مراسم جالب رمضان خوانی در خراسان جنوبی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مراسم جالب رمضان خوانی در خراسان جنوبی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <h1 itemprop="name"> کاایران: راسم الب مضان وانی ر راسان نوبیh1> div> <div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject" id="custem-incus"> <meta itemprop="xwidt" content="300"> <meta itemprop="xheight" content="200"> <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201782922414660501.html"><div class="mzc"><strong>راسم الب مضان وانی ر راسان نوبی strong>div>a><p class="Uimg">کاایران: راسم الب مضان وانی ر راسان نوبی p>div> div> <br/> <div itemprop="articleBody" > <div id="cel_1"> <p>کی ز راسم دیمی اه بارک مضان ر یرجند، مضان وانی ست.اه مضان ر راسان نوبی مراه ا یین ومی حلی اصی ست.p> div> <p> ه زارش کاایران: ک اردیگر مضان مد،مضان اه توجه اصه پروردگاربر عالمیان؛ ک سال یگر ه تو جازه اده د تا رمیهمانی لهی ا اعت ود ودنمایی نی سر سفره پروردگارت نشینی ز رکات سمانی ن هره ند وی.<br/>p> <p>اه مضان ر راسان نوبی مراه ا یین ومی حلی اصی ست ه لبته رحال اضر ر راکز هرنشین ونق ود ا ز ست اده ست.p> <p>ز ذشته ای ه ندان ور ردم یرجند وستاهای ین هرستان ز ردای بی ه لال اه مضان ؤیت ی ود ا راسم یین ایی وزه اری ا غاز ی نند.<br/>ا غاز خستین وز مضان ر ضع زندگی ردم تغییراتی اصل ی ود راکه ردم یشتر ز ر اری ه عبادت پرداخته ساجد ونق ضاعف ی ابند.p> <p>ر ویش یرجندی لمه مضان «مزا» تلفظ ده 11 اه یگر سال "سالگان" فته ی ود ا ین امگذاری "مضان" ا ز اه ای یگر متاز ی نند.p> <p>&nbsp;<br/><strong>وخوانی وایی رای تدارک سحری ر راسان نوبی ستstrong><br/>ناجات ب وانی "وخانی" ز خستین ب مضان غاز ی ود، دین سان ه ر ب رخی ردان وش صدا پس ز یمه ب 3 وبت ر الای ام انه فته ا صدای لند ه واندن دعیه یایش ی پردازند ه ا ین عمل، ردم ا نیدن صدای نان ز واب یدار ده تدارک سحری ا ی ینند.ین یین نوز ر وستاهای یرجند واج ارد.<br/>p> <p><strong>فطاری ادن مود ارز صله حم ر مضان ستstrong><br/>جالس پررونق فطاری ه یژه عوت فراد سکین، امیل مسایگان ور زدیک ز مودهای ارز حیای سنت زیبای "صله حم" ر اه بارک مضان ر ین هرستان ست.ر ین اه زنان ختران انواده یز رای پختن یرینی ای حلی ماده ردن واد غذایی اه مضان ه نزل کدیگر ی وند.p> <p>&nbsp;p> <p>مع وری یرات مک ای قدی ردم ر نطقه رای مک ه تیمان ی سرپرستان تعمیر توسعه ساجد ز یگر رنامه ای اه بارک مضان ر ناطق ختلف یرجند ست.کی یگر ز راسم دیمی اه بارک مضان ر یرجند، واندن "مضانی" ست.<br/>p> <p>ین راسم ه ین ونه ست ه ر ب ای مضان پس ز ماز فطار، معی ز پسران وجوانان ر سته ای هار تا ش فری ه اه فتاده ه رخانه ای مسایه ه یژه سرشناسان توانگران ی وند ه صد رفتن نعام رنامه یژه ی جرا ی نند.<br/>p> <p>نان ا واندن شعاری عروف ه "مضانی" ا هجه یرجندی ز صاحب انه لب نعام ی نند.مضانی وانی ا ک قدمه عایی ه توسط ستاد وانده ی ود، غاز ده ا مین اگردان دامه پیدا ی ند.واندن شعاری ر دح ضرت حمد(ص) ضرت علی(ع) باعی ایی ر رثیه ئمه طهار(ع) ز یگر شعار وانده ده ر راسم "مضانی وانی" ست.<br/>p> <p>روه زبور ا واندن شعاری بنی ر تشکر رزوی توفیق رای صاحب انه رای واندن مضانی ه انه عدی راجعه ی نند.راسم مضان وانی ر یرجند رخی وستاهای ستان ز مله سیوجان نجام ی ود.راسم مضان وانی وعی بررسانی رای اه مضان ست ین راسم ه عنوان آداب و رسوم رای مع وری ذورات ردم مچنین یجاد ور شاط ز زمان ای دیم ر ستان رسوم وده ست.p> <p>&nbsp;<br/><strong>فطار ر سر زار رگذشتگان ز یگر سوم ردم راسان نوبی ستstrong>p> <p>سر زدن ه زار حلت نندگان ز نیای انی ه هان اقی ر وزهای پنجشنبه ر فته، ر ین اه ز ونق زون تری رخوردار ی ود رخی یز ا ضور سر بر عزیزان ز ست فته ود وزه ا فطار ی نند.داب "یست فتمو" وعی ادی رای شته دن بن لجم ر مضان ست.<br/>p> <p>راسم لاقه زنی ا فچلزی ز مله یگر راسمات ست ه یژه انوان وده ه وایتی وعی ادی ه اطر شته دن ابن ملجم مرادی ر وز 27 اه بارک مضان ست.<br/>p> <p>ر ین راسم انم ا صورت ود ا ی پوشانند سپس ا ک لاقه ه ر یاط ردم ی زنند ی ویند "یست فتمو ستم" ن ا مچنین ه مراه ود ک سینی، انه، سرمه ان ینه یز اشتند، قتی صاحب انه یرون ی مد ه ی ی فتمو قداری پول ی اد و ا ین پول رای ود پارچه ی رید ین پارچه تا بل ز 27 مضان اید وخته ه تن ی د راکه ین قدام ر قیقت وعی ادی ه مراه اشت.<br/>p> <p>آداب و رسوم راوانی ر ای ای یهن عزیزمان یران ر ستقبال ز اه بارک مضان جود ارد ه ندی ز ن ر نطقه راسان نوبی ز سال است ه واج ارد، سومی ه اید مروزه ونق ن زمان ای دیم ا داشته ما نوز پا رجاست.<br/>ردآوری : روه رهنگ نر سیمرغ<br/>seemorgh.com/culture<br/>نبع : tasnimnews.com<br/>p> div> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
مراسم جالب رمضان خوانی در خراسان جنوبی گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات