عوامل موثر رشد گیاهان

عوامل موثر بر رشد گیاهان خانگی - مقالت مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عوامل موثر بر رشد گیاهان خانگی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +عوامل +موثر +رشد +گیاهان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="عوامل وثر ر رشد گیاهان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/18878.html" style="text-decoration:none;color:inherit"><a class="hlink" title="عوامل وثر ر شد یاه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/18878.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عوامل وثر ر شد یاهa>نa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - <a class="hlink" title="عوامل وثر ر رشد گیاهان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/18878.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عوامل وثر ر رشد گیاهانa> انگی<br/>&nbsp;<br/>مروزه عمل وردن لدان ای ل ر نزل کی ز هترین سرگرمی است.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/18878.html"><div class="mzc"><strong>عوامل وثر ر شد گیاهان خانگی strong>div>عوامل موثر رشد گیاهان,عوامل موثر در رشد گیاهان,عوامل موثر بر رشد گیاهانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رشد گیاهانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;کاایران:گیاهان زینتی سمت عمده تزئینات اخلی نزل ا تشکیل ی هند، ه علاوه پرورش باتات ر نزل رای سانی ه اغی ر ختیار دارند ی واهند لکاری نند ائز همیت ست. تی رای سانی م ه اغی ر ختیار ارند علاقمند ه پرورش گل ستند ین وضوع ابل توجه ست. ا جودی ه نزل رای پرورش نگهداری گل ا حل ناسبی یست، عهذا ردم ه نگهداری گل ر نزل علاقمندند. رای پرورش گیاهان زینتی ر نزل اید حتیاجات صلی نها ا دانیم. حیط اخلی افت ای تشکیل هنده ر یاه، خصوصا ر سمت ای ل رگ دام وسیله حیط طرافشان تاثر ی وند. عوامل یزیکی ارجی، عنی ور، رارت، طوبت، وا ... یزان اکنش ای سلولی ا تنظیم ی نند، لبته ه رطی ه ین عوامل صورت تناسب ر د ابل تحمل ورد یاز ه یاه رسند. یاهان قط تا وقعی شد بیعی عمولی ارند ه ر ک ز عوامل حیطی ر د تناسب ه صطلاح پتیمم اقی مانند. ر قت، وا، رارت، ور، طوبت ب واد غذایی ز ین د تجاوز نند حدودیتی ر شد بیعی یاه یجاد ود، یاه ساسیت شان ی هد ه مایش هنده شد غیر بیعی ن ست. رمطلب زیر رباره عضی عوامل هم وثر ه ر شد گیاهان خانگی وثر ستند ه ور داگانه ه حث فتگو ی پردازیم.<br/><br/><br/>1 ) ور: یاهان رای تهیه غذا ه وشنایی حتیاج ارند. ور مکن ست وسیله شعه ستقیم ورشید، ا ینکه ه ور غیر ستقیم تابد. دت ور غیر ستقیم مکن ست م ا زیاد اشد. عمولا ر وشه ای تاق ور ه ور غیر ستقیم ه قدار م ه یاهان ی سد. غلب یاهان لدار داقل صف وز ور ستقیم ورشید ا ازم ارند تا وانه ای لشان شد نند از وند، ثل ل ب و. کاکتوس ها نواع یگر یاهان وشتی یز ه ور ستقیم ورشید یازمندند. برای اینکه نگ زیبای روتون تغییر کند، اید ن ا ر ور ستقیم رار اد. ه ور لی ور دید فتاب دلیل ینکه ز عمل ربن یری لوگیری ی ند تعریق ا ر یاه فزایش یدهد زیان ور ر تیجه شد یاه ه تعویق ی فتد. عشقه، یلودندرون، گونیای رگی، پیرومیا راسنا، ه ارای رگ ای زینتی ستند ه مین نظور م اشته ی وند اید ر ور غیر ستقیم ورشید ا دت زیاد رار گیرند. مچنین یاهان طیف ثل، نفشه فریقایی یز ور غیر ستقیم ه قدار زیاد ازم ارند. ر وشه ای م ور تاق باید یاهان لدار ا رار اد. یاهان رگی ا گر ک ا و فته رای تزئینات ر حل م ور رار هند، اید عد ز ین دت ایشان ا عوض نند نها ا ر حل وشنتری رار هند ا ینکه اید و سته لدان ماده رد ر فته ای نها ا عوض رد. عنی ک سری ا رای کوراسیون ر حلی ه ور م ست سری یگری ا ر حل وشن رار اد. یاهان سایه پسند عنی نهایی ه ه ور م حتیاج ارند ثل، عبایی عضی ز سرخس ا وتوس ا ی توان ر ور م عنی ر وشه ای تاق رار اد.<br/><br/><br/>2 ) وا رارت: وای نک ه ن ندازه ی ه رای زندگی نسان روری ست رای یاهان رورت دارد. عذالک یاه م حتیاج ه وا ارد خصوص ه وا غلب مراه طوبت ست. رارت زیاد ه وای رطوب ا ز ین یبرد اعث کثر اراحتی ای یاه ی ردد. ذا تهویه رای یاهان ورد حتیاج ست هتر ست پنجره ا ر سمت الای تاق اشد. اید توجه اشت ه ر ندازه یاه ه سقف تاق زدیک تر اشد یشتر تحمل رما شکی ی ود. ر انه ایی ه یلی رم ی ود ز خاری رای رما ستفاده ی ود، هتر ست لدان ا ا ر ف تاق چینند. ه ور عمول رارت تاق ر وز اید عادل 20 رجه سانتیگراد اشد ر ب 15 رجه ناسب ست. رارت ای زیاد رای یاهان ضرند. ختلاف رارت ب ا وز باید یشتر ز 5 رجه سانتیگراد اشد. گر رارت وز ثلا 25 رجه اشد ر ب خبندان ود یاه ز ین ی ود. خصوصا یاهانی ه طوبت ارند صدمه یشتری واهند ید. عمولا یاهانی ز بیل ویز، اغذی رختی اه پسند رختی ا ر زمستان ر تاقی ه رارت 7 تا 10 رجه سانتیگراد ارد، گهداری ی نند. ه ین ترتیب ین یاهان ر زمستان ستراحت ختصری ی نند ون رارت م ست ه ب متری حتیاج ارند یشه ایشان سالم ی اند می پوسد. ر هار تابستان عد ین یاهان یشتر هتر ل واهند اد. لدان ای رکبات ا ه ر نزل گهداری ی نند، هتر ست ر تمام ول دت زمستان ر زیر زمین نکی ه دود 7 تا 8 رجه سانتیگراد رارت ارد گهداری نند ه نها م ب دهند. این ترتیب وقع هار ل ایشان می یزد یوه وی رخت اهر ی ود. مچنین رای ثال ر تاق ای غیر سکونی ه خاری ا وفاژ دارد ا ینکه رما متر ز 10 رجه سانتیگراد ست، عده می ز یاهان ه ر ال ستراحت واب ستند هتر سالم تر ی انند: ثل عبایی، خل زینتی یکوس .... رارت ای ناسب رای یاهان ختلف ه ر نزل گهداری ی نند کنواخت یستند اهم تفاوت ارند. ثلا، نتوریوم نفشه فریقایی، رمای زیادتری سبت ه یلودندرون ازم ارند. صولا یاهان رگی ه بداشان ز ناطق رمسیری ست رارت وز اید الاتر ز 25 رجه سانتیگراد ر ب ر دود 20 رجه اشد. تاق ای ا غلب ر زمستان رای گهداری لدان ای ل ناسب یستند. زیرا زیاد رم ی وند. زیان ین رما ز سرما زیادتر ست. هتر ست یاهان ل ار ا ثل، سیکلامن ا یخک ا ر تاق سبتا نک گهداری نند. این ترتیب وام ل زیادتر ی ود. ر تاق ایی ه غلب رزهای پنجره از ستند حکم سته می وند، لدان ایی ه زدیک پنجره رار رفته ند ر ب ای زمستان صدمه ی ینند. ه مین لیل اید لدان ا ا ر ب ز نار پنجره ا ور رد ا وسیله پرده ا رکره لدان ا ا ز سرما حفوظ اشت. تی لامکان اید سعی رد ه یاهان ر تماس ا سرما باشند. گر یاه سرما ید رگ ایش شن سفت د اید نرا ا ب سرد ست تا تدریج ه الت ولیه رگردد. لی باید یاه ا زدیک خاری رار اد. ا جود ین مکن ست یاهی ه سرما یده وباره ه الت ولی رنگردد. لی ما وشش ود ا رده ید.&nbsp;<br/><br/><br/>3 ) طوبت: طوبت وا ثل ور رارت ورد حتیاج یاه ست. لبته راهم ردن طوبت ر تاق ار شکلی ست. کثر یاهان ه غیر ز کاکتوس ها یاهان ه صطلاح وشتی ر وای رم شک اراحت ی وند. از خاری، وای تاق ا شک ی ند. باید نتظار اشت ه ر تاق طوبتی عادل لخانه تهیه نیم ا ین جود ا سائلی ی توان تا دی طوبت ا تامین رد. ثلا ا ذاشتن وزه ای لی وی ادیاتور وفاژ رار ادن رفی حتوی تورب ا زه ین لدان ا شزطی ه ائما رطوب اشد. اید ه اطر اشت ه رای یاهان رمسیری طوبت هتر ز رارت زیاد ست. طوبت ادن ه رگ یاهان یلی وثراست رای ین ار ی توان ر ک وز رم تمام لدان ا ا ز تاق ارج رد ا ک ستگاه ب پخش ن رگ ا ا ستشو اد ا ر نزل گر وی بل ا ا ا پلاستیک پوشانند ی توانند ه مان ترتیب ا تلمبه ای ستی وی رگ ا ا یس نند. مکن ست گلدان گل ا اخل لدان زرگتری رار هند یان دار و لدان ا ا تورب ا زه رطوب پر نند جددا ر واصلی تورب ا زه ا رطوب مایند، ا ینکه ک شت هنی ه ش لدان ا یشتر ر ن ا ی یرد تهیه رده لدان ا ا ر ن چینند، ین لدان ا ا ا زه ا تورب رطوب پر نند ائما تورب ا زه ا رطوب گهدارند. ریق ساده تر ینکه وی اک ر لدانی تورب ا زه رطوب رار هند. گر تعدادی ز لدان ا ه ور جتمع ر وشه ی رار یرند طوبتشان هتر فظ ی ود. لدان ای طوبت وست ثل، سیکلامن نفشه فریقایی ا زاله ا ر وقعی ه مام ی وید ر نجا گذارید. لدان ای ذکور ا ر تمام دت ب ز مام یرون یاورید ه ین سیله ل ا اداب واهند د. عضی ز یاهان ر رایط شکی وا ی توانند زندگی نند تی هتر شد ی نند انند: عبایی، سانسوریا سجافی. ه ور لی یاهان ا باید زدیک وفاژ، خاری ا قابل هانه ولر ر پنجره ای از رار اد. یاهانی ا ه طوبت زیاد ازم ارند ر حفظه یشه ی ه ام تراریوم بق کل ماره ک ی ارند. ز ین سیله علاوه ر گهداری یاهان رمسیری ه غیر ز کاکتوس ها سایر یاهان وشتی ی توان رای تکثیر یاهان یگر ستفاده رد. مانطوریکه فته د یاهان طوبت وست ا ستقیما ر تراریوم ی ارند.&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تراریوم چیست&nbsp;strong><br/>تراریوم، ز ک عبه وبی ا به ی ه رتفاع 15 سانتیمتر تشکیل ده ست. ر الای ین عبه طعه ی یشه صب ی نند ه ه سیله وار سب هم تصل ده ند ک یشه تحرک ر وی ن رار ی هند. ین یشه رای تهویه یاهان اخل عبه کار ی ود ر قت طوبت اخل تراریوم، زیاد ود یشه الایی ا رمی ارند تا طوبت تقلیل ابد. ته عبه 2 تا 3 سانتیمتر ن رشت ا تیله رده ی یزند. وی ن ک رقه ازک زغال رد ده وی زغال رده ا ا خلوطی ز سه پنجم تورب و پنجم اسه پر ی نند (اسه سته دون اک). لبته ین خلوط ا بل رطوب رده وی ن زه رطوب پهن ی نند. ر تراریوم گل ایی ظیر: روتون، ارنتا، سن وسف، عشقه نواع سرخس ای پا وتاه نفشه فریقایی ا ی ارند. علاوه ر تراریوم، ر انه ای دید غلب پاسیو وجود ست ه ر نجا م یاهان طوبت وست ا ی ارند. یشتر وقات ون رتفاع پاسیو، زیاد ست رارت طرف الای ن ی ود م حیط پاسیو شک ی ردد، م طوبت حیطی م ی ود م رارت زدیک اک م ست. ر ین ورد عنی ر وقع کاشت گیاهان ر پاسیو، مکن ست یشه ای سقف ا وجداره رد ا پلاستیکی الای یاهان شید ا ینکه ا یلنگ طوبت حیطی ا یشتر رد عنی وزی ک رتبه ر صبح وی رگ ای یاهان ا رطوب مود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله عوامل موثر بر رشد گیاهان خانگی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گل آپارتمانی آکلونما میزان نور مورد نیاز , موتد مفید برای رشد گیاهان اپارتمانی , چه آبی برا روشت گیاهان موثرتر است , برای یک کیس چه چیز هایی لارم است , برای یک کیس چه چیزهایی لازم است , آب مناسب برای گیاهان آپارتمانی , ویتامین برای گیاهان اپارتمانی , رشد سریع گیاهان با اب اسیدی , کود تقویتی گلهای آپارتمانی , با گل های طبیعی چکار کنیم , کودی برای افزایش بوی گل , روش تقویت خاک گلدان , راه تقویت خاک گلدان , خاک گلهای آپارتمانی , قرص برای گل و گیاه , علت ریزش برگ گل ها , رشد سریع گیاهان , تقویت خاک گلدان , تقویت خاک باغچه , تقویت خاک گلدون , رشد گیاهان , استپ خانگی

عوامل موثر بر رشد گیاهان خانگی گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات