شب یلدا در کاخ نیاوران برای اولین بار + تصاویر کرسی شب یلدا -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شب یلدا در کاخ نیاوران برای اولین بار + تصاویر کرسی شب یلدا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <h2> کاایران: رسی ب لدا کاخ نیاورانh2><div ><p><strong>ب لدا ر کاخ نیاورانstrong> : تعدادی ز ثار وجود ر خزن اخ ختصاصی یاوران ا عرفی وضوعی سفره ب لدا رسی ونمایی د.p>div><h3><strong>ونمایی ز ثار لدائی خزن کاخ نیاوران strong>h3><p> ه زارش کاایران: تعدادی ز ثار وجود ر خزن اخ ختصاصی یاوران ا عرفی وضوعی سفره ب لدا رسی ونمایی د.p><p>روف قره لمزنی ا وکش لا زین ه رم سلطنتی تعلق ه وره پهلوی، سماور قره لمزنی تعلق ه واخر دوره قاجار، پارچه وی رسی ا تزئینات قلاب دوزی تعلق ه وره پهلوی ز مله ین ثار ستند.p><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news20178920154445178.html"><div class="mzc"><strong>ب لدا ر کاخ نیاوران رای ولین ار + تصاویر رسی ب لدا strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: ب لدا ر کاخ نیاوران رای ولین ار + تصاویر رسی ب لدا p>div>صندوقچه وبی تعلق ه واخر دوره قاجار، افت پته وزی رمان تعلق ه وره پهلوی، خده ای لپذیر اله ریستال یگر ثاری ستند ه ه ناسبت ب لدا رای خستین ار ر عرض ید عموم رار رفته ند.p><p>ب لدا ا ب له بلندترین شب سال ر یم ره مالی زمین ست. ین ب ه زمان ین غروب فتاب ز ۳۰ ذر (خرین وز پاییز) تا لوع فتاب ر ول اه ی (خستین وز زمستان) طلاق ی ود. اژه «لدا» یشه سریانی ارد ه عنای «لادت» «تولد» ست. نظور ز تولد، لادت ورشید (هر/یترا) ست.p><h4 >تصاویر ب لدا ر کاخ نیاورانh4><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news20178920154445178.html">,[categoriy]a>div>یرانیان تقریبا ند زار سال ست ه ب لداخرین ب پاییز- ا ه لندترین تاریک ترین ب ر ول سال ست تا سپیده م یدار ی انند ر نار کدیگر ود ا سرگرم ی ارند تا ندوه غیبت ورشید تاریکی سردی، وحیه نان ا تضعیف کند.p><div ><style> .ubfc2d414a73971d8f65bec8d10a8edfc{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;xwidt:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:#eaeaea;border:0!important;border-left:4px solid #34495E!important;text-decoration:none}.ubfc2d414a73971d8f65bec8d10a8edfc:active,.ubfc2d414a73971d8f65bec8d10a8edfc:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.ubfc2d414a73971d8f65bec8d10a8edfc{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.ubfc2d414a73971d8f65bec8d10a8edfc .ctaText{font-weight:bold;color:#E74C3C;text-decoration:none;font-size:16px}.ubfc2d414a73971d8f65bec8d10a8edfc .postTitle{color:#141414;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.ubfc2d414a73971d8f65bec8d10a8edfc:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}style><div >تما خوانید :&nbsp; سریال ای تلویزیونی وروز 96 + عکس ازیگران یلم ای عید 96div>div><p>علاقه ندان هت یدن ثار اد ده ی توانند تا ۰ ی اه مه وزه ز ساعت تا ۶ ه اخ ختصاصی جموعه رهنگی تاریخی یاوران اقع ر تهران، یدان هید اهنر (یاوران) راجعه نند.p><h2>جشن شب یلدا ر کاخ نیاوران رای ولین ار + تصاویر رسی ب لداh2>div>.<p class="source">نبع : <span>shahrematlab.comspan>p>
شب یلدا در کاخ نیاوران برای اولین بار + تصاویر کرسی شب یلدا گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات