ رجه ر نگام ب تقلیل ی هیم.ا توجه ه ینکه یشترین عالیت یشه ا ر عمق ۳۰ سانتی تری اک ی اشد بل ز نتقال شاء ای وجه رنگی ه زمین صلی اید سترهای ناسب ه تا عمق ۰ سانتی تری ابلیت فوذ یشه ا اشته اشد حیا مود ر ین صورت اید علف های هرز ا پیش ز نتقال شاء ذف پاکسازی مود خصوص ز و یاه سس ل الیز باید غافل ردید ه ین و شکلات راوانی ا رای یاه یجاد ی مایند .هتر ست ا ویت سس ا ل الیز نها ا ز نار وته دا رده پاکسازی مود نگاه واد لی ودهای یمیایی ا ر ندازه ناسب ا اهنمایی زمایشگاه ای اک ناسی تدارک یده ستفاده مود .&nbsp; هترین ph رای وجه رنگی 5/8 تا 5/5 ی اشد تراکم&nbsp; شت ا 2 تا 5/2 مته ر تر ربع ی توان نتخاب مود.<br/> علاوه ر سائلی ه ر ورد تراکم شت یار عنوان د حوه پایین شی بوته گوجه فرنگی لیل یگری ست رای نتخاب تراکم وته. کل ستر ا ی توان ه صورت وزنقه ه ر الا ۰ سانتی تر ر پایین ۰ سانتی تر ر ظر رفته ه اصله دود ۵۰ تا ۰ سانتی تر ز کدیگر وی ستر فره ایی ه ندازه لدان ای شاء ر ۲ رف ه صورت زیکزاک ا ر ک ط یجاد مود. سپس شاء وجه رنگی ا ر فره ا رار اده ا ضافه ردن اک ا پیت وس ه طراف ن وته ا ر حل نتخاب ستقر رده سپس بیاری مود تا فوذ ب ایگزین وای ضافی طراف یشه ردد.<br/> &nbsp;<br/> <span style="color:#ff0000">رس :span>p> <p>مه ی انیم ه رس ه نظور یجاد تعادل ین شد وته اخ برگ قدار یشه یوه ست ه مین نظور بوته گوجه فرنگی ا تا زمانی ه ه ۳۰ سانتی تری رسیده ست رس می نیم جازه ی هیم شد ود ا نجام هد زمانی ه رتفاع وته ه ۳۰ سانتی تری سید ولین رس ا نجام ی هیم. ین رس امل ذف ل ا اخه ای رعی ست پس ز نجام ین رحله رس ر تمام ول شد وته تمام اخه ای رعی ا ذف ی نیم ر شت ای وتاه دت عد ز سیدن وته ه رتفاع ۳۰ سانتی تری وته ا ه صورت و اخه ه خ ای هار ی ندیم, ا نجام ین ار یگر یازی ه پایین شی وته یست .ر ساس تجارب یفیت یزان حصول وته ی ه پایین شیده ده ست هتر یشتر ست دیهی ست پس ز سیدن ین و اخه ه رتفاع فید لخانه وانه نتهایی ن ا ذف ی نیم تا ل ای وجود ر وته ه یوه تبدیل ود. پس ز رداشت حصول ین وته ا ز لخانه ذف ده زمین رای شت عدی ماده ی ود . لبته شاورزان ا تجربه هت مسان ردن ندازه یوه ا ر ساس ضاعت یاه وع اریته لها ا یوه ای ضافی ر وی وشه ا رس ی نند ه تعداد شخصی ز لها جازه ی هند تا ه یوه رسند . وجه رنگی یاهی ست توگارد ه عمولا بل ز از دن ل تلقیح ل صورت رفته ست. ه مین لیل ه درت ی توان ر رایط اص تلقیح ارجی ا ر ن شاهده مود.p> <p><span style="color:#ff0000">تلقیح :span>p> <p>ر ضای لخانه یچ ونه عامل حرکی انند اد ا شرات رای تلقیح جود دارد رای فع ین شکل ی توان ه ند ریق عمل رد. ول ستفاده ز زنبورهای خصوص ه عمر نها قط ک صل ستو ه ور غیر ستقیم اعث ک ه یاه ده عمل قاح ا اعث ی ردد. وم ستفاده ز یبراتورهای رقی ست ه ر ر و ا سه وز کبار ا رزش وشه ا عمل قاح ا صورت ی هد. اه سوم ین ست ه ی توان ر شت زمستانه ز رمن تلقیح ننده ستفاده مود. الاخره اه هارم ین ست ه ا یجاد ک ر سیمهای هار ا ربه ستقیم ر وی لها اعث رده فشانی ا ر هایت عمل تلقیح ردیم. کته ائز همیت ر عمل تلقیح لهای بوته گوجه فرنگی مای وجود ر لخانه ی اشد ه اید ین ۲۰ تا ۲۵ رجه وده طوبت ن یز م اشد.p> <p><span style="color:#ff0000">زمان تلقیح :span>p> <p>هترین زمان رای ین ار ین ساعات ۱ تا ۲ عد ز هر ی اشد ه ضای لخانه ز طوبت متر مای یشتری رخوردار ست ه مین اطر مکان تلقیح ر مای ۲۸ تا ۳۰ رجه اهش ی ابد ر مای ۳ تا ۵ رجه مکان تلقیح جود دارد عدم تلقیح ل یزش ل ا ر پی واهد اشت. ه ر ال پس ز تلقیح ل یوه ین ۸ تا ۳۵ وز زمان ازم ارد تا ابل رداشت اشد٫ الا بوته گوجه فرنگی ه زمان مر هی ود سیده ر ین رحله اید ه ونه ی رخورد مود ه داکثر رداشت ا سب رد. زمانی ه رگ ای زدیک ه ر وشه یوه یده ی ود یوه مکان هتری رای نگ یری پیدا ی ند. کته ابل کر یگر ینکه دیهی ست 50 رصد وشه یوه نگ گیرد 50 رصد یگر ز الت سبز ودن تغییر نگ اده م م رمز ی وند . نابراین ر صورتی ه یمی ز وشه اریته لاستر ه نگ هایی ر مده اشد ی توان ن ا ید ه ازار عرضه مود. نانچه سافت زرعه تا ازار م اشد یمه سبز وشه رصت نگ پذیری داشته اشد ی توان ز حلی ه مای ن رمای ناسبی هت تغییر نگ وجه ارد ستفاده مود. ر صورتی ه اریته ا ه صورت لاستر ا مرس باشد هتر ست وجه ای سیده ا ر زمان اص ود رداشت رد. سلما ندازه وجه رنگی ر قدر رشت تر اشد زمان تبدیل ل ه یوه سیدن ن م ولانی تر واهد ود. مروزه سیاری ز شاورزان ه اطر تقاضای ناسب صرف ننده تمایل زیادی ه کشت گوجه ای ری ارند ین ه لیل یزان اردهی راوان نگ ای رمز صورتی زرد کل ای ختلف ن ست ه اعث یمت الای ین اریته ده ست. زمانی ه وته ا ه سقف فید لخانه ی سند ازم ست رگ ای پائین ا رس مود گر خ ا ه صورت رقره ی ه سیم ویزان ست ی توان ا ازکردن ۳۰ تا ۵۰ سانتی تر ز خ رقره ر ک هت خ ا ا وی سیم رکت اده ه ین عمل اعث ی ود ساقه ز پائین وی ستر ا اسی ای خصوص رار یرد نتهای وته ر اصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی تری سقف فید لخانه رسد. ین وش ه شت راز دت ربوط ی ود.p> <div class="col-md-8"> <div class="newsPreviewContainer"> <div class="newsBody text-justify col-md-12 font-medium-size clearfix"> <p style="text-align:center">p> <p style="text-align:center"><strong>عکس گلخانه گوجه strong>p> <p style="text-align:center">p> <p style="text-align:center"><strong>عکس گلخانه گوجه strong>p> <p style="text-align:center">p> <p style="text-align:center"><strong>عکس گلخانه گوجه strong>p> <p style="text-align:center">p> <p style="text-align:center"><strong>عکس گلخانه گوجه strong>p> <p style="text-align:center"> p> <p>(عکس: حسن وروزی رد/هر)p> div> div> div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله پرورش گوجه فرنگی در گلخانه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گوجه فرنگی گلخانه ای , عکس بوته گوجه فرنگی , پرورش گوجه فرنگی , عکس گلخانه گوجه , گوجه درختی

پرورش گوجه فرنگی در گلخانه گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات