تزئینات شب یلدا به ساده ترین روش - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تزئینات شب یلدا به ساده ترین روش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>تزئینات ب <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab23.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab23.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لداa> <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab23.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab23.html" style="text-decoration:none;color:#000000">هa> ساده ترین وش<br />strong>spanp> <p>رگزاری راسم <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab23.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab23.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لداaگر توان ام شن ر ن هاد، یینی انوادگی ست ور م مع دنای انوادگی کی ز تفاقات وب ن ست. ر مه شنا یینا، ر امعهای بتدایی ا تمدن، وردن شامیدن خشی ز شغولیتا سرگرمیای مع ا تشکیل یهد...p> <p style="text-align: center;"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/shab23.html"><div class="mzc"><strong>تزئینات شب یلدا ه ساده ترین وش strong>div>تزئینات شب یلدا,تزئینات شب یلدا برای عروس,تزیینات شب یلدای عروس,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>p><p>رای ب لدا، وراک یژاهی میناسم تهیه ام ستگی ه ضع قتصادی وند تغذیه انواده ارد. وردنیای یژه ب لدا یوهای صل تابستان پاییز ون ربزه، ندوانه، نگور، نار، سیب، یار، ه انند ن ست. یوهایی ه یایست ر ین ب تمامی نها جز سیب ه ورده ود یزی رای ردا، عنی ردای زمستان اقی ماند. ر دیم یوهایی ا ه ب لدا ر ن یذشت میوردند.p> <p>جیل ب ره ه امل انهایی ون ندم خود رشته، تخم ندوانه دو، ادام، پسته، ندق، شمش، نجیر توت شک ست، ر سیاری ز بشینیا، همانیا ردشا راموش مید. لی ر ب لدا یایست ر سر سفره یود. وردنیای ب لدا، ر اقع، یوه جیل ست ه غذا. رخی ز انوادها ر ب لدا، پس ز وردن ام، رای ب شینی ب لدا ه انه ویشاوند زرگتر یوند.p> <p>ب لدا ثل مه یینا ر هرها ر ین قوام ختلف ا فرهنگ و سنن مان ناطق ر م میخته ترکیب ده ست. ثلاً ر رخی ناطق انوادهایی ه ختر تازه عروس ارند ر ب لدا نچهی پر ز یوه، یرینی جیل ه مراه ربزه ندوانه رای خترشان یرستند. گر ختری امزد ده اشد ظیر ین دیه ا ز انواده اماد ریافت یند.p> <p>ندوانه صلیترین یوه ب لداست یانیم ه بق داب سنن دیمیان گر ر ین ب یزهای یگر متر صرف وند ا صلاً ورده شوند، ندوانه ز قلامی ست ه ورده واهد د، تزئین ندوانه وشهای وناگونی ارد.p> <p>ندوانه ا ز ول زیکزاک ا البر یم ایره رش اده، ما ه امل؛ لکه ر سط ن ک سته زیکزاکی ا البری گه ارید تا ه کل سبد ود سپس ندوانهای اخل ن ا ه کل توپی ا اشق سکوپ (اشق ستنی) ر ورده برای اینکه مه ندوانها ا رد رد ر یا رید، ز بتدا ه مه توپها ا ر یورید ر رفی یگر یخته سپس مه ا ه سبد ندوانهی ود رگردانید. یتوانید رای پذیرایی ز وبهای بابی وچک ه ند عدد ا ر توپهای ندوانهی رو ردهید ه ن کل زیبایی م یخشد ه ای نگال ستفاده نید ا ه مراه توپهای ندوانه یوهای یگری یز ا ن خلوط مایید تا ترکیب نگ زیباتری اشته اشد.p> <p>ک وش یگر ه سیار ساده ست، ندوانه ا ز عرض دون سته از م زیکزاکی ا البر رش اده این ار یز ه مان کل بلی ا اشق سکوپ ندوانها ا یرون ورده وباره اخل پوسته ریزید ا نگالهای سفید وچکی ه ز روشگاههای وازم یرینی یتوانید تهیه نید ر ین ندوانهای توپی کل زده ز همانان ب لدایی ود پذیرایی نید. یتوانید رای زیباتر دن ندوانهتان ز ترافلای نگی ه ر وی ن یپاشید ستفاده نید.کی یگر ز اههای تزئین ندوانه ه ا وشهای بل می تفاوت ارد زیبایی ن ستلزم ن ست ه بلاً ین وش ا تمرین رده اشید. پوست ندوانه ا تا یمه ا ک اقوی تیز وری ردارید ه سفیدیای زیر پوست اقی ماند تنها پوست سبز ن دا ود، سپس ک ل ا ر ظر رفته ا رشهایی ر وی پوسته سفید ندوانه ن ا وسیله اقوی یزری ه کل ل ر یاورید ا ینکه ندوانه ا ز ول صف رده 5 تا 10 سانت وی ن ا ه کل ترمه رش هید ه رای ین ار یتوانید کل ترمه ا بتدا ر وی ن ا وک اقو شیده سپس طراف ن 5 تا 10 سا ت ویی ا ه رامی الی نید ه وری ه ک ترمه رمز ز ندوانه ر و قیه ن ه کل بل ا پوسته سبزدر زیر رار اشته اشد.ندوانه ا ه صورت عرضی رش زنید تا ایرهایی ز ندوانه اشته اشید سپس ین ایرها ا ز سمت طر 2 ا سه ار رش زنید تا ثلثهایی ز ندوانه داشته اشید اخل پوست ر رش ز ندوانه ک وب ستنی رو نید تکها ا اخل رف چینید.ی توانید ر نار تزیینات یگر ندوانها، قداری ا رای چها ه ین کل ماده مایید ه سیار احت در عین ال زیباست. یتوانید ندوانه ا رش زده ه کل سطح صافی رآورید سپس ا البهای یرینی پزی، ندوانه ا الب زده ر رف چینید.‏p> <p>وشای تنوع زیبای یگری یز رای تزئین ندوانه جود ارد ه ا شاهده تصاویر یتوانید ه احتی نها ا جرا نید.<br /> ‏  <br />نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <a href="http://daneshha.akairan.com/">ردآوری اطلاعات عمومی کاایرانa>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تزئینات شب یلدا به ساده ترین روش شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چیدمان وسایل شب یلدا , تزئینات شب یلدا

تزئینات شب یلدا به ساده ترین روش گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات