آداب شب یلدا در شهر امام رضا ع - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آداب شب یلدا در شهر امام رضا ع ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.html" style="text-decoration:none;color:#000000">دابa> ب <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لداa> ر هر مام ضا عstrong>span>p> <p>ب <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لداa> ر راسان ه " ب له " عروف ارای پیشنیه یرینهی ست ردم راین ب ا رکت ر ب شینیای ولانی وردن نواع یوه تنقلات سعی ر هتر ذراندن ولانیترین ب سال ارند. ردم ین نطقه رای ستقبال خستین وز ز سردترین صل سال تا نجا ه توان الی ارند ، ر رید یوهای خصوص ب <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لداa> انند ندوانه ، نار ربزه وتاهی مینند...p> <p style="text-align: center;"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab9.html"><div class="mzc"><strong>داب ب لدا ر هر مام ضا ع strong>div>مراسم شب یلدا در مشهد,برنامه شب یلدا در مشهد,تور شب یلدا مشهد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>p><p>دن دیه ه انه عروس ا عنوان " ب لهی " ز یگر مراسم شب یلدا ر ستان راسان ه یژه ناطق نوبی ین ستان ست. ر ین ب رای خترانی ه ه تازگی امزد دهند،زسوی انواده اماد، دایایی رستاده یود انوادهای عروس اماد ور م مع یوند. ر ین ب فراد ا مع دن ر انه زرگ امیل، واندن عر استان، وردن یرینی ، جیل نواع تنقلات، بلندترین شب سال تا پاسی ز ب یدار یانند.p> <p>کی ز یینای یژه ب لدا ر ستان راسان نوبی رگزاری راسم "ف زدن" ست. ر ین راسم یشه یاهی ه ام وب ا ه ر ین یار ه "یخ" شهور ست، ر ب یسانده پس ز ند ار وشاندن، ر رف زرگ سفالی ه ام "تغار" ییزند. ردان وانان امیل ا ستهی ز وبای ازک رخت نار ه ام "سته ز" ایع زبور ا نقدر م یزنند تا ه صورت ف رآید ین ار اید ر حیط سرد صورت یرد تا ایع زبور ف ند. ف ماده ده ا خلوط ردن یره کر ماده وردن ده پس ز تزیین ا غز ردو پسته رای پذیرایی همانان رده یود. ر ین یان روهی ز وانان بل ز یرین ردن فا ا پرتاب ن ه سوی مدیگر الیدن ف ه سر صورت کدیگر ادی شاط ا ه مع همانان یفزایند.p> <p>نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <a href="http://daneshha.akairan.com/">ردآوری اطلاعات عمومی کاایرانa>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آداب شب یلدا در شهر امام رضا ع شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مراسم شب یلدا برای عروس

آداب شب یلدا در شهر امام رضا ع گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات