آداب ورسوم نوروز در باکو - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آداب ورسوم نوروز در باکو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="داب" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">دابa>a> رسوم <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa>a> ر اکوstrong>span> <br /> <br />مهوری ذربایجان تنها شور غیرفارسی زبانی ست ه ولت ن، عید <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa>a> ا عید لی ناخته ست.<br />مروزه <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa>a> ر شور ذربایجان سیار فصل ا کوه رگزار ی ود باهت زدیکی سنت ا یین ای <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa>a> ن شور ه <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa>a> یران یش ز یگر شورهای مسایه ست.<br />ر فته پیش ز <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa>a> ر هر اکو نب وش زیادی ه شم ی ورد. رده ا تیرهای راغ رق ا نگ ی نند، یدان ای هر لکاری ی وند، مه ا نگ و ه ود ی یرد سیاری ز غازه ا ر یترین ای ود ک سینی سبزه ی ذارند...<br />p> <p style="text-align: center;"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html"><div class="mzc"><strong>داب رسوم نوروز در باکو strong>div>[categoriy],آداب,نوروز,آکاایرانa>p><p>ر زدیکی یستگاه اه هن اکو ه ه ن اغزال ی ویند، سبزه، همترین ماد هاری، ه غازه ل روشی لوه اصی اده ست. ل روش صدها سبزه ا ا سلیقه یده نها ا تزئین رده شتریان زیادی ا ه سوی ود لب ی ند. ذری ا ه سبزه «سمنی» ی ویند مچون یرانیان ز ند فته پیش ز عید ه تهیه ن ی پردازند. ما ز ند هه پیش ه ین سو، وان ترها ه ای سبز ردن سنتی سمنی ر انه، ه ریدن ن سنده ی نند.<br />یرینی ای نگارنگ نب وش ارکنان یرینی پزی ای اکو یز ویای سترش عالیت نها ر ین وزهاست. ز ین یرینی ای وناگون، و وع ن یژه <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa>ند عمدتاً ر ین وزها تهیه ی وند: کر وره اقلوا. اقلوا ه نواع ن ر شورهای یگر یز افت ی ود کی ز جزاء هم سفره <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ر اکوست. کر وره ه طاب باهت ارد لی ند رابر زرگتر ز ن ست.<br />ز یین ای یگر <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ر مهوری ذربایجان انه تکانی ست ه ر وزهای بل ز عید، مچون یران ا مک مه عضای انواده نجام ی ود. ر انه اید ر وزهای <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> رای همان ای سرزده ماده اشد. ر ذشته ردم ز سبزه سبز رده ود سمنو رست ی ردند. سمنو ا یز«صفهان لواسی» ا لوای صفهان ی امند.<br />چهارشنبه سوری یز ر ذربایجان رگزار ی ود ه ن هارشنبه ق امی ی ویند. ردم ر ذربایجان ه ای خرین هارشنبه سال، نچنان ه ر یران رسوم ست، هار هارشنبه اقی انده ز سال ا ه عنوان ماد ب، اد، اک تش شن ی یرند. «پروفسور بی ف» ه طالعات زیادی رباره <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> رده، عتقد ست ه راسم ین هارشنبه ا ز وزگاران پیش اقی انده نبه ی لسفی ارد.<br />و ر ین اره ی وید: «ین عید لی ه فرینش نسان ربوط ست. رک نسان ز ستی ا هار عنصر ب، اد، اک تش پیوند ی ورد. ز ک اه انده ه عید <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ر هارشنبه ای خر سال شن ا راسم ختلفی رگزار ی د ه تا ه مروز اقی انده ه ا م سیده ست.»<br />ا جود ین مروزه ز ین ین هار هارشنبه تنها هارشنبه ق امی ست ه ا کوه زیاد رگزار ی ود. ر ام ین وز ر وچه ای اکو خصوص ر حله یچری هر وته ای زرگ تش فروخته ی ود پسرها خترها ز وی ن ی پرند. ین راسم ا نکه ر وره ایی ز کومت وروی منوع وده، لی تا مروز ه وبی فظ ده ست.<br />اور ه تش ه عنوان عنصری پاک ننده رای ور ردن ر، ز ذشته ر رهنگ ای ختلف جود اشته ست. ر یران استان یز تش عنصری قدس وده ستایش ی ده ست.<br />ر عضی راسم ین عید، علائم زرتشتی ود ا شان ی هد. فروختن تش پریدن ز وی ن وشن ردن مع ز مله ئین ای زرتشتی ست ه ه ا سیده. دین سبب زرتشتیان تصور ی نند ه ین شن تنها ز نِ نان ست. عد ز آتش بازی عضی چه ای ذری «پاپاق تماق» ی نند ه بیه راسم الگوش ر یران ست.<br />ر راسم «پاپاق تماق» ا لاه ردانی کثراً پسرها رکت ارند. نها رِ انه مسایه ا ی زنند صاحب انه ر لاه نها یزهای وردنی انند کر وره، اقلوا، ندق، سیب کلات ی ذارد.<br />عضی ختران یز ر ین ب الگوش ی یستند ه ه زبان ذری «ولاخ الی» ی ویند. نها خفیانه ه سخنان مسایه وش ی هند ن ا نین تفسیر ی نند: «ن پیش مسایه ال وش یستادم نیدم ه ادری ه چه ش ی فت راغ ا ا وشن ن. رگشتم ز ادرم پرسیدم تعبیرش یه؟ ادرم فت ه سال و ا وشنایی روع ی ه. تو ی نیدی؟»<br />عدازظهر وز خر سفند ا یستم ارس، وز پیش ز <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزaورستان ای اکو ملو ز سانی ست ه ه تعداد فتگانشان، سینی ای سمنو ر ست ارند. ر وی عضی ورها و ا سه سینی سبزه ذاشته ده ه شانه ین ست ه انواده ای ندی ز ویشان نجا ضور افته ند. نظره ورستان ر ین وز یرت نگیز ست، ویی ذری ا ردگان ویش ا یز ر شن <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> رکت ی هند.<br />ر ب پیش ز <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> مه فراد انواده، ر انه کی ز زرگترها مع ی وند ام ا ا م ی ورند. همترین صلی ترین وراک <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ر ذربایجان اهی ست ه اید تماً سر سفره اشد. وی سر اهی لقه ی رار ی هند ه ن ا اید زرگترین ختر م خت انواده ر نگشت ود ند. راساس اورهای ردم، ین ار ختر ا وشبخت ی ند.<br />سفره <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ذربایجانی ا ا سفره <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> یرانی ا تفاوت ارد ر زمان اضر ر ن فت سین، فت ین ا فت یم جود دارد ما ر دام ز جزا ن عنی اصی ارد.<br />ر وره تحاد وروی سابق، <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ذری ا وره ای ختلفی ا ذرانده ست. ر وایل خصوص ر وره ستالین ن ا ه لی منوع ردند؛ ر وره عد ه صورت شروط زاد د تا الاخره ر هه شتاد یلادی ه لی زاد شن لی علام د. ما ردم ن ا ر ذشته گونه رگزار ی ردند مروز گونه رگزار ی نند؟<br />ر وره وروی <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> تنها ر حیط انواده رگزار ی د، لی ین راسم یچگاه ا کوه بود، ا ین مه ر ن زمان ه اطر ضع قتصادی هتر، مه ردم توان شن رفتن اشتند. ر زمان اضر ین عید ز رف ولت پذیرفته ده ک شن سمی ست دین هت ر حیط عمومی ا وسیقی قص زیاد رگزار ی ود.<br />گرچه <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ر سال ای خیر وباره شن رفته ی ود لی ر سال ای کومت وروی، مچنانکه شاره د، ردم رای رگزاری راسم <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> چار شکل ی دند. ا جود ین پروفسور بی ف عتقد ست ه هبران حلی ن زمان زب مونیست ر رگزاری ین شن گهداری ن ر ن سال ا قش اشته ند. و ی وید: «ر سال ۹۶۶ کومت وروی سابق جازه رگزاری راسم <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ا صادر رد ین کی ز ویدادهای ه اد اندنی شور است. مین ا فتنی ست ه ر ن زمان نشی میته رکزی سئول یدئولوژی زب مونیست ذربایجان (عشقعلی ربانف) ز ین رار کومتی ستفاده رد توانست <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ا ا کوه تمام ر زار ند.»<br /><span style="color: #ff0000;">● شن <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> جند ر ناره سیحونspan><br />رچند تجلیل <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ر وران وروی پیشین ر تاجیکستان ا حدودیت وبرو وده ست، لی ردم ین شور توانسته ند شن <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ا ه عنوان خشی ز رهنگ یراث یاکان ود تا ه مروز فظ ند.<br />تجلیل <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ه ر تاریخ ردمان ریایی سابقه ند زار ساله ارد، رای ردم تاجیکستان، ک شن لی سنتی حسوب ی ود. <a title="وروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/eide42.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وروزa> ه صورت سترده - ه ز سوی ولت ه ز سوی ردم - ز ریق رگزاری حافل جرای سنن یژه تجلیل ی ود. <br /> <br />نبع:یستا<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آداب ورسوم نوروز در باکو شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زندگی در باکو , باكو در نوروز , نوروز در باکو , نوروز در باگو

آداب ورسوم نوروز در باکو گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات