تاریخ روز ولنتاین - ولنتاین 2017 و سپندارمذگان -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخ روز ولنتاین - ولنتاین 2017 و سپندارمذگان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <dd > کاایران: جموعه: ناسبتها ر یران هان dd> dl> <div >div> <br/> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201771821405448691.html"><div class="mzc"><strong>تاریخ روز ولنتاین - لنتاین 2017 سپندارمذگان strong>div>,روز ولنتاین, تاریخ روز ولنتاین, تاریخ ولنتاین,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: تاریخ روز ولنتاین p>div> p> <p >تاریخ روز ولنتاینp> <p >&nbsp;p> <p > ه زارش کاایران: <strong>تاریخ روز ولنتاین -&nbsp;strong> <strong>لنتاین 2017 سپندارمذگان (روز عشق ایرانی)strong>p> <p ><strong>- 26 همن (14 وریه ) صادف ا روز ولنتاینstrong><br /><strong>- جشن اسفندگان (سپندارمذگان) ا شن ژده یران کی ز جشن های ایرانی ست ه ر وز ۵ سفند رگزار ی ود. بوریحان یرونی ر ثارالباقیه ورده ست ه ایرانیان باستان وز پنجم سفند ا وز زرگداشت زن زمین ی انستند.strong>p> <p >&nbsp;p> <p >*******************p> <p >&nbsp;p> <p >روز ولنتاین - روز ولنتاین 26 همن (14 وریه ) تقریبا کی ز ناسبت ایی ست ه ر سراسر هان رفداران ودش ا ارد، را ه عشق وست اشتن وهبتی هانی ست، عشاق&nbsp; روز ولنتاین ا ا دیه ادن ه کدیگر شن ی یرند.p> <p ><br />فته ی ود ه ر یران استان،یز یست رن پیش ز یلاد وزی وسوم ه وز عشق وده ست. نابع هن ز مله بوریحان شن سپندارمذگان ا ر وز پنجم سفند کر رده ند. لی ا توجه ه تغییر ساختار تقویم یرانی ر زمان یام ه پس ز بوریحان ی زیست، سی ک وزه دن ش اه خست سال ر اهشماری یرانی، عضی نابع ه شتباه تاریخ کر ده یز وز ه عقب ورده ند ه ین ار ادرست ست. زیرا بق نابع هن مانطور ه ز ام ن پیداست ین شن ه وز سپند عنی پنجمین وز اه ز اه سفند شاره ارد. ین وز «سپندارمذگان» ا «سفندارمذگان» ام ارد.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201771821405448691.html">,روز ولنتاین, تاریخ روز ولنتاین, تاریخ ولنتاین,[categoriy]a>div> p> <p >تاریخ روز ولنتاینp> <p >&nbsp;p> <p >&nbsp;ر ین طلب ه یدگاه الب کتر ریعتی ر ورد عشق وست اشتن ی پردازیم:p> <p >&nbsp;p> <p >&nbsp;<strong>تفاوت عشق وست اشتن ز گاه کتر ریعتی!strong><br />* عشق ک وشش ور ست پیوندی ز سر ابینایی<br />ما وست اشتن پیوندی ود گاه ز وی صیرت وشن زلالp> <p ><br />* عشق یشتر ز غریزه ب ی ورد ر ه ز غریزه سر زند ی رزش ست<br />وست اشتن ز وح لوع ی ند تا ر ا ه ک وح رتفاع ارد ، وست اشتن یز نگام ا و وج ی یرد.p> <p ><br />* عشق ر غالب ل ا، ر کل ا نگ ای تقریبا شابهی تجلی ی ود ارای صفات الات ظاهر شترکی ست<br />ما وست اشتن ر ر وحی لوه ی اص ویش ارد ز وح نگ ی یرد ون وح ا ر لاف غریزه ا ر دام نگی رتفاعی عدی عم عطری یژه ویش ا ارد ی توان فت: ه ه ماره ر وحی ، وست اشتنی ستp> <p ><br />*عشق ا ناسنامه ی رتباط یست ذر صل ا عبور سال ا ر ن ثر ی ذارد<br />ما وست اشتن ر رای سن زمان زاج زندگی ی ند ر شیانه لندش وز وزگار ا ستی یستp> <p ><br />* عشق، ر ر نگی سطحی، ا زیبایی حسوس، ر هان ا شکار ابطه ارد. نانچه وپنهاور ی وید: ما یست سال سن ر سن عشوقتان یفزائید، نگاه تاثیر ستقیم نرا ر وی حساستان طالعه نید<br />ما وست اشتن نان ر وح غرق ست یج جذب زیبایی ای وح ه زیبایی ای حسوس ا گونه ی یگر ی یندp> <p ><br />* عشق وفانی تلاطم وقلمون صفت ست<br />ما وست اشتن رام ستوار پر قار سرشار ز جابتp> <p ><br />*عشق ا وری زدیکی ر وسان ست. گر وری طول نجامد عیف ی ود، گر تماس وام ابد ه بتذال ی شد تنها ا یم مید ضطراب یدار پرهیز زنده یرومند ی اند<br />ما وست اشتن ا ین الات ا شنا ست، نیایش نیای یگری ستp> <p ><br />* عشق وششی کجانبه ست. ه عشوق می ندیشد ه یست ک ود وششی اتی ست ز ن و میشه شتباه ی ند ر نتخاب سختی ی غزد ا مواره کجانبه ی اند اه، یان و یگانه ا مانند، عشقی رقه ی زند ون ر تاریکی ست کدیگر ا می ینند، پس ز نفجار ین صاعقه ست ه ر پرتو و نایی ن، هره کدیگر ا ی توانند ید ر ینجا ست ه اه، پس رقه زدن عشق، عاشق عشوق ه ر هره م ی گرند، حساس ی نند ه م ا می ناسند یگانگی ا شنایی پس ز عشق رد وچکی یستp> <p >&nbsp;p> <p >ما وست اشتن ر وشنایی یشه ی ندد ر زیر ور سبز ی ود شد ی ند زین و ست ه مواره پس ز شنایی پدید ی ید ر قیقت ر غاز و وح طوط شنایی ا ر سیما گاه کدیگر ی وانند پس ز شنا دن ست ه ودمانی ی وندp> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201771821405448691.html">,روز ولنتاین, تاریخ روز ولنتاین, تاریخ ولنتاین,[categoriy]a>div> p> <p >تاریخ روز ولنتاینp> <p >&nbsp;p> <p >*و وح، ه و فر، ه مکن ست و فر ا م ر عین و ر ایستی ا حساس ودمانی ودن نند ین الت قدری ریف رار ست ه سادگی ز زیر ست حساس هم ی ریزد سپس عم ویشاوندی وی ویشاوندی رمای ویشاوندی ز سخن فتار هنگ لام کدیگر حساس ی ود ز ین نزل ست ه اگهان، ودبخود، و مسفر ه شم ی ینند ه ه پهن شت ی رانه هربانی سیده ند سمان صاف ی ک وست اشتن ر الای سرشان یمه سترده ست فق ای وشن پاک صمیمی یمان ر رابرشان از ی ود سیمی رم طیف مچون وح ک عبد تروک ه ر حراب پنهانی ن، یال اهبی زرگ قش ر زمین ده زمزمه رد لود یایش ناره تنها غریب نرا لرزه ی وردp> <p ><br />وست اشتن ر حظه پیام لهام ای تازه سمانهای یگر سرزمین ای یگر عطر لهای رموز انبخش وستان ای یگر ا همراه ارد ود ا، ه هر عشوه ی ازیگر یرین وخ ر حظه، ر سر وی ین و یزندp> <p ><br />*عشق، نون ست نون یزی ز رابی پریشانی همیدن ندیشیدن یست<br />ما وست اشتن، ر وج عراجش، ز سر د عقل راتر ی ود همیدن ندیشیدن ا یز ز زمین ی ند ا ود ه له لند شراق ی رد.p> <p >&nbsp;p> <p >p> <p >funsara.comp> <p >&nbsp;p> div>  section> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاریخ روز ولنتاین - ولنتاین 2017 و سپندارمذگان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تاریخ روز ولنتاین سال 2017 , تاریخ ولنتاین به شمسی , تاریخ روز ولنتاین , روز ولنتاین 2017 , ولینتاین 2017

تاریخ روز ولنتاین - ولنتاین 2017 و سپندارمذگان گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات