چهارشنبه سوری ( از تاریخچه تا متن های باحال ، عکس ، شعر و غذا ) -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چهارشنبه سوری ( از تاریخچه تا متن های باحال ، عکس ، شعر و غذا ) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <h2><strong> کاایران: تاریخچه چهارشنبه سوریstrong>h2><p><strong>چهارشنبه سوریstrong> : تش فروختن ب چهارشنبه آخر سال، ا هارشنبه خر صفر ا، رخی ه یام ختار سبت ی هند : ختار سردار عروف عرب قتی ز زندان لاصی افت ه ونخواهی هیدان ربلا یام رد، رای ین ه وافق خالف ا ز م تمیز هد ر فار تازد، ستور اد یعیان ر ام انه ود تش وشن نند ین ب صادف ا ب چهارشنبه آخر سال ود. ز ن ه عد رسوم د.p><p> ه زارش کاایران: بو عفر رشحی، ورخ سده سوم ر تاب تاریخ خارا ه ین شن پرداخته ست، ه هادت ی، ر زمان نصور ن وح ز اهان سامانی، واسط سده هارم ین شن ه ام شن سوری ر رار وده ست.p><p>ر ین تن مده اه سامانی ر زمانی ه سال نوز پایان یافته ود ین شن ا ا تش زدن ر پا رد مچنین ین شن بق عادت سم دیم ود ه شاره ه هن ودن ین سم سنت ارد.p><p>بل ز جوم تازیان ه یران ک راسمی م ه ام تش وی ام انه یز واج اشته ه صبح وروز نجام یگرفته.ه آتش چهارشنبه سوری باید وت رد اکسترش ا سر هار اه ی یزند.p><h3><strong>زمان چهارشنبه سوریstrong>h3><p>ما ر پایه پژوهش ای نجام ده ، زمان استانی « شن سوری» ا ی توان ر ین سه اه از ست :p><p>ب یست شم ز اه سفند ، عنی ر خستین ب ز پنجه وچک.p><p>۲خستین ب پنجه زرگ ا پنجه ه ه پنج روز کبیسه ست خستین ب وز «شن م سپهمدیم» (خرین اهنبار سالانه)p><p>۳یدگاه سوم ، ب پایانی سال ست ه رجمندترین وز « شن م سپهمدیم» شن فرینش نسان ست .p><h4 >عر چهارشنبه سوریh4><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201781220203422592.html"><div class="mzc"><strong>چهارشنبه سوری ( ز تاریخچه تا تن ای احال ، عکس ، عر غذا ) strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: چهارشنبه سوری ( ز تاریخچه تا تن ای احال ، عکس ، عر غذا ) p>div> <strong>ش صغر توی ادر یدنی د&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.پی قاشق زنی دstrong>p><p ><strong>ه اشد ستتار ینجا روری! &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.های چهارشنبه سوری!strong>p><p ><strong>کی ز یغ اد هل وچه&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. ند دندان قروچهstrong>p><p ><strong>گوید: اد ز ین د ی عوری!&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; های چارشنبه سوری!strong>p><p ><strong>ر عصــــــابش زند کریز &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.تقّ یاهــــــــوی ترقّstrong>p><p ><strong>دارد یش ز ین تاب صبــوری &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.های چارشنبه سوری!strong>p><p ><strong>قصــر ن می ویم تـو ستی&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; لی ز مب ستیstrong>p><p ><strong>ه شمانی ه د حکوم وری&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; های چارشنبه سوری!strong>p><p ><strong>مید ست ینکه ا ادی عقول&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. مه وشحال نگولstrong>p><p ><strong>نیم ز یوه ین عده وری &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.های چارشنبه سوریstrong>p><p ><strong>سیدی پر ز ادی وری&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. های چارشنبه سوری!strong>p><p ><strong>نیدم ا وانان فت وری&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; های چارشنبه سوری!strong>p><p ><strong>ساط «سرخی تــو، زردی ن»&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. سر ر وی برزنstrong>p><p ><strong>تو م ون ردمــان غرق سروری&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; های چارشنبه سوری!!!strong>p><div><div align="center"><strong>سیدی پر ز ادی وری های چارشنبه سوری!strong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>نیدم ا وانان فت وری های چارشنبه سوری!strong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>ساط «سرخی تــو، زردی ن» سر ر وی برزنstrong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>تو م ون ردمــان غرق سروری های چارشنبه سوری!strong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>ش صغر توی ادر یدنی د پی قاشق زنی دstrong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>ه اشد ستتار ینجا روری! های چارشنبه سوری!strong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>کی ز یغ اد هل وچه ند دندان قروچهstrong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>گوید: اد ز ین د ی عوری! های چارشنبه سوری!strong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>ر عصــــــابش زند کریز تقّ یاهــــــــوی ترقّstrong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>دارد یش ز ین تاب صبــوری های چارشنبه سوری!strong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>قصــر ن می ویم تـو ستی لی ز مب ستیstrong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>ه شمانی ه د حکوم وری های چارشنبه سوری!strong>div>div><div align="center"><div align="center"><strong>مید ست ینکه ا ادی عقول مه وشحال نگولstrong>div>div><div><div align="center"><strong>نیم ز یوه ینعده وری ای چارشنبه سوری!strong>div>div><h3 >غذاهای چهارشنبه سوریh3><p>لان قط ند سالی ست ه شن سوری ا مان چهارشنبه سوری ودمان ا صدای ترقه مب مراه ده گرنه تا مین ند قت پیش وته ای ار دیف ده ودند اشق زن ای اسه ه ستی ه سم ب خرین هارشنبه سال ا سابی ه ا ی وردند. سه نبه ب ای خر سال دیم تر ا ال وای یگری اشت. پر ود ز شن سرور لبته وردن تنقلات غذاهای ب چهارشنبه سوریگر نبال گ یشه ای یرانی چهارشنبه آخر سال ستید تا ک ه سابی ه توپ ترقه ا فته اشید د یست ز داب وردن ر ین ب اص م یشتر دانیدز جیل یوه تنقلات گیر تا ش پلوی نگ نگ!p><h3>چهارشنبه سوری ی پزم؟h3><p>ب سال و سر سفره ا ا اهی پلو پیدا ی نید ا شته پلوی وغن کان. ما یا تا ه ال ه ین کر رده ید ه دیمی ا ب چهارشنبه سوری ه ی وردند ه ور ر نار ادی پریدن ز تش سرخ لی ز عزا ر ی وردند؟ صلا وراکی غالب چهارشنبه سوری سر سفره ام ه وده؟p><p>دیمی ا ب چهارشنبه سوری پلوی عروفی اشتند ه سم «پلو فت نگ» – امی ه ین وز ا ک ورهایی رای وخی ه وراکی ای ن ر وردی ی ویند- استان ین ست ه پلو فت نگ ز فت ور پلو رست ده ود. ا لی زحمت رست ردن. پلوهایی جزا ز رما، زیره، شمش، وید، عدس وبیا. لبته سته ه توان الی ر انواده ی ین پلو ا ی توانست رق ند. لبالو پلو، سبزی پلو، شته پلو ر دام ی توانستند نتخابی رای سفره فت نگ اشند. هم قط فت ور پلو رست ردن ود. الا گر ما م ی واهید توی مپین چهارشنبه سوری یرانی سر سفره خرین سه نبه سال پلو فت نگ رست نید ازم یست اقعا ست ه ار پختن فت ور فت ست پلو شوید. ی توانید ز خلفات اص رای فت نگ ردن پلوی ام ستفاده نید. انند وشی ه رای تزیین رصع پلو ستفاده ی ود. قط افی ست رنگ ها تنوع ارا اشند. ین سط لال ارنج ا پرتقال ا تی ویج، شمش، زرشک، لال ادام، لال پسته، رما ربای لبالو ی تواند لی ر رست ردن پلوی فت نگ مک ستتان اشد.p><p>گر از م سختتان ست، ک اه یانبر اریم. دیمی ا قتی ستشان ه هانشان می سید برای اینکه سر چه ا ا ول مالند رای فت نگ ردن پلو ایشان ز نگ غذاهای بیعی انند ب سبزی لبالو زعفران ستفاده ی ردند. گر ما م وصله یخت پاش زیادی دارید افی ست نگ غذایی جاز تهیه نید وی پلوی چهارشنبه سوری تان نگین مان فت نگ رست نید!p><h3><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201781220203422592.html">,[categoriy]a>div> <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201781220203422592.html">,[categoriy]a>div>ش چارشنبه سوریh3><p>بودردا! ین سم شی ست ه یشتر ردم ناطق یران ر ب چهارشنبه آخر سال رست ی نند. عضی ا م ر هارشنبه خر اه صفر. یشتر م سانی ین ش ا ی پزند ه یماری ر انه ارند فای و ا ر سال وین ی واهند. نوز علوم یست ه سم وردن ش ر ب چهارشنبه سوری ز ه زمانی ارد رهنگ یرانی ا ده ست. ما ین ور ه ی ویند بودردا کیمی ر زمان پیامبر (ص) وده ه اید ه اطر باهت لمه رد ارسی ه سم ین بیب ام ین ش ا م بودردا ا پدر رد ا ذاشته ندر اقع ردا یچ بطی ه رد ارسی دارد. ردا ر زبان عربی ونث درد ه عنای ی ندان ست! – توی ش بودردا اید ور نشن اشد. رقی دارد خودش ه در اشد وبایش ه ندازه. هم اشتن ور نشن ست. مین. وش تهیه ش م رست انند ش شته ست. ا مان شته ای رازی ه رار ست تا خر سال عد شته مور ا ه ست اسه ه ست ا دهد.p><div ><style> .u9d486898daf2cf1e40f0f04e6abb63aa{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;xwidt:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:#eaeaea;border:0!important;border-left:4px solid #34495E!important;text-decoration:none}.u9d486898daf2cf1e40f0f04e6abb63aa:active,.u9d486898daf2cf1e40f0f04e6abb63aa:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.u9d486898daf2cf1e40f0f04e6abb63aa{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.u9d486898daf2cf1e40f0f04e6abb63aa .ctaText{font-weight:bold;color:#E74C3C;text-decoration:none;font-size:16px}.u9d486898daf2cf1e40f0f04e6abb63aa .postTitle{color:#141414;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.u9d486898daf2cf1e40f0f04e6abb63aa:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}style><div >تما خوانید :&nbsp; سریال وز ای ی راری + استان عکس ای ازیگران پشت صحنهdiv>div><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201781220203422592.html">,[categoriy]a>div>ردم هر ای ختلف شور ر سه نبه خر سال ش ای ختلفی ی پزند. ازندرانی ا ش ترش ارند ه یوه ترش توی ن ست ردبیلی ا م ش یوه. گر ما ر هر ودتان سم وردن ش ا ر غذایی ر ب چهارشنبه سوری ارید ا ا ر ذت ن ریک نید.p><h3>راسم <strong>چهارشنبه سوریstrong> ر هرهای یرانh3><p>ر یران استان، وز چهارشنبه آخر سال حوست اشته ست رای فع حوست، تش ا ه ظهر روغ یزدی وده ست وشن ی ردند ز وی ن ی پریدند.p><p>ا رود سلام ه یران تا بل ز نقلاب سلامی، ین راسم پابرجا اند؛ ون تش ر سلام زو طهرات ست رچیز اپاکی ه ر تش سوزد پاک اهر ی ود. ز رفی، عراب م هارشنبه ا حس یانند حوست ین وز ا ه سیله فروختن تش فع ی نند.p><p>ایرانیان باستان عتقاد اشتند ه باید رک لودگی سال هنه ا تحویل وروز هند ون فع مه لودگی ا ا ستشو رای نها مکن بود، علاوه ر ب ه عنصر تش یز وی ی وردند ون تش ا یز ظهر عامل پاکی ی انستند، ا تش زدن یزم ه ز ین ردن وازم غیر ابل ستفاده دعفونی ردن حل زندگی ود ی پرداختند. من ین ه رافروختن عله ا مراه ا ود، شرات ا یز ز ین ی رد.p><p>ما مروزه عمولاً راسم وستاخوانی ر انه ای زرتشتیان رقرار ست فت وع یوه شک ثل شمش، <strong>نجیرstrong>، <strong>ادامstrong>، <strong>رماstrongتوت <strong>پستهstrong> ه همانان ی هند. فت یوه شک زرتشتی ا باهت زیادی ه جیل <strong>چهارشنبه سوریstrong> ارد ه وردنش ر ین ب اجب ست. ر سیاری ز هرها ش ترشی م ه ام ین ب ا ند وع سبزی رست ی ود.p><p>ئین ای هن شن <em>چهارشنبه سوریem> ا ی توان دینصورت ام رد:<br /><strong> ال وش یستادن:strong> ه ر ین راسم ه ر ن ختران وان یت ی نند، پشت یواری ی یستند ه سخن هگذران وش را ی هند سپس ا تفسیر ین سخنان پاسخ یت ود ا ی یرند.p><p><strong> قاشق زنی:strong>ر ین سم ختران پسران وان ادری ر سر وی ود ی شند تا ناخته شوند ه ر انهٔ وستان مسایگان ود ی وند. صاحبخانه ز صدای اشق ایی ه ه اسه ا ی ورد ه ر انه مده ه اسه ای نها جیل <em>چهارشنبه سوریemیرینی، کلات، قل تی پول ی یزد.p><p>ر احیه ز یران راساس تفکیک نطقه ی ود رای ین شن آداب و رسوم اصی ارد ه ین آداب و رسوم راساس رهنگ ناسبات ومی بیله ن نطقه تعریف ی ود ا راین زارش راساس تفکیکی نطقه ی ه رح ین آداب و رسوم پرداخته یم :p><h4><strong> ستان ذربایجان رقی ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>تبریزی ا ر ب چهارشنبه سوری ه وی م ب ا <strong>لابstrong> ی پاشند عتقدند ب پاشیدن، زندگی ا ا سعادت رین ی ند. ز یگر سوم روری ین ب، رستادن ُچه ز نزل اماد ه نزل عروس ست.p><h4><strong> ستان ذربایجان غربی ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>انواده ای رومیّ ی ر ین ب ه انه سن ترین رد امیل ی وند ه وردن جیل سرگرم ی وند. جیل تماً اید ز فت وع وراکی تهیه ود. ین فت وع ی تواند ز ین وراکیهای زیر اشد:<strong>نجیرstrongشمش، <strong>ویزstrong>، <strong>رماstrongتوت شک، <strong>ندقstrong>، <strong>ادامstrongردو، سنجد، خودچی، ب بات، تخمه اقد <strong>مکstrongاسلق، رنجک(رنج وداده) رگه لو، رگه <strong>زردآلوstrong> ندم رشته. سی ه رادی اجتی ارد، اید تقسیم جیل ا ه عهده گیرد تا رادش رآورده ود.p><h4><strong> ستان ردبیل ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>ر غان، ردم پیش ز لوع فتاب وز هارشنبه، سته معی ه نار ودخانه یوند، تشی ر ی فروزند وانان ر نجا ه سوارکاری ی پردازند نگام ازگشت، زنان رف ایشان ا ز ب ودخانه پر ینند ه انه ی ورند ب ن ا ه ور رخانه ی پاشند.p><h4><strong> ستان وشهر ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>وشهری ا پس ز تش فروزی ر انهایشان پریدن ز وی ن، اقایق ز وی ب ی ذرند عتقدند ا ین ار حسی ین ب ز ین ی ود.p><p>ایرانیان باستان عتقاد اشتند ه باید رک لودگی سال هنه ا تحویل وروز هند.p><h4><strong> ستان راسان ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>ر راسان راسم کوزه شکستن ه ین ریق ست ه رون وزه ای هنه قدار <strong>مکstrong> ه علامت ور ختی ست قداری غال ه علامت سیاه ختی ست ک سکه م رزش پول ی یزند تمام فراد انواده ن ا ه ور سر ی رخانند خرین فر وزه ا ز پشت ام ه وچه پرت ی ند.p><h4><strong>ستان سیستان لوچستان ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>ر سیستان ردم ونی، پتو مد هنه ا ه صورت لوله ر ی ورند ن ا ر غروب خرین هارشنبه سال، تش ی زنند عتقدند ه حوست ین ب ا ین عمل ز ین ی ود.p><h4><strong> ستان ارس ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>ر یراز رای شودن خت ختران ر ب چهارشنبه سوری ه سعدیه ی وند ز ب ستخر سعدیه ر سر روی ختران ییزند. زنان یز ا یختن ین ب ه وی ود، عتقدند ه هرشان ر ل وهر یشتر ی ود. ر ین ب زنان رای رآورده دن اجاتشان زیر نبر سجد امع هر عا ی وانند پس ز عا واندن، لوا ش ی پزند.p><h4><strong> ستان ردستان ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>مردم کردستان خصوصاً وستائیان، سته معی ه صحرا نار شمه سارها ی وند پس ز دتی ه ه ادی پایکوبی شتی رفتن ذراندند، نگام راجعت ه انه، رکسی قداری سنگریزه مع ی ند اقد نکه ه پشت سرخود گاه ند، سنگریزه ا ز وی انه ه عقب پرتاب ی ند دین ترتیب لا فت ا ز ود ور ی سازد.p><p>ز یگر راسم ین ب، ال ندازی ست ه عده ی ز وانان الای پشت ام انها نار رها پنجره ای مسایگان روتمندان ی وند من واندن سرود تصنیف، ز ریچه ی، ال ا ویزان ی نند. هل انه دیه ی ا ه ال ی ندند ه عمولاً سکه، <strong>تخم رغstrongاخه بات، له ند، وراب ا خودچی شمش ست.p><div ><style> .u8877396163db990fdfc08d8743aa5933{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;xwidt:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:#eaeaea;border:0!important;border-left:4px solid #34495E!important;text-decoration:none}.u8877396163db990fdfc08d8743aa5933:active,.u8877396163db990fdfc08d8743aa5933:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.u8877396163db990fdfc08d8743aa5933{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.u8877396163db990fdfc08d8743aa5933 .ctaText{font-weight:bold;color:#E74C3C;text-decoration:none;font-size:16px}.u8877396163db990fdfc08d8743aa5933 .postTitle{color:#141414;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.u8877396163db990fdfc08d8743aa5933:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}style><div >تما خوانید :&nbsp; ازیگرانی ه زود پیر دند ه یدن نها گفت زده ی وید + عکسdiv>div><h4><strong> ستان رستان ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>ر ین ب ر رم باد یزم ا ه فت سته تقسیم ی نند ا اصله ای عینی ر ک دیف ی ینند تش ی زنند.p><h4><strong> ستان ازندران strong><br />ر وستاهای <strong>ازندرانstrong> ر ب چهار شنبه سوری، علاوه رکشتی رفتن سپند ودکردن، نواع شها پخته ی ود ز مله «ش فت ترشی» ه ز فت وع سبزی فت وع ترشی فت وع بوبات ر ن ستفاده ی ود.h4><p><strong> ستان رکزی ر چهارشنبه سوریstrong>p><p>ر ین ستان، علاوه ر راسم آتش بازی، رای مرزش موات قداری <em>رماem> ا کر <strong>پنیرstrong> تهیه ا لوا رست ی نند سرگذر ی یستند ه عابران تعارف ینند. ر هگذر ظیفه ارد ک انه ردارد بل ز وردن، رای مرزش موات یرات هنده، مد سوره ی خواند سپس وراکی ا خورد.p><h4><strong> تهران ر چهارشنبه سوریstrong>h4><p>ر تهران قدیم، وته ای شک ا ز یابان ای طراف مع ی ردند ا تر ه هر ی وردند ر حلات ختلف ی رخاندند. پس ز غروب ورشید، وته ای شک سباب ثاثیه هنه کسته ی ا ه پس ز <strong>انه تکانیstrong> یرون ذاشته ده ود مع ی ردند ا نها تشی رست ی ردند ه مه اید ز وی ن ی پریدند ی واندندسرخی تو ز ن، زردی ن ز تو».p><p>شفشه فت ترقه م ود ما ز مب ا ارنجک ای ستی ه <strong>وجوانstrong>ن مروزی ی سازند ا نفجار نها یشه ای ساختمان ا ه رزه ی فتد، بری بود.p><h4 >تن چهارشنبه سوریh4><p >پیشاپیش غاز انور جنگ جهانی سوم<br /> بیه سازی نفجار ای اره ی<br /> زمایش مب ای تمی<br />ر تو سئول یژه رگزاری راسم بارکp><p >p><p >ا مسال یخوایم اسه چهارشنبه سوری کی ز پرایدامونو تیش زنیم ،<br />تازه اید پوست پسته امو ریزیم توی تیش ه یشتر ُ گیره …<br />لان توجه سطح قتصادی ا دید ا یشتر سئله و شکافم ؟p><p >p><p >خرین سه نبه سال ورشیدی ا ا ر فروختن تش<br /> پریدن ز وی ن ه ستقبال وروز ی ویم<br />سرخی تو ز ن ، زردی ن ز تو<br />شن استانی چهارشنبه سوری بارکp><p >p><p >تو وچه ترقه زدند، پیرزنه م ر ایساده ود فت د ارو و فرین رد<br />و قیقه عد وه ودش ترقه زد ر د مب یدروژنی!<br />پیرزنه فت: ربون د الات ادر راقب اش!p><p >p><p >یا ر غروب خرین سه نبه سال رای ردگیری فکارمان تشی یافروزیم<br /> ینه ا ا سوزانیم زردی اطرات د ا ه تش<br /> سرخی عشق ا ز تش گیریم تش فرت ا ر جودمان اموش نیم !p><p >p><p >تش وشن ردم عهدکردم تا اموش دنش عایت نم<br />یدانم ه نچه یخواهی یرسی را ه ن ربار ک یزم ضافه یکنم!<br />هارشنبه سوریت بارکp><p >p><p >شد «ارشنبه» م ز امداد / دان اغ ه مروز اشیم اد<br />چهارشنبه سوری رامی ادp><p >p><p >وستانی ه عقده حو دن توی لوشون لمبه ده<br />وز وز ماست تا ا ر ودی ودتون و م ور نیدp><p >p><p >داجون<br />ه اری ن مشب ه ز و تیش یپره<br />خ لش ب ه هم گه ستتوبده ه ن اهم پریم!p><p >p><p >تام کروز ، یکلاس یج ، نیفر وپز ، ابرت نیرو ، انی<br />یووید اپرفیلد ، نتونی ابیز ، ود ن قیه ستارگان هان<br />زت واهش یکنیم چهارشنبه سوری راقب ودت اشی !p><p >p><p >چهارشنبه سوری وز لی بارزه ا رامش<br />عصاب ر ما ترقه ازان رامی بارک اد !<br />ستاد وانی دگان هار نبه خر سال !p><p >p><p >مشب ب هارشنبه سوریه یخوام یاد توکه یستی …<br />الون رزویی ه سمون فرستم<br /> رزویم ا م ه گر تمام ردم هر یدانند …<br />توهم گو مینp><p >p><p >است تیش وشن ردم ه خر زمستونه<br />هارشنبه خر سال لب ن تیش ارونه<br />غمهاتو تیش یزنم سرخی تیش ال تو<br />شم سودا ور ه ز عشق یون ن توp><p >p><p >چهارشنبه سوری ر پیش وی است<br />مه دبختی ا ر پشت<br />وزای وش مه ر پیش<br />ه غوغا یکنه تیش !<br />چهارشنبه سوری بارکp><p >p><p >ه قت ری ز و تیش پری !<br />خه تجربه ابت رده گه ر ز و تیش پره ؛ م یکنهp><p >p><p >سوختن غصه ات تو تیش چهارشنبه سوری رزومه !p><p >p><p >سلامتیه ونایی ه راشون ثل تیش چهارشنبه سوری ودیم<br />مه جودمون تو تیش عشقشون سوخت<br />تا ونا ا ادی ز ومون پرن د شن !p><p >p><p >کی ز انتزیام ینه ه قتی ز وی تیش یپرم باب شم ؛<br />خه یگر اقت رارت داره !p><p >p><p >نین فت زرتشت:<br />” ه سوزانید دی ا رآتش ، تا ز تش رون ید یکی”<br />پس تو یز نین ن<br />شنبه سوریت بارکp><p >p><p >هار ا ا چهارشنبه سوری<br />تابستان ا ا فتاب سوزانش<br />پاییز ا ا نگهای تشینش<br /> زمستان ا ا رما لنشین جاق ا یشناسم !p><p >p><p >ک عدد لوار مره ی سایز ۰ ، اه اه یز بی سفید<br />یب ۳۰سانتی ، شتک تیوبلس سه ایه ِی خصوص پرش ز وانع چهارشنبه سوری !<br />وری روشی …<br />عاوضه ا اغ پسته ا یلا ر مال شور + ک روند پراید !p><p >p><p >کی ز انتزیام ینه ه چهارشنبه سوری لوی پای ه انم اردار مب ساعتی ندازن<br /> نم ودمو ی ک رکتی سلوموشن پرشی پرت نم وش<br />لی بل ز سیدن هش نفجر شه صورتم ثل ین نفجارهای تام ری سیاه شه<br /> زل زنم توی وربین تا ن اشم یگه ز ین انتزی ای انفشانانه ز ودم نتشر کنم !p><p >p><p >تق تق تق ش شه، اصلمون م شه<br />یزم فت تیش، وست ارم داییش<br />سیب زمینی ه سیخه، عکس لت ه یخه<br />غماتو یار وتش ن، ینه اری وتش ن<br />وا هاری یشه، سرما راری یشه<br />زردی زت ور شه، ر ی یخوای ور شه<br />پیشاپیش چهارشنبه سوری سال و ـبــارکــــp>div>.<p class="source">نبع : <span>shahrematlab.comspan>p>
چهارشنبه سوری ( از تاریخچه تا متن های باحال ، عکس ، شعر و غذا ) گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات