خوردن آجیل در عید نوروزآری یا نه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خوردن آجیل در عید نوروزآری یا نه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وردنa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">جیلa> ر عید وروزآری ا هstrong>span>p> <p><br />خیراً رباره <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وردنa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">جیلa> ، زیاد حث ی ود زیرا انه ایی ثل <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">جیلaنابع وبی ز سیدهای ربی روری ی اشند.رحالیکه ر عضی ز تاب ا فته ی ود <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وردنa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">جیلa> ا حدود رده ا ز ن پرهیز نید.p> <p>طالب ین ونه تاب ا ، رباره عدم صرف <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">جیلaامل ال فراد زیر ست...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>وردن جیل ر عید وروزآری ا ه strong>div>خوردن آجیل در عید نوروزآری یا نهp> <p>1- سانی ه خواهند زن ود ا اهش هند.p> <p>2- یابت ود ا نترل نند.p> <p>3- ربی ون ( لسترول) ود ا اهش هند.p> <p>4- سانی ه یش ز یاز دنشان، نرژی ریافت ی ارند.p> <p>ین ونه فراد اید صرف جیل ا حدود احتی ز وردن ن، ودداری نند زیرا ربی ا شرده ترین نبع نرژی ستند( عنی ا قدار م، نرژی زیادی ه دن ی سانند).گر ی واهید زن ود ا اهش هید ایستی صرف وغن ا ربی ای ضافه ده ه غذا غذاهای پر رب ا حدود  نید.p> <p>تمامی انه ا ارای قدار زیادی پروتئین، ملاح، یتامین، یبر نگدانه ای یاهی ستند. مچنین وغن ای یاهی ربوهیدرات وجود ر نها، نبع نرژی وبی هت یاز ودکان ی اشند.p> <p>انه ایی ثل جیل، زیتون، رت، پنبه انه، انه تان وبیای سویا ارای قادیر زیادی ربی ای غیر شباع ند انه( پلی) ونو( ا ک اند و انه) ی اشند.p> <p>ربی ای غیر شباع پلی یز قادیر ختلفی ز اسیدهای چرب ضروری مگا -3 مگا-6 ا ارند.اسیدهای چرب غیر اشباع ، اعث اهش لسترول ون ی وند. مچنین صرف اسیدهای چرب غیر اشباع ر زنان اردار اعث رتقای ریب وشی تکامل سیستم عصبی ودکان ی ود.قادیرمناسب افی ر ک ز ین انه ا، 1 تا 3 اشق غذا وری ر وز ست .p> <p>ر اشق غذا وری جیل، 100 الری نرژی ارد ر1 پوند( تقریباً 450 رم) ادام زمینی ارای 2200 الری نرژی ست . ه مین لیل ه سانی ه صد اهش زن ا ارند توصیه ی ود ز وردن جیل پرهیز نند.p> <p>رای یشتر فراد ، وردن تنها 1 اشق غذا وری ادام زمینی ا ادام ور شکل ست. ما هتر ست زیاد جیل خورید تی وردن انه ای عم هنده ی ثل نجد، شخاش، زیره سیاه سبز، ازیانه ا انه ای اقد عم ثل انه تان ا حدود نید.p> <p>لبته ی توان فت جیل ور رای رزش ای سخت ولانی دت ، ثل وچرخه سواری دویدن، وردنی طلوبی ست زیرا ه سانی مل ی ود قدار ابل توجهی  نرژی تراکم ارد مچنین مک نها ایعاتی ه ه مراه ن وشیده ی ود ، دن رزشکار ا ز م بی(هیدراته دن) فظ ی ند .p> <p>نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله خوردن آجیل در عید نوروزآری یا نه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عید آجیل

خوردن آجیل در عید نوروزآری یا نه گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات