نکات و رموز باغچه داری - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نکات و رموز باغچه داری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<h1>موزی رای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">اغچهa> ارانh1> <div class="GImg">اهی ر وزهای رم تابستان فزایش ما اهش یش ز د ب تفاق یفتد؛ نابراین علاوه ر ستفادهای خصی ز ب مکن ست رای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">بیاریa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">اغچهa> ا لدانایتان چار شکل وید. ما گران باشید اهای سانی جود ارد تا ز ثرات اخوشایند رمای ورشید ر لا لوگیری نید. ا ا مراه وید:<br />div> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>کات موز اغچه اری strong>div>باغچه,باغبانی,باغچه داریp> <pp> <pp> <p><span>1.    گهداری واد عدنی اک:span> قدار ود ازم رای گیاه در خاک هم ست؛ زیاد ودن ن اعث تشنگی یش ز د یاه ده یاه ر ول وز یشتر ه ب یاز پیدا یند. هتر ست ر تابستان نترل قیقی ر وی ود یاهان اشته اشید ا تی وددهی ا طع نید.p> <p><strong><span><strong>strong>span>strong> <p>عمولا پنج سانتیمتری الای زمین، الت طلوب وا ا رای یاه یجاد یند.p> <pp> <p><span>3.    ذاشتن تعدادی سنگ:span> رو ردن ند سنگ ر اغ ه اهش صرف ب مک یند. ا ک تکه سنگ یتوان ب ا ه رامی ه سمت یشهای یاه دایت رد. ر دت زمان ولانی سنگا انند وهای وچکی عمل رده ز تبخیر سریع ب لوگیری ینند. ر زمان ارندگی یز ب ه رف سنگا دایت یود ب ین سنگا لوهی ز ود وچک ر اغچه یجاد یند.            p> <p><strong><span><strong>4.    زمان بهی ه لا ا شخص نید:strong>span>strong> هترین وقع بیاری زمانی ست ه ورشید غروب رده ا نوز لوع کرده ست لی وا و ه وشنی یزند. بیاری یوقع نگام هر ه ورشید سط سمان ست، وجب تبخیر ب در ادن ن یود.p> <p><span>5.   صرفه وییspanا وزانه بتمیز سالم ا در یهیم ارد اضلاب ینیم ما غلب نا ز بای اضلاب یستند؛ ثلا ب بکشی روف ا باسا، ب ته یوان ا پارچ، رف ب یوانات انگی انند پرندها، آب آکواریوم، خ ا رفکای زائد خچال ریزر ... ا یتوان ا رح رنامه رستی رای اغچه لدان ستفاده رد ه م ر صرف ب صرفهویی ود م ز یجاد اضلاب یشتر لوگیری نیم.p> <p><strong><span><strong>strong>span>strong> <p>ر ناطق نک، عتدل رطوب هتر ست یاهان ا ر واصل ولانی بیاری نید. زیرا اک ین ناطق ب ا ر ود گه یارند ادهای وسمی وجب نک گه اشتن یاهان یود. لبته باید یاه ساس ه ب ر اغچه گه ارید زیرا زود صدمه ییند. ین بیاری رای رختان وتهای قاوم، غلب انوادهای اکتوسا ... ناسب ست وتهایی ثل یار وجهرنگی، لمهای تازه رختچهای وان سیب یینند.p> <pp> <p><span>7.    بیاری طرهی:span> ر ناطق رم شک هتر ست واصل بهی وتاه قدار ب رای بیاری م اشد. ر اغایی ا ین وع ب وا هتر ست ز سیستم بیاری طرهی ستفاده نید.p> <p><strong><span><strong>8.    بیاری قطهی:strong>span>strong> اهی وقات پیش یید ه یاهی ا لمه زده اشید ا هالی تازه اشتهده اشد، پس بیاری یشتری سبت ه قاط یگر اغچه یاز ارد. یتوانید طری وشابهی ا پر ز ب نید ما ر ن ا امل بندید. عد ن ا سر ته رده طراف ین یاه تازه، ر اک رو نید.            p> <p> <p>(ثل زه لبک) وجب یرتر ز ین فتن یاه یوند. زیرا ر واقع شکی ب ا ه یرون پس اده حیط طراف ا رطوب نک گه یارند.  p> <pp> <p><strong><span><strong>10.    معوری ب:strong>span>strong> یتوانید اغچه ا وری راحی نید ه ب اصل ز بیاری ا اران متر ه در ود. ه ین ترتیب ه بتدا اغچه ا 1 تا 2 تر کنید، ر زیر اغچه اک سبتا سخت ریزید عد سنگریزه ن اک. یتوانید حدودهی اص ا ا اکای سخت غیرقابل فوذ پر نید تا ریاچهی وچک یجاد ود. طراف اغچه ا وب تعمیر رده ا سنگ وزائیک ز در فتن ب لوگیری نید.        p> <p>  شریه نزل<br />روه انواده زندگی- تنظیم رای تبیان : هتری<br />نبع : ب سایت تبیانp> <pp> p> <div class="GImg">باغچهdiv> <p>9.    ستفاده ز یاهانی ه ب ا ر ود گه یارندp> p> <div class="GImg">باغچهdiv> <p>6.    نتظار اران:p> p> <div class="GImg">باغچهdiv> <p>2.    یچاه رگای پائینی یاه ا طع کنید:p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله نکات و رموز باغچه داری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

باغچه متحرکت , باغچه بانی

نکات و رموز باغچه داری گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران
تجاوز ناجوانمردانه سه پسر به زور چاقو_ دختری با ظاهر آشفته به پلیس پناه برد

اخبار اکاایران

تبلیغات