گیاه برگ بیدی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه برگ بیدی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +برگ +بیدی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="گیاه برگ بیدی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/16929.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه برگ بیدیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: ین یاه ز روه تراوسکانتیا ارای گونه ست یشتر رای تزئین اقچه، پشت پنجره الکن ای سرپوشیده گهداری ی ود حتیاج ه اک رغوب تقویت ده ارد. ین یاه ه سرمای زمستان سیار ساسیت ارد ر متر ز رجه ز ین ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/16929.html"><div class="mzc"><strong>گیاه برگ بیدی strong>div>گیاه برگ بیدی,گیاه برگ بیدی بنفش,گیاه برگ بیدی اکواریومa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شنایی ا <a class="hlink" title="گیاه برگ بیدی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/16929.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه برگ بیدیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(85,85,85); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">سال ا پیش، بل ز ینکه پرورشِ یاهان ه ک تجارت تبدیل ود، ر زنِ انه اری ی انست ه گونه اید یاهِ پارتمانی برگ بیدی ا پرورش هد. اغبانان یز لمه ایِ ین یاه ا اه مسایه ا وستانِ ود دیه ی انند ین ونه ود ه ین یاه ز حلی ه حلِ یگر نتشار پیدا ی رد.span>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(51,51,51); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">سم علمی برگ بیدی Tradescantia albiflora ، ز انواده Commelinaceae یباشد. ین نس اری 60 ونه ز یاهان شبی علفی ند ساله ی اشد. نواع علفی ن ه عنوان گیاهان آپارتمانی پرورش اده ی ودند. ونه ذکور ومی، مریکای نوبی ست رگهای زیبا ناسبی رای ویز ارد. ین رگها تخم رغی کل، پهن دون م رگ ه نگ سبز وشن ا وارهای سفید ا رم ی اشند.span>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور ستقیم ورشید ر شد ین یاه سیار وثر ست اید ن ا ر حل پرنور ساختمان رار اد. برگ بیدی ر هار تابستان حتیاج ه بیاری وزانه ارد، ما ر صل زمستان فته ی ک ار بیاری افی ست. رای تکثیر ن ر صل هار لمه ای ن ا ر اسه سته کارید سال عد ه لدان نتقل نید. ک ونه ز ین یاه تیره الیسیا ارای اخه ی ترد کننده ا نگ رغوانی وشن ست رگ ای ن ارای گه ای ویلی ه نگ رم ا پشت رگ ای رغوانی ست.&nbsp;span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>راقبت:strong>&nbsp;برگ بیدی ه سایه تا ور توسط، رمای زیاد، اک میشه یس، طوبت 50 تا 70 رصد اک لیایی حتیاج ارد.span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ود:strong>&nbsp;ود ورد یاز ین یاه ا ی توان ه یزان 3 رم ر یتر، ر و فته کبار ز روردین تا هر اه، ر ختیار یاه رار اد. گر ود زیاد اده ود نگ رگها م نگ ی ود.span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>اک:&nbsp;strong>خلوطی ز خاک باغچه، اسه تورب، اک ناسب برگ بیدی ست.span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>زدیاد:strong>&nbsp;ین یاه ه سرعت ر ب ا اک یشه ی هند. ز واسط هار تا واخر تابستان ه یاه ادری تجدید شد رده اخه ا ن اید سرزنی وان وند، ی توانید اخه ای رس ده ا ه ول 5/7 سانتیمتر دا رده ر 5 لمه ا ر لدانی ا طر هانه 9 سانتیمتر اوی مپوست صوص ذر لمه رار هید. اک ا سبتا رطوب نید لدان ا ر مای 18 رجه سانتیگراد ور افی گه ارید. پس ز 2 تا 3 فته یشه هی نجام ی ود شما می توانید قدار بیاری ا یشتر رده ا ود ایع نها ا تغذیه نید. ر رایط شابه، لمه ر ب یز یشه وهند اد.span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض رمان:strong>&nbsp;گر زمانیکه زبرگ یدی گهداری ی نید، شاهده ردید رگهای ن رم بکی ده نگ ود ا ز ست ی هند حتمال دهید وای سرد اعث خ زدگی یاه ده ست. رگهای ین یاه ر ثر تغذیه صنوعی یش ز ندازه، خیم سبز وشن یشوند. تغذیه ا توقف نید ، نگ بلق رگها، رمی ردد. که ای سوخته هوه ی وی رگها ر ثر واد راق ننده ا توقف ننده یمیایی ادث یشود. گر وک رگها ه رف الا رگشت سپس سقوط رد تما وای حیط ن رم خشک وده ست. لدان ا ه حل نکتری برید غبار پاشی ا راموش کنید. اعده ساقه زدیک سطح اک ر ثر َیاری زیاد ا زهکش امناسب، ی پوسد. ر صورتی ه رگها د کل چسبناک دند شرات سبز نگی م طراف یاه یده د هتر ست ر و فته کبار ا ک شره ش فوذی سمپاشی صورت یرد. ریک حیط شک رگهای ترادسکانتیا هوه ی ا ز تابش ستقیم ورشید ر مان گه ارید تا رگها نگ پریده ارای که ای هوه ی شود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش ین ندیشه کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه برگ بیدی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گیاه برگ بیدی بنفش , گل برگ ريز پرپشت , گیاه برگ بیدی , گیاه گل بیدی , پرورش گل بید , گل برگ بیدی , برگ بیدی , برگ بنفش , گل بیدی

گیاه برگ بیدی گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات