جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن + عکس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن + عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html"><div class="mzc"><strong>جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن + عکس strong>div>,جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن, آداب و رسوم, جشن های مردم ژاپن,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div> p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;">کوفه ای رخت یلاس ر اه ای ارس وریل کوفا ی ود.p> <p style="text-align: justify;"><br /><a class="hlink" title="کوفه ای یلاس" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html" style="text-decoration:none;color:#000000">کوفه ای یلاسa> ه اپنی ا ه ن ساکورا ی ویند ین اههای روردین ردیبهشت کوفا ی وند ناظر دیعی ر هرهای اپن لق ی نندp> <p style="text-align: justify;">ساکورا (ه اپنی: クラ Sakura) امی ست ه ردم اپن، رخت یلاس ا ه ن ی وانند. مچنین ه کوفهٔ رخت یلاس یز ه ختصار ساکورا فته ی ود. ساکوراها م ر بیعت ه صورت ودرو م ه صورت پرورشی جود ارند. یشتر ونه ای رختان ساکورای پرورشی ا ساکوراهای زینتی تشکیل ی هند.p> <p style="text-align: justify;">ساکورا ر ساله ین اه ای ارس وریل کوفا ی ود. ه علت همیتی ه ین ویداد ر رهنگ ردم اپن ارد زارش ای ربوط ه رجهٔ از دن کوفه ا ر وزه ر خبار ه طلاع عموم سانده ی ود. سرعت رکت ط کفتن کوفه ا ز نوب تا مال اپن ۲۰ تا ۲۵ یلومتر ر وز ست.p> <p style="text-align: justify;"><br />ساکوراهای زینتی ز ظر زیبایی ل یفیت الایی ارند ما کوفه ا عمولاً تبدیل ه یلاس می وند ا ر صورت تبدیل دن، یفیت ازم ا رای عرضه ه ازار دارند. ه غیر ز اشت ین رخت هت ذت ردن ز زیبایی ن، ز زمان ای سیار هن تا نون، علاوه ر یوه، ز ل رگ ساکورا یز ه عنوان ادهٔ غذایی ستفاده ی ود. عمر رختان ودروی ساکورا سیار ولانی ست.p> <p style="text-align: justify;">عمر تک رختی ه ام یندای-زاکورا ر ستان اماناشی ر دود ۲۰۰۰ سال رآورد ده ست. اپنی ا ز یرباز ه کوفهٔ یلاس تماشای ن همیت اصی ی ادند ن ا ل سرسبد تمامی ل ا ی انند. ه ور سنتی کوفهٔ ساکورا ل لی شور اپن ه مار ی ید ر عر دبیات ین شور ایگاه اصی ارد. اپن ز ظر تعداد تنوع رخت ای یلاس غنی ترین شور نیاست. مروزه ر ین شور جموع تعداد ونه ، قم ژادهای ساکورا ه دود ۰۰ وع سیده ست.p> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html">,جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن, آداب و رسوم, جشن های مردم ژاپن,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div> p> <p style="text-align: justify;">اپنی ا ر ساله ر صل هار ا وستان ود کی ز دیمی ترین شنواره ای ود ا زیر کوفه ای رخت یلاس شن ی یرند. رای اپنی ا، وییدن اگهانی کوفه ای یلاس ا زیبایی ثال زدنی لبته زودگذرشان مادی ز اهیت ذرای زندگی ست. ز نجایی ه ب وا ر اپن یلی ابل پیش ینی یست، نابراین ر ساله پیش ینی صل را سیدن کوفه ای یلاس ر ین شور نبه لی ارد تی رم فزاری یر رای ین ار راحی ده ست.p> <p style="text-align: justify;">ما قتی صل کوفه ای یلاس ا ر زبان اپنی (ساکورا) را ی سد، ردم رای ستفاده ز زیبایی ن ا ضور ر بیعت شن ی یرند ر ن ز نواع غذاهای اپنی تا باب ای ختلف مچنین ترشی کوفه ای یلاس ی ورند. ر زبان اپنی شن کوفه ای یلاس ه "انامی" عروف ست.p> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html">,جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن, آداب و رسوم, جشن های مردم ژاپن,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div> p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><a class="hlink" title="جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html" style="text-decoration:none;color:#000000">جشن شکوفه های گیلاس در ژاپنa>p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"> p> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html">,جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن, آداب و رسوم, جشن های مردم ژاپن,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div> p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"> p> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html">,جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن, آداب و رسوم, جشن های مردم ژاپن,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div> p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;">شن انامی کی ز شن ای سنتی اپن ست.p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"> p> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html">,جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن, آداب و رسوم, جشن های مردم ژاپن,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div> p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"> p> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/cherry-festival1-japan.html">,جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن, آداب و رسوم, جشن های مردم ژاپن,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div> p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;">ر زبان اپنی شن کوفه ای یلاس ه "انامی" عروف ست.p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">span>strong>p> div> div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن + عکس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن , عکس شکوفه های گیلاس ژاپن , شکوفه های گیلاس در ژاپن , ژاپن آلبالو

جشن شکوفه های گیلاس در ژاپن + عکس گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات