مذهب در ایتالیا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مذهب در ایتالیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <h2 > کاایران: طالبی پیرامون ذاهب یتالیا دیان ترویج ده ر نh2> <p dir="RTL"><strong>ذهب ر یتالیاstrong>p> <p dir="RTL"><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201742919404326641.html"><div class="mzc"><strong>ذهب ر یتالیا strong>div>,مذهب در ایتالیا,ایتالیا,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: ذهب ر یتالیا p>div>p> <p dir="RTL"> ه زارش کاایران: <strong>ذهب ر یتالیاstrong>p> <p dir="RTL">ختصاصی یست ستون:&nbsp;p> <p dir="RTL"><strong>یتالیا strong>شوری سیحی ی&zwnj;اشد، ر دود 88 رصد ز معیت ن ابسته ه لیسای اتولیک ومی ستند، گرچه تنها ر دود ک سوم ز ینان ود ا ز ظر<strong> ذهبیstrong> "عال" ی&zwnj;ینند.p> <p dir="RTL">کثریت نبش&zwnj;ای ذهبی لسفی نیا ارای لیساها کان&zwnj;ای تجمع ر هرهای زرگ ناطق پر فت&zwnj;آمد ی&zwnj;اشند، ز مله لیساهای مریکایی ابسته ه لیسای نگلیس.p> <p dir="RTL">یگر روه&zwnj;ای <strong>ذهبی ر یتالیاstrong> امل یش ز ک یلیون سلمان، 700000 سیحی رتدکس رقی، 550000 پروتستان نجیلی، 235000 هود هوه، 45000 هودی لیسای نجیلی الدنزیِ یگر روه&zwnj;ای وچک مچون رقه تعمیددهندگان پروتستان سویسی ر پیدمونت، ه علاوه ماری نجمن لبانیایی رتدکس رقی ر ناطق نوبی یتالیا. رچند ق زادی عبادت تحت انون ساسی یتالیا تضمین ده ست، رخی رقه&zwnj;ای فراطی منوع ی&zwnj;اشند.p> <p dir="RTL"><strong>یتالیا strong>یراث <strong>ذهبیstrong> نحصربه&zwnj;ردی ا اراست 2000 سال سیحیت ر ر نبه ز زندگی یتالیایی فوذ رده ست. هر اتیکان (ربرگیرنده 116 کتار ا معیتی دود 0) ر سال 1929 ساخته د یالتی ستقل ودمختار (وچکترین ر نیا) ر اخل هر م ست.p> <p dir="RTL"><strong>اتیکانstrong>p> <p dir="RTL"><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201742919404326641.html">,مذهب در ایتالیا,ایتالیا,[categoriy]a>div>p> <p dir="RTL"><strong>ذهب ر یتالیاstrong>p> <p dir="RTL">&nbsp;p> <p dir="RTL">اتیکان انه کومت لیسای اتولیک ومی پاپ (یل پاپا ا پاپ علیهبر وحانی اتولیک ای ومی ر نیا ی&zwnj;اشد. علاوه ر یروهای افظ صلح ود، ارد سویسی، اتیکان داره پست، وزنامه ادیو یستگاه&zwnj;ای تلویزیونی ود ا ارا ی&zwnj;اشد. مچنین سکه تولید رده (ا تصویر پاپ) تمبر اپ ی&zwnj;ند.p> <p dir="RTL"><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201742919404326641.html">,مذهب در ایتالیا,ایتالیا,[categoriy]a>div>p> <p dir="RTL">لیسای اتولیک ز فوذ ابل توجهی رخوردار ست تا دی ه وجب ک سنت تاریخی ه لیسای م ا ه عنوان ابتی ر کومت سازماندهی زندگی عمومی یده ست. ه ور سنتی وابط زدیکی ین ولت لیسای اتولیک جود اشته ست ه ر رکز امعه <strong>یتالیاstrong> درت سیاسی رار ارد.p> <p dir="RTL"><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201742919404326641.html">,مذهب در ایتالیا,ایتالیا,[categoriy]a>div>p> <p dir="RTL">ما پیمان&zwnj;امه سمی ه ر سال 1984 ه مضا سید ه قام لیسا ه عنوان ذهب سمی شور اتمه اد، موزش ذهبی جباری ر دارس عمومی ا ز یان رداشت مک&zwnj;ای الی ولت ه لیسا ا اهش اد.p> <p dir="RTL">ر هر ا وستایی ست&zwnj;م ک لیسای اتولیک ارد گرچه تنها ر دود ک هارم مردم ایتالیا ه ور نظم ر راسم عشاء بانی ضور پیدا ی&zwnj;نند، یش ز رصد غسل تعمید اده&zwnj;ده&zwnj;ند، وز دیسین، یین&zwnj;ای عشاء بانی شنواره&zwnj;ای ذهبی حبوب انده&zwnj;ند کثریت یتالیایی&zwnj; ا ترجیح ی&zwnj;هند ر لیسا زدواج نند. چه&zwnj;ا عمولا ولین یین عشاء بانی ود ا (زمانی ه ه عضویت امل لیسای اتولیک ر ی&zwnj;یند) ر سن 8 ا 9، عمولا ر اه وریل ا ه ه تاریخ همی ر زندگی ن&zwnj;است ی&zwnj;یرند.p> <p dir="RTL"><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/news201742919404326641.html">,مذهب در ایتالیا,ایتالیا,[categoriy]a>div>p> <p dir="RTL">قتی ز ک انه عبادت ر یتالیا یدن ی&zwnj;نید، اید ز پوشیدن لوارک، امن وتاه ا تاپ&zwnj;ای تن&zwnj;ما ودداری نید، گرچه ه درت پیش ی&zwnj;ید ه خول ما ا د نند ا ز ما خواهند ه حل ا ترک نید (ه ز ر سَت پیتر اقع ر م ه انوان ی&zwnj;ایست انه&zwnj;ای ود ا پوشانند).p> <p dir="RTL">ترجم: پارمیس قدمیانp>td>tr> table> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
مذهب در ایتالیا گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات