آشنایی با جشن جهانی نوروز -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آشنایی با جشن جهانی نوروز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <dd > کاایران: جموعه: ناسبتها ر یران هان dd> dl> <div >div> <br/> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201791318312692602.html"><div class="mzc"><strong>شنایی ا شن هانی وروز strong>div>,نوروز, جشن جهانی نوروز, روز جهانی نوروز,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: شنایی ا شن هانی وروز p>div> p> <p >خستین وره «شن هانی وروز» ر وز روردین ۳۸۹ ر تهران رگزار دp> <p >&nbsp;p> <p > ه زارش کاایران: <strong>شنایی ا وز هانی وروزstrong>p> <div >شن هانی وروز ام مایشی ست ه ر ن، سران شورهایی ه وروز ا شن ی یرند ردهم ی یند ین یین استانی ا رامی ی ارند. ین رامیداشت ر وزهای وروز نجام ی ود شورهای صاحب وروز ر ن رکت ی ویند ر ساله کی ز ین شورها یزبان شن هانی وروز ست.div> <p ><strong>وز هانی وروز - شن هانی وروزstrong>p> <p >جمع عمومی سازمان لل ر سال 2010 ا تصویب طعنامه ی، ول روردین رابر ا 21 ارس ا ه عنوان وز هانی وروز ه بت ساند. طعنامه وروز ه بتکار مایندگی مهوری سلامی یران ر سازمان لل تحد ا مکاری مهوری ذربایجان، فغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، زاقستان رقیزستان ماده ه جمع عمومی سازمان لل رایه ده ود.p> <p >&nbsp;p> <p >پس ز ند سال تلاش پیگیر یرانیان یرانی تباران ر سراسر هان سرانجام شن زرگ وروز مزمان ا کم روردین اه رابر ا ۲۱ ارس ه عنوان «وز هانی وروز» ر جمع عمومی سازمان لل ه سمیت ناخته د. جمع عمومی سازمان لل سرانجام ر وز 4 سفند 1388 طعنامه «وز هانی وروز» ا ر ارچوب اده ۹ ستور ار ود تحت عنوان رهنگ صلح ه تصویب ساند رای خستین ار ر تاریخ ین سازمان، نوروز ایرانی ا ه عنوان ک ناسبت ین لمللی ه سمیت ناخت.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201791318312692602.html">,نوروز, جشن جهانی نوروز, روز جهانی نوروز,[categoriy]a>div> p> <p >جمع عمومی سازمان لل ر 4 سفند 1388 وروز ا ه عنوان ک ناسبت ین لمللی ه سمیت ناختp> <p >&nbsp;p> <p >ین طعنامه ه ا مکاری شترک شورهای یران، ذربایجان، فغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، زاقستان رقیزستان ماده ده ود، ورد مایت عمومی شورهای عضو سازمان رار رفت ه تفاق راء ه تصویب سید. سه شور ند، لبانی قدونیه یز ر وز ای یری ه شورهای تهیه ننده طعنامه وز هانی وروز پیوستند.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>ر ین شستِ جمع عمومی سازمان لل تاکید د:strong><br />وروز مچون زبان شترک یلیون ا نسان ر سیا، به اره ند، سیای رکزی، اورمیانه، فقاز، الکان، وزه ریای سیاه سیاری ز قاط یگر هان رآمده ست. مروز یش ز ۳۰۰ یلیون فر وروز ا ر سراسر هان رامی ی ارند. زرگداشت وروز زرگداشت یشه ا، تاریخ رزش ای تمدن ای رخشان شری ست ه ر ول رن ا رزش ای نسانی ا نتقل ساخته ند. ترویج پیشبرد رهنگ زندگی سازگار ا بیعت کی یگر ز نبه ای وروز ست ه مسو ا سیاری ز هداف سازمان لل ست. طعنامه وز هانی وروز ر ۷ ند قدماتی ۵ ند جرایی تنظیم د.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>ندهای جرایی طعنامه «وز هانی وروز»:strong><br /><strong>√&nbsp;strong>ناسایی ول روردین اه (۲۱ ارس) ه عنوان وز ین لمللی وروز (وز هانی وروز)<br /><strong>√ strong>ستقبال ز تلاش ای شورهایی ه وروز ا رامی ی ارند ر هت فظ توسعه رهنگ سنت ای وروزی<br /><strong>√ strong>تشویق سایر شورها ه گاه سازی در مورد نوروز سازماندهی راسمی ر زرگداشت وروز ه ریق قتضیp> <p >&nbsp;p> <p ><strong>√ strong>رخواست ز شورهایی ه وروز ا رامی ی ارند رای پژوهش پیرامون تاریخ سنت ای وروزی ا دف نتشار گاهی ر ورد یراث وروز ر یان امعه ین لمللی<br /><strong>√ strong>عوت ز شورهای علاقمند، ظام لل تحد، ارگزاری ای تخصصی لل تحد ویژه ونسکو، صندوق ا رنامه ای لل تحد، سازمانهای ین لمللی نطقه ی سازمان ای غیر ولتی رای رکت ر راسم وروزی.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201791318312692602.html">,نوروز, جشن جهانی نوروز, روز جهانی نوروز,[categoriy]a>div> p> <p >جشن نوروز مروزه کی ز شن ای نیادین سیا ناخته ی ودp> <p >&nbsp;p> <p >&nbsp;<strong>خستین وره شن هانی وروزstrong>p> <p >خستین وره «شن هانی وروز» ر وز روردین ۳۸۹ ر تهران رگزار د. ر ین شن، ئیس مهور ای یران، فغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان عراق؛ زیر مور ارجهٔ مهوری ذربایجان عاون خست زیر ترکیه ضور اشتند. علاوه ر ین سفیران شورهای صاحب وروز یز ر ین مایش رکت ردند.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>غرافیای شن هانی وروزstrong>p> <p >وروز ز یرباز ر غرافیای یران زمین ه عنوان شن سمی رگزار ی ده ست. مروزه وروز ا ر یشتر شورهای اورمیانه، سیای یانه، فقاز، به اره ند الکان شن ی یرند ه تدریج امنه غرافیایی وزه وروز یشتر ی ود. غرافیای پهناور وروز مزمانی ن ا هار بیعت ر یمکرهٔ مالی پیشینهٔ استانی ن تأکید جشن نوروز ر وع وستی هرورزی ر یان هانیان، اعث توجه سازمان لل تحد یگر شورها ه وروز د.p> <p >&nbsp;p> <p >ر رخی ناطق یز ا جود سمی بودن وروز ر ساله مار زیادی ز ردم ئین ای وروز ا رگزار ی نند. مانند سوریه ه جشن نوروز زد ردهای ساکن سوریه ز عتبار حترام یژه ی رخوردار ست. جشن نوروز مروزه کی ز شن ای نیادین سیا ناخته ی ود.p> <p >وروز ر ۹ شور یران، فغانستان، تاجیکستان، مهوری ذربایجان، زبکستان، ترکمنستان، زاقستان، زقیزستان، لبانی ا مین ام تعطیل سمی ست.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>ردآوری : خش رهنگ نر یتوتهstrong>p> <p >&nbsp;p> <p >p> <p >fa.wikipedia.orgp> <p >hamshahrionline.irp> div>  section> div>.<p class="source">نبع : <span>beytoote.comspan>p>
آشنایی با جشن جهانی نوروز گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات