شب یلدا 1395 -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شب یلدا 1395 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <dd > کاایران: جموعه: ناسبتها ر یران هان dd> dl> <div >div> <br/> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news2017812215959569.html"><div class="mzc"><strong>ب لدا 1395 strong>div>,شب یلدا, شب یلدا 1395, شب چله,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: ب لدا 1395 p>div> p> <p ><strong>ب لدا 1395strong>p> <p > ه زارش کاایران: <strong> لدا ه زمان ین غروب فتاب ز ۳۰ ذر (خرین وز پاییز) تا لوع فتاب ر ول اه ی (خستین وز زمستان) فته ی ود.strong><br />ب َدا ا ب لّ کی ز شن ای هن یرانی ست. ر ین شن، ی دن بلندترین شب سال ه نبال ن لندتر دن ول وزها ر یم رهٔ مالی، ه صادف ا نقلاب زمستانی ست، رامی اشته ی ود.p> <p >&nbsp;p> <p >انواده ای یرانی ر ب لدا، عمولاً امی اخر مچنین نواع یوه ا ایجتر ز مه ندوانه ا هیا ور م صرف یکنند. پس ز صرف تناولات، صه ویی پیرترها رای یگر عضای امیل مچنین ال یری ا یوان افظ ایج ست.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>پیشینه ب لداstrong><br />له شن ایی ه ر ین ب ر زار ی ود، ک سنت استانی ست. ردم وزگاران ور ذشته، ه شاورزی، نیان زندگی نان ا تشکیل ی اد ر ول سال ا سپری دن صل ا تضادهای بیعی وی اشتند، ر ثر تجربه ذشت زمان توانستند ارها عالیت ای ود ا ا ردش ورشید تغییر صول لندی وتاهی وز ب هت رکت رار ستارگان تنظیم نند.p> <p ><br />نان لاحظه ی ردند ه ر عضی یام صول وزها سیار لند ی ود ر تیجه ر ن وزها، ز وشنی ور ورشید یشتر ی توانستند ستفاده نند. ین عتقاد پدید مد ه ور وشنایی تابش ورشید ماد یک وافق وده ا تاریکی لمت ب ر برد شمکش ند. ردم وران استان ز مله قوام ریایی، ز ند یرانی - ند روپایی، ریافتند ه وتاه ترین وزها، خرین وز پاییز ب ول زمستان ست لافاصله پس ز ن وزها ه تدریج لندتر ب ا وتاهتر ی وند، ز مین و نرا ب زایش ورشید امیده نرا غاز سال رار ادند.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news2017812215959569.html">,شب یلدا, شب یلدا 1395, شب چله,[categoriy]a>div> p> <p >&nbsp;p> <p >دین سان ر وران هن رهنگ وستایی، سال ا صل سرد روع ی د ر وستا، اژه Sareda, Saredha «سََِ» ا «سََِ» ه فهوم «سال» ا فاده ی ند، ود ه عنای «سرد» ست ین ه عنی شارت پیروزی ورمزد ر هریمن وشنی ر تاریکی ست.ر رهان اطع یل اژه «لدا» نین مده ست:<br />لدا ب ول زمستان ب خر پاییز ست ه ول َی خر وس اشد ن رازترین ب است ر تمام سال ر ن ب ا تقریبا ن ب، فتاب ه رج دی تحویل ی ند ویند ن ب ه غایت وم امبارک ی اشد عضی فته ند ب لدا ازدهم دی ست.p> <p ><br />تاریکی ماینده هریمن ود ون ر ولانی ترین ب سال، تاریکی هریمنی یشتر ی پاید، ین ب رای یرانیان حس ود ون را ی سید، تش ی فروختند تا تاریکی عاملان هریمنی یطانی ابود ده گریزند، ردم رد م مع ده ب ا ا وردن، وشیدن، ادی پایکوبی فتگو ه سر ی وردند وانی یژه ی ستردند، رآنچه یوه تازه صل ه گاهداری ده ود یوه ای شک ر سفره ی هادند.p> <p >&nbsp;p> <p >&nbsp;p> <p >سفره ب لدا، «یَزد» Myazd ام اشت امل یوه ای تر شک، یز جیل ا ه صطلاح زرتشتیان، «ُک» Lork ه ز وازم ین شن لیمه ود، ه فتخار یژگی «ورمزد» «هر» ا ورشید ر زار ی د.ر یین ای یران استان رای ر راسم شن سرور یینی، وانی ی ستردند ه ر ن فزون ر لات دوات یایش، انند تشدان، عطردان، خوردان، رسم غیره، رآورده ا راورده ای وردنی صل وراک ای وناگون، وراک قدس انند «ی زد» یز هاده ی د.p> <p >p> div>  section> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
شب یلدا 1395 گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات