ولنتاین 2017 -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ولنتاین 2017 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <dd > کاایران: جموعه: ناسبتها ر یران هان dd> dl> <div >div> <br/> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201771716251420781.html"><div class="mzc"><strong>لنتاین 2017 strong>div>,ولنتاین, روز ولنتاین, 14 فوریه روز ولنتاین,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: لنتاین 2017 p>div> p> <p >روز ولنتاین، روز عشاق ا وز عشق رزیp> <p > ه زارش کاایران: <strong>روز ولنتاین <br />strong>p> <div >ر شورهای روپایی مریکائی ادن کلات ه عنوان دیه روز ولنتاین ز هرت اصی رخوردار ست. تزئین کلات پختن نواع ن یز ز داب ین وز ه مار ی ود.div> <p ><strong>تاریخ روز ولنتاین -&nbsp; لنتاین 2017 سپندارمذگان (روز عشق ایرانی)strong><br /><strong>- 14 وریه (26 همن ) صادف ا روز ولنتاینstrong><br /><strong>- 5 سفند صادف ا شن سپندارمذگان، روز عشق ایرانیstrong>p> <p >---------------------------------------------p> <p ><strong>روز ولنتاینstrong>p> <p >روز ولنتاین، (روز عشاق ا وز عشق رزی) ر رهنگ سیحی سده ای یانه سپس رهنگ درن غربی وز براز عشق ست. ین ناسبت ر سال ر وز ۴ وریه (۲۵ همن اه عضی سال ا ۲۶ همن اه) رگزار ی ود. سابقهٔ تاریخی روز ولنتاین ه شنی ه ه فتخار دیس لنتاین ر لیساهای اتولیک رگزار ی د، از ی ردد. روز ولنتاین رگرفته ز سنن وم استان سیحیت ی اشد.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>فسانه لنتاینstrong><br />تاریخچه امل قیق لنتاین ر ست یست نچه ز پیشینه ین وز ی انیم ا فسانه رآمیخته ست. مروزه لیسای اتولیک ه ین تیجه سیده ست ه داقل سه دیس ه ام النتین ا النتیوس جود اشته ند ه مگی ه تل سیده ند، ه مین لیل ندین فسانه سعی ر ازگوئی تاریخچه ین ئین ارند.p> <p >&nbsp;p> <p >بق ک فسانه شهور ر سده سوم یلادی، ر وم استان ر وران رمانروایی لاودیوس وم شیشی ه ام النتین ی زیسته ست. لودیوس عقیده اشت ردان جرد سبت ه نانی ه مسر رزند ارند سربازان نگجوتر هتری ستند. ز ین و زدواج ا رای ردان وان امپراتوری روم دغن ی ند. النتین عتقد ود ه ین کم اعادلانه ست؛ ذا خفیانه عقد سربازان ومی ا ا ختران حبوبشان اری ی رد. نگامی ه لاودیوس ین مر ا ریافت، النتین ا ه رگ حکوم رد.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201771716251420781.html">,ولنتاین, روز ولنتاین, 14 فوریه روز ولنتاین,[categoriy]a>div> p> <p >النتین دیس ریدانشp> <p >&nbsp;p> <p >فسانه یگر ی وید اید شیش النتین ه علت جات ادن راری ادن سیحیان ز زار کنجه ومیان شته ده اشد. طابق ک فسانه، شیش انتین ود عاشق ختر زندانبانش ده خستین ارت لنتاین ا ود و بل ز رگش رای ن ختر رستاد ر ن وشت «ز رف النتین تو».p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>پیشینهٔ تاریخی لنتاینstrong><br />کشیش ولنتاین حتمالاً زمانی دود سال ۲۷۰ یلادی ه تل سیده ست. ر الی ه رخی ر ین أیند ه روز ولنتاین، سالگرد رگ ا ه اکسپاری النتین ست، روه یگر عتقدند لیسای اتولیک ه نظور سیحی سازی ک سنت استانی شرکانه وپرکالیا ه ر وم رسوم وده، ین تاریخ ا رگزیده ست. تا واخر رن پنجم یلادی ر امپراتوری روم شن وپرکالیا مناسبت اروری رگزار ی د. ر سال ۹۸ یلادی، پاپ لازیوس کم رگزاری شن وپرکالیا ا منوع رد. ی وز ۴ وریه ا ه عنوان روز ولنتاین علام رد، تا ا عمال شرکانه قابله ند.p> <p >&nbsp;p> <p >ر سده ای یانه روپا، خصوص ر نگلستان رانسه، النتین کی ز حبوب ترین دیسان وده ست. خصوص مزمانی روع فت یری پرندگان ا روز ولنتاین، ین اور ا ه روز ولنتاین واقع روز عشاق ست، تشدید رد.p> <p >&nbsp;p> <p >دیمی ترین ادبود النتین ه مروز ر ست ی اشد، ربوط ه ارلز، وک ورلئان ست. ی ه ر پی کست ر برد جینکورت ر رج ندن زندانی ود امه ی ا ر سال ۴۱۵ رای عشوقه ش وشت ه کنون ر جموعه ستنویس ای تابخانه ریتانیایی گهداری ی ود.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>هرهای نسوب ه النتین دیسstrong><br />ر ساس اورهای نونی، قایای النتین دیس ه ر سده ۹ یلادی ر برستانی استانی ر یتالیا شف د م کنون ر سه هر م، وبلین لاسگو گهداری ی ود. خشی ز ین قایا پس ز نتقال ه ک تابوت لایی توسط پاپ رِوری انزدهم ه لیسای اتولیک ایت رایر ر وبلین پایتخت مهوری یرلند هدا د. خش یگری ز ین قایا ه فته ی ود امل ستخوان ای النتین دیس ست توسط ک انواده تمول رانسوی ر سده وزدهم ه لیسای رانسیس قدس ر هر لاسگو ر سکاتلند نتقل د.p> <p >&nbsp;p> <p >ارج ز لقه ای ذهبی ز ردم عادی متر سی ز جود ین قایا ر هر طلاع اشت تا ینکه ر سال ۹۹۹ تصمیم ه نتقال ین قایا ه لیسای یگری ه ام The Blessed John Duns Scotus رفته د. ین قدام توجه ستردهٔ سانه ا ه بع ن عموم ردم ا ه نبال اشت ه وری ه هر لاسگو ه اطر یزبانی لنتاین دیس «هر عشاق» قب رفت ز سال ۲۰۰۲ ین هر ر روز ولنتاین یزبان ستیوالی ه ام «ستیوال عشق» ی اشد.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201771716251420781.html">,ولنتاین, روز ولنتاین, 14 فوریه روز ولنتاین,[categoriy]a>div> p> <p >بق تحقیقات ز ر۱۰ رد تنها ک فر ر روز ولنتاین حساس فسردگی تنهایی یشتر ی ندp> <p >&nbsp;p> <p ><strong>سوم روز ولنتاینstrong><br />ز دایای رسوم روز ولنتاین دایای کلاتی ا ی توان ام رد.<br />ر شورهای روپایی مریکائی ادن کلات ه عنوان دیه روز ولنتاین ز هرت اصی رخوردار ست. تزئین کلات پختن نواع ن یز ز داب ین وز ه مار ی ود.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>روز ولنتاین ر یگر رهنگ اstrong><br />رخی ر نند ه النتین راتر ز سنتی غربی ست ه پیش ز ین ر سیاری شورهای هان وجود وده ست. ر شور ین، وزی شابه لنتاین وجود ست ه تحت عنوان «ب فت ا» امیده ی ود. رابر ا فسانه ی ینی، پسر اوچران ختر افنده، ر فتمین وز فتمین اه ز تقویم مری ر سمان ا کدیگر لاقات ردند. خرین «بِ فتها» ر ۳۰ وت ۲۰۰۶ ود. وایتی یگر ز ین وز ا ندکی تفاوت سبت ه ین، ر اپن یز وجود ست ه ز ن ه عنوان «تاناباتا» اد ی ردد رابر ا فتم وئیه تقویم ورشیدی ست. ر شور صر، وز عشق یگری وجود ست ه رابر ا وامبر ر سال ست. ر ره نوبی، ر ۱ سامبر رسال، وزی تحت عنوان «وز پِپِو» وجود ست ه ر ن زوج ای وان دایایی ه کدیگر تقدیم ی نند.p> <p >&nbsp;p> <p >ر یران استان و شن ز هاتی ا لنتاین شابهت اشته ست. کی شن هرگان ه ر انزدهم هر اه رگزار ی ده ر ن ردم ه کدیگر دیه ی اده ند یگر جشن اسفندگان ا سپندارمذگان وده ه پنجم سفند رگزار ی ده ردان ه مسران ود دیه اده ز نها تجلیل ی رده ر تخت ی شانده ند. (م کنون عضی ز زرتشتیان یران، وز سپندارمذ (پنجم) ز اه سپندارمذ (سفند) ا وز ۲۹ همن وز شن سپندارمذگان ی انند.)p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>نتقادها ه روز ولنتاینstrong><br />رخی ز علمای سلمان خصوص ز هل سنت ز ن و ه ین ک سم ومی سیحی ست زرگداشت ن ا دعت مرده رام انسته ند.<br />روهی یز وز النتین ا ه علت ترویج صرف رایی تقبیح ی نند. ین فراد نبشی ا ه ام د لنتاین رایی یجاد رده فراد ا تشویق ه هدای دایای رزان ا ایگان ی نند. ز ید رخی ر یران یز لنتاین ظهر تجمل رایی صرف رایی ده ست. ه ظر ن ا وانان یش ز نکه ه براز حبت پردازند ه رزش ادی دایا توجه ارند؛ ذا دیه سیار رانقیمت ا ظهر علاقه ی پندارند.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201771716251420781.html">,ولنتاین, روز ولنتاین, 14 فوریه روز ولنتاین,[categoriy]a>div> p> <p >ز دایای رسوم روز ولنتاین دایای کلاتی ا ی توان ام ردp> <p >&nbsp;p> <p ><strong>کته ایی الب رمورد روز ولنتاینstrong><br /><strong>1-strong> ر رون سطی ختران غذاهای عجیب غریب ی وردند ا ین عتقاد ه مسر ویاهای ود ا پیدا واهند رد مچنین گر وستی زدیکی ین و رف جود اشت مدیگر ا لنتاین صدا ی ردند.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>2-strong> روز ولنتاین هترین تعطیلات رای ل روشان ر سرتاسر هان ناخته ده ست رزش ادی رابر ۵ یلیارد لار ر ین وز صرف تهیه ادو رای براز عشق ی ود.<br /><strong>3-strong> سالانه دود ۸۹ یلیون اخه ل ر روز ولنتاین ر مریکا روخته ی ود ه ۱۰ یلیون اخه ن ُز رمز ی اشد، الب ست دانید، مریکا ه ور اص رای روز ولنتاین زکلمبیا کوادور ل ُز ارد ی ند.p> <p ><br /><strong>4-strong> ۳ رصد ز قایان تنها ۲۷درصد ز انم ا ر روز ولنتاین اخه ل ی رند، دا ز ۵ رصد ز انم ا ه راین وز رای ودشان، ادر ا خترانشان ُ ی رند.<br /><strong>5-strong> ر واخر سال ۸۰۰ یلادی ولین سته کلات خصوص رای روز ولنتاین توسط مپانی Cadbury ه ازار عرضه د. سالانه دود ۳۵ یلیون عبه کلاتی لب کل ر ین وز ریداری ی ود تنها رامریکا دوداً ک یلیارد لار کلات روخته ی ود.p> <p ><br /><strong>6-strong> دود ۰ رصد زازدواج ایی ه رطول سال نجام ی ود عنی دود ۰۰، ۲۲۰ زدواج قط ر روز ولنتاین صورت ی یرد.p> <p ><strong>7-strong> تعداد اخه ل ُز رمز ر روز ولنتاین عنایی اص ارد. اخه ل ه عنی عشق ر گاه ول ۰۸ اخه پیشنهاد زدواج ا نتقل ی ند هم نین رنگ ها عانی اص ود ا ارند رای ثال ُز رمز ه عنای عشق حترام، اخه ل صورتی ه عنای ین ست ه وقات وشی ا ا م ارید. ُز سفید ه عنای دردانی ست.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>8-strong> رچه روز ولنتاین وز ادی یجان ست، تحقیقات شان ی هد ۰ رصد ز فراد وضعی نفی سبت ه ین وز ارند. بق تحقیقات زهر۱۰ رد تنها ک فر ر ین وز حساس فسردگی تنهایی یشتر ی ند.p> <p >&nbsp;p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>ردآوری : خش رهنگ نر یتوته<br />strong>p> <p >&nbsp;p> <p ><br />strong>p> <p >fa.wikipedia.orgp> <p >bartarinha.irp> div>  section> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ولنتاین 2017 شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شکلات ولنتاین 2017

ولنتاین 2017 گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات