چیز کیک گل رز خوشمزه و زیبا درست کنید + آموزش تهیه -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چیز کیک گل رز خوشمزه و زیبا درست کنید + آموزش تهیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <div align="justify"><h2 > کاایران: رز تهیه یز یک ل زh2><p >یزکیک کی ز نواع یرینی ای پز رفدارِ ین وزهاست. ر ین طلب وعی ز یزکیک وشمزه ا ه ما موزش اده یم.p>div><p align="justify">واد ازم:p><ul><li><strong>یسکوییت ساده (پودرشده): ۲۵۰ رمstrong>li><li><strong>ره (وب ده): ۵۰ رمstrong>li><li><strong>کلات سفید: ۰۰ رمstrong>li><li><strong>پنیر امه ی: ۳۰ رمstrong>li><li><strong>کر: ۲ سstrong>li><li><strong>است امه ی: ۹۰ رمstrong>li><li><strong>پودر لاتین: ۳ strong>li><li><strong>ب: ۲ سstrong>li><li><strong>امه نادی: ۲۰۰ رمstrong>li>ul><h3 align="justify"><strong>واد ازم رای تهیه له ز:strong>h3><ul><li><strong>کر: ۲۲۰ رمstrong>li><li><strong>ب: ک پیمانهstrong>li><li><strong>ب نگور سفید: ۰۰ یلی تیرstrong>li><li><strong>لاب: ک وم strong>li><li><strong>پودر لاتین: ۲ سstrong>li>ul><h3 align="justify"><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news2017970352092364.html"><div class="mzc"><strong>یز یک ل ز وشمزه زیبا رست نید + موزش تهیه strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: یز یک ل ز وشمزه لپذیر رست نید + موزش تهیه p>div> رز تهیه یز یک ل زh3><p align="justify"> ه زارش کاایران: . ر ا ا رارت ۸۰ رجه سانتی راد رم نید. الب هارگوش ۲۳ سانتی تری مربندی رب رده ا نار گذارید ا ر صورت لخواه ی توانید ز الب ای وچک تک فره ستفاده نید.p><p align="justify">۲. یسکوییت ره وب ده ا خلوط رده ف الب پرس نید ه دت ۰ قیقه ر خچال رار هید. سپس ه دت ۵ قیقه ر ر پزید. الب ا ز ر ارج رده نار گذارید تا املا نک ود. پنیر امه ی است امه ی ا خلوط نید. زلاتین ا ا ب خلوط رده وی خار ّ رار هید تا قیق فاف ود.p><div ><style> .u2a02f7ab26aaa987fab92fa55b9e3763{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;xwidt:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:#eaeaea;border:0!important;border-left:4px solid #34495E!important;text-decoration:none}.u2a02f7ab26aaa987fab92fa55b9e3763:active,.u2a02f7ab26aaa987fab92fa55b9e3763:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.u2a02f7ab26aaa987fab92fa55b9e3763{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.u2a02f7ab26aaa987fab92fa55b9e3763 .ctaText{font-weight:bold;color:#E74C3C;text-decoration:none;font-size:16px}.u2a02f7ab26aaa987fab92fa55b9e3763 .postTitle{color:#141414;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.u2a02f7ab26aaa987fab92fa55b9e3763:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}style><div >تما خوانید :&nbsp; یرینی ولت دو لوایی وشمزه رست نید + موزش تهیهdiv>div><p align="justify">۳. مچنین کلات ا وب رده نار گذارید. کر ا ه خلوط پنیر امه ی ضافه رده ا مزن زنید تا کر ذب واد ود. کلات وب ده لاتین قیق ده ا اخل ن یخته ر هایت امه نادی ا ضافه نید.p><p align="justify">. خلوط ماده ا اخل الب وی یسکوییت پهن نید ه دت ۳۰ قیقه ر خچال ستراحت هید. سپس له ا وی ن یخته جددا ه دت داقل ساعت ا ک ب ر خچال رار هید تا املا رم گیرد. سپس ز الب دا رده رش هید.p><h3 align="justify">رز تهیه له ز:h3><p align="justify">. ب کر ار وی رارت رار هید تا کر وب ده دود ۵ قیقه جوشد. ز وی رارت رداشته ب نگور ا ضافه نید.p><p align="justify">۲. لاتین ا وی واد پاشید جازه هید تا ذب ایعات ده کدست ود ر هایت لاب ا ضافه رده ز وی رارت ردارید.p><p align="justify">۳. له ماده ا اخل رفی نتقل نید ه دت ۲ ساعت ر خچال رار هید تا املا نک ده ماده صرف ود.p>div>.<p class="source">نبع : <span>shahrematlab.comspan>p>
چیز کیک گل رز خوشمزه و زیبا درست کنید + آموزش تهیه گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات